TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Kitaplar barada biläýmeli zatlar…

Kitap adamzat paýhasynyň dürdänesini ýygnaýar ony nesilden-nesle geçirýär. Kitap bilimleriň çeşmesi hasaplanýar. Durmuşda ynsanyň iň ýakyn we ynamdar dosty hasaplanýan kitaplar barada bilmeýän zatlarymyz kän bolsa gerek.

Olaryň görnüşleri-de, atlandyrylyşlary-da dürli-dürlidir.

  • Dünýädäki iň kiçijik kitap Anton Pawlowiç Çehowa degişli bolan “Hameleon” kitabydyr. Bu kitap 1966-njy ýylda döredilip, kitap 11 setirden 30 sahypadan ybaratdyr. Onuň boýy 0,9 sm ýetipdir. Bu kitap 2002-nj iýylda dünýäniň iň kiçi kitaby hökmünde rekordlar kitabyna girýär.
  • Basma harplar bilen ýazylan iň galyň kitabyň ady WIKIPEDIAL bolup, ol 5000 sahypadan ybarat. Bu kitap Rob Metýusa degişli.
  • Dünýädäki iň äpet kitap “Çagajyklaryň dünýädäki iň uly kitaby” diýlip atlandyrylyp, onuň uzynlygy 6 metr, ini 3 metr, agramy 492 kg-a deňdir. Belläp geçmeli zat bu kitap 4 sahypdan ybarat bolup, onda bary-ýogy 12 goşgy ýerleşdirilipdir.
  • Dünýäniň iň agyr kitaby ‘Geografik atlas”diýlip atlandyrylyp, ol London şäherindäki Britan muzeýinde ýerleşýär. Bu kitabyň beýikligi 1 metr bolup, onuň agramy 320 kilograma barabar.
  • Dünýädäki iň gymmat satylan kitap “Lesteriň kodeksi” diýlip atlandyrylýar. Kitap belli italýan hudožnigi Leonardo da Winçiniň sungat eserleri hem-de olaryň syrlary hakda ýazylypdyr. Ony Bill Geýts 30,8 million dollara satyn alypdyr.
  • Dünýädäki iň köp çap edilen kitap “Britaniýanyň parlament dokumenti” diýlip atlandyrylyp, ol dünýäse birinji gezek 6 ýyllap gije-gündiz neşir edilen resminama hasaplanýar. Kitap 1112 tomdan ybarat bolup, onuň umumy agramy 3300 kg-a barabardyr.
  • Iň gadymy kitap biziň eramyzdan öňki I asyra degişli bolup, ol Müsürde papirusa ýazylypdyr.

 Aýlar Atajykowa,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň

Halkara žurnalistikasy fakultetiniň II ýyl talyby.

Azerbaýjan bilen Kataryň arasynda wiza ýatyryldy

 

 

Ýene-de okaň

Bitaraplyk- bagtymyz

Ata Watan Eserleri

Radiožurnalistler bilen duşuşyk

Türkmenistan-Koreýa Respublikasy: döwletara gatnaşyklarynyň täze ugry

Teswirle