Kosowanyň wekili Krasniki dzýudo boýunça Olimpiýa ýaryşynda altyn medal gazandy

Kosowanyň wekili Distiriýa Krasniki 48 kg çenli agram kategoriýasynda dzýudo boýunça Olimpiýa ýaryşynda altyn medal gazandy. Krasniki final tutuşygynda ýaponiýaly Funa Tonakini ýeňdi.

Bürünç medallara Ysraýylyň wekili Şira Rişonini ýeňen ukrainaly Darýa Beloded we portugaliýaly dzýudoçy Katarina Koştany ýeňen Mongoliýanyň wekili Uranseseg Munhbatyn mynasyp boldy.

Ýaryşyň 1/8 final tapgyrynda rus Irina Dolgowa Taýwanyň wekili Lin Çen Haodan ýeňlip çykdy.

Krasniki 25 ýaşynda, ol Ýewropanyň çempiony (2021), şeýle-de dünýä birinjiliginiň bürünç baýrakçysydyr (2019). Onuň hasabynda Ýewropa çempionatynyň kümüş (2018) we bürünç (2020) medallary hem bar. Krasniki Kosowanyň taryhynda ikinji Olimpiýa çempiony boldy. Birinji olimpiýa çempiony 2016-njy ýylda Braziliýada geçirilen oýunlarda 52 kg çenli kategoriýada ýaryşyň ýeňijisi bolan dzýudoçy Malina Kelmendidir.

Medal sanawynda iki altyn we bir bürünç medal bilen Hytaýyň milli ýygyndysy öňde barýar. Ikiden bäşe çenli orunlary hasaplarynda bir altyn medal bolan Eýranyň, Günorta Koreýanyň, Kosowanyň we Ekwadoryň milli ýygyndylary, altydan on bire çenli orunlary bir kümüş medal alan Belgiýanyň, Hindistanyň, Niderlandlaryň, Russiýanyň, Ýaponiýanyň we Serbiýanyň toparlary paýlaşýar.

   Mülkiýew Guwanç,
                   S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen
                oba hojalyk unwersitetiniň
              mugallymy

Tokio-2020: skeýtbordda ilkinji olimpiýa medaly

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
Hindistanyň saglygy goraýyş ministri Mansuh Mandawia ýurduň oktýabr aýynda “Covid” sanjymyny eksport edip başlajakdygyny habar berdi. Hindistan döwleti öz zerurlyklary we daşary ýurtlara eksport üçin aýda 300 milliondan gowrak dozada sanjym öndürmegi meýilleşdirýär. Dünýädäki iň uly sanjym öndürijisi, içerki islegi kanagatlandyrmak üçin aprel aýynda eksporty togtatdy. Şondan öň Hindistan dünýäniň 76 ýurduna 60 milliondan gowrak sanjym eksport etdi.     https://www.atavatan-turkmenistan.com/wise-premyer-s-berdimuhamedow-turkmenistan-senagat-taydan-osen-yurda-owruldi/
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar