Los-Anjelesde awtoulag sergisi geçirilýär

Geçen ýyl koronawirus pandemiýasy sebäpli geçirilmedik Los-Anjeles awtoulag sergisi (AutoMobility LA) bu ýyl myhmanlaryna gapylaryny açdy. Konwensiýa merkezinde geçirilen çärede köp sanly awtoulag kompaniýalary täze modellerini köpçülige görkezýär. Bu sergide ýene-de elektrik we emeli aň görnüşindäki awtoulaglar uly gyzyklanma döretdi.

Ine, sergiden tutuş dünýäniň sabyrsyzlyk bilen garaşýan ilkinji suratlar.

Täze “PORSCHE 718 CAYMAN GT4 RS” awtoulagy

“Porsche”, Los Anjeles awtoulag sergisinde 718 model seriýasyndaky täze flagman modeli “718 Cayman GT4 RS”-iň dünýä premýerasyna çykýar. “911 GT3 Cup” ýaryş awtoulagynda hödürlenýän alty silindrli hereketlendiriji sport awtoulagynyň iň möhüm bölegidir. Motoryň tizligi 9000 aýlawda bolýar. 6000 aýlawda 465 NM momentine ýetýär. “718 Cayman GT4” bilen deňeşdirilende, “718 Cayman GT4 RS” goşmaça 80 PS güýç öndürýär we agramy 2,83 kg / PS deňlige ýetýär.

“HYUNDAI”-dan täze Elektrikli suw “Kia EV9” awtoulagy

“Kia”-nyň ýaňy-ýakynda hödürlän elektrik modeli “EV6”-dan soň, ýörejek ýoluny görkezýän “EV9” konsepsiýa modeli hödürlendi. “EV6” ýaly, “EV9” düşünjesi elektrik ulaglary üçin kompaniýanyň Elektrik-Global Modul Platformasynda (E-GMP) gurulýar. Kompaniýanyň beýanyna görä, ýiti gyraly konturlaryň dizaýny tebigatda tapylan kristallardan we gaýalardan ylham alýar.

“Subaru Solterra”

“Subaru”-dan ilkinji doly elektrikli awtoulag

Ýaponiýanyň awtoulag ägirdi “Subaru” hem elektrik kerwenine goşuldy. Markanyň ilkinji elektrik modeli “Solterra” Los-Anjeles-da sergä çykaryldy. “Soltera” atly öň tigirli modeliň batareýalary ulaga 530 kilometre çenli aralyk berse-de, dört tigirli režimde bir zarýadda 460 kilometre çenli aralyk berýändigi aýdyldy.

“Canoo Lifestyle” awtoulagy

Elektrikli ulagyň başlangyjy “Canoo”, ýakyn wagtda geçiriljek “Lifestyle” üçin “Panasonic” silindr görnüşli litiý-ion öýjüklerini saýlady. “Lifestyle” ulagynyň 2022-nji ýylyň ahyrynda gelmegine we 34,750 dollardan satuwa başlamagyna garaşylýar.

“2023 Corvette Z06” öwrülişik awtoulagy

Ähli görkezijiler täze “Chevrolet Corvette Z06” -yň iň ýokary derejesinden başga-da hemmesinden ajaýyp ulagdygyny görkezýär. Şeýle hem, muny bäsdeşlikden ep-esli pes bahada satuwa çykarylmagyna garaşylýar, ýöne entek resmi taýdan bahasy barada hiç hili beýan berilmedi.

Mullen FIVE awtoulagy

Mullen, Kaliforniýada ýerleşýän awtoulag kompaniýasy bolup, arassa we ulaldylan energiýa çözgütlerini döretmegiň bitewi maksady ugrunda işleýän birnäçe synergistik kärhanalara eýeçilik edýär we hyzmatdaşlyk edýär. Mullen soňky on ýylda sarp edijiler we tehnologiýa ugurlary bilen utgaşyp ösdi. Häzirki wagtda Kompaniýa tutuşlygyna ABŞ-da gurlan we amerikan sarp edijisiniň durmuşyna doly laýyk gelýän gyzykly “EV” görnüşlerini hödürlemek üçin yhlas bilen işleýär. Mullen, “EV” eýeçiliginiň ähli taraplaryna üns berýän ahyrky ekosistemany gurup, “EV”-leri öňkülerinden has elýeterli etmäge çalyşýar.

 

Köpugurly işewür merkezli «Garagum» oteli açyldyÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar