TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronawirusdan goraýan myhmanhana gurlar

500 ýaşaýyş jaý otagyndan we myhmanhana otagyndan ybarat bolan köp gatly bina gurulýar. Bu binanyň aýratynlygy koronawirusdan doly goralýan bolmagydyr.

ABŞ-nyň Florida ştatynda guruljak beýik bina 55 gatdan ybarat bolup, onuň 10 gatynda lukmançylyk merkezi hyzmat eder. Şol ýerde anyklaýyş işleri geçirilip, zerur bolan lukmançylyk kömegi berler.

Gatlarda bolsa robot tam süpürijiler hyzmat eder. Olar dürli bakteriýalaryň aralaşmagynyň öňüni almaga ýardam eder.

Bu köp gatly myhmanhana binasy adaty görnüşde taslamalaşdyryldy. Ýöne pandemiýanyň başlamagy bilen oňa birnäçe düzedişler girizildi.

Taslamanyň bahasy ýarym milliard dollar. Myhmanhanany 3 ýylda gurmak meýilleşdirilýär.

 

72 ýaşly adam aýalyna aýlanýan jaý gurup berdi

 

Ýene-de okaň

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

Teswirle