8.9 C
Istanbul
04/06/2020 14:15
Home DURMUŞ

DURMUŞ

Soltansöýün bilen çopan (Rowaýat)

Bir gün Soltansöýün Baýkara danyşment Myralyny ýanyna alyp, agyr goşun tartyp barýarka, olaryň öňünden bir goja çopan çykypdyr. Saglyk-amanlyk soraşanlaryndan soň, Soltansöýün çopan bilen...

Bu hepde paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 28-nji maýyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat...

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirilýär

Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal bir­ža­sy, Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi, «Türk­men­ha­ly» döw­let bir­le­şi­gi, Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­le­şi­gi, Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy bi­len...

Türkiýeden Türkmenistana haçan uçar gatnawlary başlaýar?

Türkiýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Türkiýäniň daşary ýurtlara uçar gatnawlaryny amala aşyrmaga başlajakdygy barada habar berildi. Resmi däl maglumatlara laýyklykda, Türkiýe Respublikasy koronawirus sebäpli...

Harby ýöriş 24-nji iýunda geçiriler

Russiýada 24-nji iýunda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli harby ýöriş geçiriler. Adatça her ýylyň 9-njy maýynda geçirilýän bu ýöriş...

Bill Geýtsden waksina üçin 388 million dollar

“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjy Bill Geýts ABŞ-da hereket edýän “Novavax” biotehnologiýa kompaniýasyna koronawirus waksinasyny döretmek üçin 388 million dollar maliýe kömegini berýär. Kompaniýa bu maliýe...

Çalt garramagymyzyň ýene bir sebäbi…

Ispaniýanyň Nawarra uniwersitetiniň alymlary çalt garramagyň ýene bir sebäbini anykladylar ― diýip, «La Vanguardia» neşiri ýazýar. 57 ― 91 ýaş aralygyndaky 886 adamda geçirilen barlaglar...

Howa demirgazykda 30 derejä çenli maýlady

Arktika yklymynda howa heniz görlüp-eşidilmedik derejede gyzýar. Yklymyň käbir ýerlerinde howanyň maýyllyk derejesi 30 gradusa çenli ýetýär. Bu hakynda «Daily Mail» neşiri habar berýär. Alymlaryň...

Gün urmadan goranalyň

Tomus paslynyň golaýlamagy bilen ýiti Gün şöhlesini emele getirýär. Käwagtlar tomus paslynyň ýiti Gün şöhlesi adamlarda gün urma hadysasyny emele getirýär. Biz hem gündelik...

1100 dollarlyk gawun

Ýaponiýanyň demirgazygyndaky Hokkaido sebitinde ýetişýän “Ýubari” gawunlary üstümizdäki ýylda 120 müň ýene (takmynan 1100 dollar) dollar satyldy. Geçen ýyl bu gawunlar 5 million ýenden...

Antraktidada ot gögerýär

Ýer ýüzünde howanyň global maýlamagy Antraktidanyň garlyklarynda ýaşyl suw otlarynyň peýda bolmagyna getirdi. Bu barada «Science Daily» neşiri habar berýär. Maglumatlarda aýdylyşy ýaly, Kembrij uniwersitetiniň...

Emeli göz adaty gözden has ýiti bolar

Gonkongyň Saglyk we tehnologiýalar uniwersitetiniň inženerleri bionik gözi işläp düzdüler. Häzirki wagtda ol ylmy synaglardan geçirilýär. Eýýäm käbir synaglaryň netijesi emeli gözüň adaty gözden...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Türkiýeden Türkmenistana haçan uçar gatnawlary başlaýar?

Türkiýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Türkiýäniň daşary ýurtlara uçar gatnawlaryny amala aşyrmaga başlajakdygy barada habar berildi. Resmi däl maglumatlara laýyklykda, Türkiýe Respublikasy koronawirus sebäpli...

Türkmen dili we edebiýaty dersinden geçiriljek synagyň soragnamalary

Erkin temalar Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny. Biz Ar­ka­da­gy­myz bi­len bagt­ly. Bi­lim — üs­tün­li­giň aça­ry. Ösüş­le­riň ro­waç al­syn, Wa­ta­nym! Ga­raş­syz Wa­ta­nym dil­ler se­na­sy. Mil­li Li­der­li...

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Daşary ýurtda alynan diplomy ykrar ettirmek üçin bildirilýän talaplary şu habar bilen Size ýetirýäris. Dünýäniň dürli künjeginde bilim almak we şol ýurtlardan alynan diplomlary...