TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Kosmetiki önümleriň düzümi nämäni aňladýar?

Derini bejermek önümleriniň çylşyrymly düzüm sanawlaryna düşünmek kyn bolup biler, ýöne zerur. Mazmuny okamagy aňsatlaşdyrmak üçin käbir maslahatlar …

Kosmetiki önümleriň bellikleri bulaşyk bolup biler, latyn sözleriniň, köp şekilleriň we gaplanan gaplamalaryň arasynda nämäniň peýdalydygyna düşünmek aňsat däl. Olaryň möhümdigini bilýäris, ýöne her bir ingredientiň nämedigini, näme edýändigini we derimiz üçin peýdalydygyny nädip bilýäris? Bezeg önümlerine maýa goýmazdan ozal, puluňyzyň gymmatyny alýandygyňyzy anyklap bilersiňiz. Munuň üçin kosmetika önümleriniň mazmunyna düşünmegi aňsatlaşdyrjak käbir maglumatlara göz aýlap bilersiňiz.

Goşundylaryň sanawyny nädip okamaly?

1- Reýting bermek möhümdir

Komponentler ýokarydan iň pes konsentrasiýa sargyt edilýär. Diýmek, hakykatdanam ajaýyp mazmun aşakda görkezilen bolsa, ondan kän bir peýda görmersiňiz. Seresap bolmaly bir ingredient (alkogol ýaly) iň esasy üç maddada görkezilen bolsa, başga bir önümi saýlamagy göz öňünde tutup bilersiňiz.

2-Möhletiň gutarýan senesi

Açyk bankanyň nyşany, önüm açylandan soň näçe wagt gowydygyny görkezýär. 6M, 12M, 24M aralygyndaky M “aý” diýmekdir. Önümiňizi haçan çalyşjakdygyňyzy görkezmek üçin bu sanlary ulanyň. Mysal üçin, möhleti geçen bolsa, islendik ýag düzümi (ýaýradyjy serişdeler) hemişe çykar, şonuň üçinem ulanmagy dowam etdirseňiz, deriňize gözenek dökülýän ýagyň has köp konsentrasiýasyny ulanyp bilersiňiz. Haryt açylmasa-da, onuň gutarýan senesi bar we bu çüýşäniň aşagyndaky partiýa belgisine birikdirilýär, önümi satyn almazdan ozal barlap bilersiňiz.

3- Wegetarian önümler

Wegetarian derini bejermek, himiki maddalar bolmazdan deriňizi iýmitlendirmek, nemlendirmek we goramak üçin ösümlik esasly maddalar bilen ýasalýar. Tebigy, wegetarian derini bejermek önümleri beýleki önümler bilen deňeşdirilende netijeliligi üpjün edip biler.

Peýdaly mazmun näme?

Maddalaryň ylmy atlary sizi gaty himiki maddalar bilen iş salyşýan ýaly duýsa-da, aslynda hemme zat himiki madda we olaryň käbiri siziň üçin gaty peýdaly bolup biler.

1-Tokoferol: Bu deriňizi iýmitlendirýän we nemlendirýän “E” witamini. “E” witamini deriňizdäki lipidleri täze saklaýar. Bu deriňiziň gorag päsgelçiligini saklamaga kömek edýär, antioksidant peýdalary hödürleýär. Zyýanly erkin radikallary zyýansyzlandyrmaga kömek edýär we antioksidant peýdasy sebäpli gara nokatlaryň öňüni almak üçin sebumyň (ýagyň) okislenmegini saklap bilýär.

2-Palmitoýl tetrapeptid-7: Bular kollagen önümçiligini höweslendirýän we bedeniň ýiti çişme täsirini basýan regeneratiw peptidlerdir.

3-Tetraheksildekil askorbat: Bu komponent, derini ýagtylandyrýan “C” witaminidir. Reňksizligi düzedýär, kollagen önümçiligini höweslendirýär we ýygyrtlaryň öňüni alýar, şeýle hem erkin radikallara garşy göreşýän we deriniň hapalanmagyna garşy köp sanly formulada möhüm element bolup durýan güýçli antioksidantdyr.

4- Ferul turşusy: Ferul turşusy garrylygyň öňüni almaga kömek edýän alma we mämişi tohumlaryndan ýasalan antioksidantdyr, köplenç erkin radikal zeperlere garşy “C” witamini bilen ulanylýar.

5- Kapril gliseridler: Bu durnukly ýag kislotalary kokosyň belli bir böleginden alynýar we deriňiziň çygly we tekiz bolmagyna kömek edýär.

Aýyň täleýnamasy: Aprel

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle