24/01/2021 23:54
Home DURMUŞ

DURMUŞ

Welaýatlaryň we paýtagtymyzyň häkimliklerine baş hukukçy wezipesi giriziler

Lebap welaýatyna iş sapary bilen gelen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy, döwlet...

Ahal we Daşoguz: Garaşsyzlyk baýramy üçin ulanmaga beriljek desgalar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Ahal we Daşoguz welaýatlarynyň häkimleriniň hem-de ýurdumyzyň bilim ministriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny...

Türkmenistanda aw möwsüminiň çäklendirilmegi barada…

Türkmenistanda aw möwsüminiň ýagdaýy barada bildiriş çap edildi. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap etdi. Hususan-da,...

Birleşen Milletler Guramasynda işlemek isleýärsiňizmi?

Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky Ilat gaznasy boş iş orunlaryny hödürleýär. Bu barada BMG-niň Türkmenistandaky Ilat gaznasynyň “Instagram” jemgyýetçilik torunda habar berilýär. Gurama şu aşakdaky wezipeler...

Žiraflaryň kiçi görnüşi tapyldy

Tebigaty öwrenijiler Afrikada adatdan daşary kiçi göwrümli iki sany žirafy tapdylar. Olaryň biri Gimil lakalmly žiraf bolup, Ugandanyň Murçison-Folls milli seýilgähinde ýaşaýar. Onuň aýaklary...

Ukuda wagty horlanmak mümkinmi?

Her gün iki käse “ulun” çaýyny içmek uky wagtynda hem bedendäki ýaglaryň bölünmegine itergi berip biler. Muny Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetiniň alymlary tarapyndan geçirilen gözlegiň...

Howa maglumaty: howalar maýyl bolýar

Türkmenistanyn Oba hojaiyk we daşky gurşawy goramak ministrliginin Gidrometeorologiya baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu maglumat “Türkmenistan”...

Halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary

Häzirki wagtda döwletimizi we jemgyýetimizi ösdürmegiň möhüm ugurlarynyň hukuk binýadyny pugtalandyrmak boýunça işler dowam edýär. Hususan-da, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri...

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna taýýarlyk görülýär

Şu ýyl Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýy toýlanar. Munuň üçin paýtagtymyz Aşgabatda we ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda senagat we durmuş maksatly binalar gurlup,...

Elektrik we gaz enjamlaryndan ägä boluň!

Şu gün ýurdumyzyň raýatlarynyň ykjam telefonlaryna ýangyn howpsuzlygy düzgünlerini ýerine ýetirmek babatda SMS-habarnamalary gelip gowuşdy. Şol habarnamada şeýle diýilýär: «Hormatly adamlar! Howanyň sowamagy bilen elektrik we gaz...

ÝUNISEF-den iş mümkinçilikleri

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy boş iş orunlary barada bildiriş çap etdi. Guramanyň Türkmenistandaky wekilhanasy üçin işgär gözlenilýär. Şol bildirişde “COVID 19”...

Türkmenistana gelmegiň çäklendirme möhleti

Dünýädäki dartgynly epidemiologiki ýagdaýy göz öňünde tutulyp, Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan rugsat berlen aýratyn ýagdaýlardan başga ýagdaýlarda, ýurda gelmegiň wagtlaýyn çäklendirme möhleti 2021-nji ýylyň 20-nji...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy hem-de degişli şahadatnamany berdi. Göni maýa goýumlaryň rus gaznasynyň (GMRG) baş direktory Kirill...

Täşli Tülegenow: “Ömrüm aýdyma berlen”

Biz bilýäris. Sungat adamlarynyň bu ýola, köplenç, çagalykdan gadam basýandygyny. Eger ol aýdymçy bolsa, diňleýjisini belli bir ýoly geçensoň tapýandygyny, biz bilýäris. Ýöne çagalar...

Akmuhammet Hanow: Bagtyma şaýat bolan Sungat

Ykbalyň ynsana eçilen tebigy baýlygy onuň zehinidir. Tutumly toýlaryň, ýurdumyzda bellenilýän baýramçylyklaryň, teletomaşaçylaryň, radio deňleýjileriň göwün guşuny ganatlandyrýan ynsanlar bolsa ýürekden çykýan aýdymlary bilen...

Hoş habar -Täze Applikasiýa: Makul Sözlük

Makul Sözlük (www.makulsozluk.com ) özüniň “Android” ulgamynda hereket edýän täze applikasiýasyny-Makul Sözlük applikasiýasyny hödürleýär. Toparymyz  düýn Kompýuterlerdäki  “Chrome Browserde” ulanmaga mümkinçilik berýän täze “Browser...