TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Kembrij sözlügi ýylyň sözüni yglan etdi

Oksford sözlüginden soňra, Kembrij sözlügi hem ýylyň sözüni yglan etdi. Bu sözlügi taýýarlaýan gurama soňky ýyllarda barha artýan kosmos başlangyçlaryna salgylanyp, ýylyň sözüni “Perseverance (erjellik)” diýip yglan etdi. NASA-nyň Mars planetasyna iberen marsahody hem “Perseverance” diýlip atlandyryldy.

Şonuň üçin bu sözüň şu ýyl dowamynda dünýäde takmynan 250000 gezek gözlenendigi mälim edildi.

Iňlis dilinde gürleýän ýurtlar we tutuş dünýäde iňlis dilini öwrenýänler tarapyndan giňden ulanylýan Kembrij sözlügi ýylyň sözüni yglan etdi. S,zlök tarapyndna yglan eidlen “Perseverance” (erjellik) sözüniň NASA edarasynyň şu ýylyň 18-nji fewralynda gyzyl planeta marsahodyny iberenden soňra dünýä jemgyýetçiliginiň üsüni çekdi.

Gysga wagtda 30 müňden gowrak, häzire çenli bolsa 250 müňden gowrak adam bu sözüň manysyny gözledi.

Şeýle-de bolsa, “Perseverance” sözüniň manysy Kembrijiň sözlügi tarapyndan “bir zady ýerine ýetirmek üçin uzak wagt gerek bolsa-da, dowamly tagalla etmek” hökmünde kesgitlenýär.

Mälim bolşy ýaly, ozal hem habar berşimiz görä, Oksford sözlügi ýylyň sözüni “sanjym” hökmünde kesgipläpdi.

Ýaşlar baýragynyň eýelerine baýraklar gowşuryldy

 

 

Ýene-de okaň

Ýaş ekologlaryň halkara bäsleşigi

Türkmenistanda biologiýa dersi boýunça halkara internet olimpiadasy geçirildi

Türkmenistan – Russiýa: bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk

Teswirle