TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Los-Anjelesde awtoulag sergisi geçirilýär

Geçen ýyl koronawirus pandemiýasy sebäpli geçirilmedik Los-Anjeles awtoulag sergisi (AutoMobility LA) bu ýyl myhmanlaryna gapylaryny açdy. Konwensiýa merkezinde geçirilen çärede köp sanly awtoulag kompaniýalary täze modellerini köpçülige görkezýär. Bu sergide ýene-de elektrik we emeli aň görnüşindäki awtoulaglar uly gyzyklanma döretdi.

Ine, sergiden tutuş dünýäniň sabyrsyzlyk bilen garaşýan ilkinji suratlar.

Täze “PORSCHE 718 CAYMAN GT4 RS” awtoulagy

“Porsche”, Los Anjeles awtoulag sergisinde 718 model seriýasyndaky täze flagman modeli “718 Cayman GT4 RS”-iň dünýä premýerasyna çykýar. “911 GT3 Cup” ýaryş awtoulagynda hödürlenýän alty silindrli hereketlendiriji sport awtoulagynyň iň möhüm bölegidir. Motoryň tizligi 9000 aýlawda bolýar. 6000 aýlawda 465 NM momentine ýetýär. “718 Cayman GT4” bilen deňeşdirilende, “718 Cayman GT4 RS” goşmaça 80 PS güýç öndürýär we agramy 2,83 kg / PS deňlige ýetýär.

“HYUNDAI”-dan täze Elektrikli suw “Kia EV9” awtoulagy

“Kia”-nyň ýaňy-ýakynda hödürlän elektrik modeli “EV6”-dan soň, ýörejek ýoluny görkezýän “EV9” konsepsiýa modeli hödürlendi. “EV6” ýaly, “EV9” düşünjesi elektrik ulaglary üçin kompaniýanyň Elektrik-Global Modul Platformasynda (E-GMP) gurulýar. Kompaniýanyň beýanyna görä, ýiti gyraly konturlaryň dizaýny tebigatda tapylan kristallardan we gaýalardan ylham alýar.

“Subaru Solterra”

“Subaru”-dan ilkinji doly elektrikli awtoulag

Ýaponiýanyň awtoulag ägirdi “Subaru” hem elektrik kerwenine goşuldy. Markanyň ilkinji elektrik modeli “Solterra” Los-Anjeles-da sergä çykaryldy. “Soltera” atly öň tigirli modeliň batareýalary ulaga 530 kilometre çenli aralyk berse-de, dört tigirli režimde bir zarýadda 460 kilometre çenli aralyk berýändigi aýdyldy.

“Canoo Lifestyle” awtoulagy

Elektrikli ulagyň başlangyjy “Canoo”, ýakyn wagtda geçiriljek “Lifestyle” üçin “Panasonic” silindr görnüşli litiý-ion öýjüklerini saýlady. “Lifestyle” ulagynyň 2022-nji ýylyň ahyrynda gelmegine we 34,750 dollardan satuwa başlamagyna garaşylýar.

“2023 Corvette Z06” öwrülişik awtoulagy

Ähli görkezijiler täze “Chevrolet Corvette Z06” -yň iň ýokary derejesinden başga-da hemmesinden ajaýyp ulagdygyny görkezýär. Şeýle hem, muny bäsdeşlikden ep-esli pes bahada satuwa çykarylmagyna garaşylýar, ýöne entek resmi taýdan bahasy barada hiç hili beýan berilmedi.

Mullen FIVE awtoulagy

Mullen, Kaliforniýada ýerleşýän awtoulag kompaniýasy bolup, arassa we ulaldylan energiýa çözgütlerini döretmegiň bitewi maksady ugrunda işleýän birnäçe synergistik kärhanalara eýeçilik edýär we hyzmatdaşlyk edýär. Mullen soňky on ýylda sarp edijiler we tehnologiýa ugurlary bilen utgaşyp ösdi. Häzirki wagtda Kompaniýa tutuşlygyna ABŞ-da gurlan we amerikan sarp edijisiniň durmuşyna doly laýyk gelýän gyzykly “EV” görnüşlerini hödürlemek üçin yhlas bilen işleýär. Mullen, “EV” eýeçiliginiň ähli taraplaryna üns berýän ahyrky ekosistemany gurup, “EV”-leri öňkülerinden has elýeterli etmäge çalyşýar.

 

Köpugurly işewür merkezli «Garagum» oteli açyldy

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle