TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Kliniki ordinatura kabul etmegiň tertibi

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň 14-nji ýanwaryndaky 9378 belgili Karary bilen tassyklanan «Kliniki ordinatura hakyndaky Düzgünnama» laýyklykda, Türkmenistanyň lukmançylyk ýokary okuw mekdebiniň we ylmy-kliniki merkezleriniň kliniki ordinaturalaryna azyndan 3 ýyl iş tejribesi bolan, 35 ýaşy dolmadyk lukmanlar hem-de lukmançylyk ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlary iş ýerlerine ýollaýan iş toparynyň goýbermegi bilen, bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Kliniki ordinatura girmek hakynda kliniki ordinatorlary taýýarlamagy amala aşyrýan lukmançylyk ýokary okuw mekdebiniň rektorynyň ýa-da ylmy-kliniki merkeziniň direktorynyň adyna arza, şu resminamalary goşmak bilen berilýär:

— ýokary bilimi hakynda diplomynyň nusgasy we onuň goşundysy (ýokary bilimi daşary ýurtda alanlar degişli diplomynyň we onuňdeň derejelidigini tassyklaýan, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan berlen Ykrar şahadatnamasynyň nusgalaryny);

— işgärleri hasaba almak boýunça şahsy kagyz;

— 086/h görnüşli lukmançylyk güwänamasy;

— 4×6 sm ölçegdäki üç sany fotosurat;

— zähmet depderçesiniňnusgasy.

Kliniki ordinatura girýän raýat ýokary okuw mekdebini tamamlandygy hakynda diplomyny (daşary ýurtda bilim alanlar diplomyny we onuňdeňderejelidigi hakyndaky Ykrar şahadatnamasyny) we şahsyýetini tassyklaýan resminamanyň asyl nusgasyny getirip görkezýär.

***

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti

2022-nji ýylda kliniki ordinatura kabul edişligi şu aşakdaky hünärler boýunça yglan edýär:

14.01.01 — Аkuşerçilik we ginekologiýa 2 ýer

14.01.02 — Endokrinologiýa 3 ýer

14.01.03 — Gulak, burun we bokurdak keselleri 1 ýer

14.01.04 — Iç keselleri 7 ýer

14.01.07 — Göz keselleri 3 ýer

14.01.08 — Pediatriýa 6 ýer

14.01.09 — Ýokanç keselleri 3 ýer

14.01.10 — Deri we weneriki keselleri 2 ýer

14.01.11 — Nerw keselleri 2 ýer

14.01.13 — Şöhle bilen anyklaýyş we bejeriş 2 ýer

14.01.14 — Stomatologiýa 2 ýer

14.01.15 — Trawmatologiýa we ortopediýa 3 ýer

14.01.16 — Ftiziatriýa 1 ýer

14.01.17 — Hirurgiýa 7 ýer

14.01.19 — Çaga hirurgiýasy 1 ýer

14.01.20 — Anesteziologiýa we reanimatologiýa 4 ýer

14.01.23 — Urologiýa 1 ýer

14.02.02 — Epidemiologiýa (wirusologiýanyňwe bakteriologiýanyňesaslary bilen) 4 ýer

14.03.09 — Kliniki immunologiýa, allergologiýa 2 ýer

14.03.11 — Dikeldiş lukmançylygy, sport lukmançylygy, bejeriş bedenterbiýesi, kurortologiýa we fizioterapiýa 2 ýer

Kliniki ordinatura girmek üçin arzalar 2022-nji ýylyň aprel aýynyň 1 — 30-y aralygynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň A.Gowşudow köçesiniň 58-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 92-67-90, 92-70-86.

***

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi

2022-nji ýylda kliniki ordinatura kabul edişligi şu aşakdaky hünärler boýunça yglan edýär:

14.01.01 — Akuşerçilik we ginekologiýa 4 ýer

14.01.08 — Pediatriýa 3 ýer

14.01.19 — Çaga hirurgiýasy 1 ýer

14.01.20 — Anesteziologiýa we reanimatologiýa 4 ýer

Kliniki ordinatura girmek üçin arzalar 2022-nji ýylyň aprel aýynyň 1 — 30-y aralygynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň 80-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 36-93-49.

***

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Onkologiýa ylmy-kliniki merkezi

2022-nji ýylda kliniki ordinatura kabul edişligi şu aşakdaky hünärler boýunça yglan edýär:

14.01.12 — Onkologiýa 10 ýer

Kliniki ordinatura girmek üçin arzalar 2022-nji ýylyňaprel aýynyň 1 — 30-y aralygynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 22-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 48-98-07.

***

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana

2022-nji ýylda kliniki ordinatura kabul edişligi şu aşakdaky hünärler boýunça yglan edýär:

14.01.05 — Kardiologiýa 3 ýer

14.01.26 — Ýürek-gan damar hirurgiýasy 2 ýer

Kliniki ordinatura girmek üçin arzalar 2022-nji ýylyň aprel aýynyň 1 — 30-y aralygynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 192-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 36-92-05.

 

 

17-nji mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Türkmenistan – Russiýa: bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk

Maglumat tehnologiýalaryň elektron sözlügi işe girizildi

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin wajyp maglumat: ÝÖS synagy haçan?

Baş Redaktor

Teswirle