TEHNOLOGIÝA

Kosmos syýahatçylygy üçin ýoldaş gözleýär

Ýaponiýaly baý işewür Ýusaku Maezawa kosmos syýahatçylygy üçin özüne ýoldaş gözleýär. Ol munuň üçin Ilon Maskyň eýeçiligindäki ” SpaceX” bilen Aýa gitmek üçin ýene-de 8 sany meýletinçi gözlenilýändigini habar berdi.

Dünýäniň ýeke-täk emeli hemrasy bolan Aýa ilkinji gezek aýak basylanylandan bäri ýarym asyrdan gowrak wagt geçdi. Indi Aýa ilkinji syýahatçyny ibermegiň wagty geldi. Munuň üçin degişli işler alnyp barylýar. 2023-nji ýylda Aýa iberiljek ilkinji syýahatçylaryň biri ýapon işewürdir.

Ýapon işewür özüne ýoldaşlyk etjek 8 meýletinçi baradaky ýüztutmalaryň 14-nji marta çenli dowam edýändigini mälim etdi.

Mask öz şäherini gurar

Ýene-de okaň

Ilon Mask Türkiýede wekilhanasyny açdy

Türkmenistanda elektron maglumat alyşmak ulgamy ösdürilýär

Aýda otly gatnawy hakykata öwrülýär

Ata Watan Eserleri

“Google” umumy bahasy 2 trillion dollardan geçen ABŞ-nyň dördünji kompaniýasy boldy

Türki döwletleri bilelikde kosmosa emeli hemra ibererler

“Samsung” ýene-de birinjiligi eýeledi