8.9 C
Istanbul
12/08/2020 9:47
Home DURMUŞ

DURMUŞ

«Mekan» türkmen talyplary üçin gezelenç gurady

Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde 2003-nji ýylda döredilen Türkmen medeniýetiniň «Mekan» jemgyýeti her ýylky däbine eýerip, şäherde okaýan türkmenistanly talyplar üçin gezelençleri guraýar. Şu gezekki gezelenç...

Ýurdumyzda mekdep bazarlary açylýar

Şu gün, 10-njy awgustda ýurdumyzda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň kärhanalary tarapyndan 2020-2021-nji okuw ýyly üçin mekdep bazarlary we göçme söwda nokatlarynyň...

Her sygyrdan 10 litrden gowrak süýt alynýar

Wekilbazar etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň «Üç depe» ýaýlasynda ýerleşýän döwrebap maldarçylyk toplumynda daşary döwletlerden getirilen köp süýt berýän golşteýn hem-de simmental tohumly mallar idedilýär ― diýip,...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...

Balyk akwariumynyň “akylly” görnüşi

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasy “Xiaomi Mijia” programmasyny goldaýan täze “Xiaomi” yşyklandyryş we Wi-Fi bilen “Smart Fish Tank Pro” akwariumyny hödürledi. Ulanyjylar dürli maglumatlary göni öz...

Filmiň maslahatlaryna eýerip, halas boldy

Beýik Britaniýaly 10 ýaşly oglanjyk bir başdangeçirmeli filmde berilýän maslahatlara eýerip, deňizde gark bolmakdan halas boldy ― diýip, «Daily Mail» ýazýar. Gazeti habaryna görä, Nort-Ýorkşir...

«Johnson & Johnsondan» ägirt uly sahylyk

Lukmançylyk önümlerini öndürýän iri kompaniýalaryň biri bolan «Johnson & Johnson» ABŞ-nyň hökümeti bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, kompaniýa waksina taýýarlamak we satyn almak üçin...

Azyk howpsuzlygynda “öndürilen senesiniň” ähmiýeti

Biz köplenç islendik bir markete ýa-da dükana baryp azyk önümlerini almakçy bolan mahalymyz ilki bilen önümiň “öndürilen senesine” seredip ondan soňra satyn alýarys. Eýsem-de...

Türkmen talyby «akylly öý» taslamasyny işläp düzdi

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň talyby Döwrangeldi Suwhanow «Ses buýruklary arkaly dolandyrylýan «akylly öý» atly taslama işini taýýarlady ― diýip, «Nesil» gazeti habar berýär. Aýdaly, ir bilen...

Indi uçuşlar üçin kepilnama hökmany

Mundan beýläk Türkmenistanyň çäginde uçar hyzmatyndan peýdalanjak her bir adamdan (Türkmenistanyň raýatlaryndan, daşary ýurtlulardan we raýatlygy bolmadyk adamlardan) COVID-19 keseliniň ýokdugy barada lukmançylyk kepilnamasy talap ediler. «Türkmenhowaýollary»...

Halk içindäki yrymlar

Mälim bolşy ýaly, halk arasynda özboluşly yrymdyr ynançlar bar. Bu yrymlar gadym döwürlerden biziň günlerimize gelip ýeten. Käwagt «Yrym edýän, şuny şeýle edäý» diýip...

Abdulkadir Parmagyň durmuş toýy

Türkiýäniň «Trabzonspor» toparynyň ýarymgoragçysy Abdulkadir Parmak Merwe Bozali bilen durmuş toýuny tutdy. Iki ýaş juwanyň bu bagtly pursatyna «Trabzonspor» toparynyň ýolbaşçysy Ahmet Agaogly bilen...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistanyň Prezidenti BSSG Baş direktory bilen onlaýn duşuşyk geçirdi

Zähmet rugsadyny tamamlan Türkmenistanyň Prezidenti bugün Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory Tedros Gebreýesus bilen onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirdi. Duşuşykda Türkmenistanyň Prezidenti COVID-19 pandemiýasyna...

Russiýa ilkinji bolup Covid-19 sanjymyny bellige aldy

Russiýa dünýäde ilkinji bolup koronawirusa garşy sanjymy bellige aldy. Sanjymyň köpçülikleýin öndürilmegi ýakyn wagtda başlar diýip, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin belläp geçýär. Russiýanyň...

Zenan syýahatçylardan täze rekord

Beýik Britaniýaly iki zenan iki adamlyk welosipedde dünýäniň aýlanyp çykyp, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Täsinlik neşiriniň wekilleri bu syýahatyň esasy aýratynlygy hökmünde onuň gysga...

Döwlet migrasiýa gullugy habar berýär

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak (çalşyrmak) üçin elektron nobata ýazylyş hyzmatyny hödürleýär. Bu hyzmat  barada  maglumat www.migration.gov.tm saýtynda  berilýär....