8.9 C
Istanbul
05/04/2020 6:38
Home DURMUŞ

DURMUŞ

Döwlet ýaşaýyş jaý gaznasyna degişli ýaşaýyş jaýy haýsy esaslarda berilýär ?

Türkmenistanyň Ýaşaýyş jaý kodeksiniň 63-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda, döwlet ýaşaýyş jaý gaznasyna degişli ýaşaýyş jaýy bu ilatly ýerde hemişelik ýaşaýan ýaşaýyş jaý şertleri...

Işe dikeltmek üçin haýsy edaralara ýüz tutulyp bilner?

Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 381-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda, kazyýetlerde gös-göni işgäriň - zähmet şertnamasynyň bes edilmeginiň nämä esaslanýandygyna garamazdan işe dikeltmek hakyndaky arzalary boýunça...

Ilatyň iş bilen üpjünçiligi haýsy edaralar tarapyndan düzgünleşdirilýär?

“Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň  9-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we...

Innowasiýa maglumat merkezi Türkmenistanyň bilim edaralaryny sanlylaşdyrmak işini alyp barýar

Şu ýylyň 31-nji ýanwarynda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezini döretmek hakyndaky» Karara gol...

«Ford» kompaniýasy 4-nji maýda işe başlar

Şu ýylyň aprel aýynda «Ford» kompaniýasynyň Ispaniýa, ABŞ, Rumyniýa we Germaniýa döwletindäki ähli önümçilik edaralary ýapyk bolar. Bu kärhananyň maý aýynyň 4-ine işe başlamagyna...

Galyndylardan dökün öndürýär

Görogly etrabynyň «Zaman» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Azat Uraýew mundan iki ýyla golaý wagt öň bu ýerdäki köne fermanyň jaýyny kärendesine alyp, onda biofermentatoryň gurluşygyna...

Wäşi Eddi Larj aradan çykdy

Dünýä belli komediýaçy Eddi Larj 78 ýaşynda aradan çykdy. Onuň ilkinji degişme oýunlary 1970-nji ýyldan başlap, ýaýlyma berlip başlandy. Ol özüniň irginsiz zähmeti bilen...

«Ýyldyz söweşleri» filminiň aktýory Endrýu Jek aradan çykdy

«Ýyldyz söweşleri» (Star Wars) filmiň belli aktýory Endrýu Jek 76 ýaşynda aradan çykdy. Aktýoryň aradan çykmagy bu filmiň ähli işgärlerini örän gynandyrdy. Endrýu Jek...

FIFA guramasy kömek gaznasyny döreder

FIFA guramasy häzirki wagtda dowam edýän ýiti respirator keseli zerarly zyýana galan  toparlara we liga çempionatlaryna özüniñ kömek gaznasyny döretjekdigini belläp geçdi. Bu kömek...

Bonduň kyn güni

Jeýms Bonduň sapança ýygyndysy ogurlandy. Angliýanyň paýtagty Londonda ýerleşýän Jeýms Bond filmlerinde ulanylýan bahasy takmynan 100 müň funt bolan sapança ýygyndysynyň ogurlanandygy mälim edildi. Şäheriň...

Meşhurlaryň haýyr-sahawat kömekleri

Meşhur sungat ussatlary ýiti respirator keselleriniň öňüni almakda we bejermekde pul kömeklerini yzygiderli haýyr-sahawatyna geçirýärler. Olar ýokanç keseller bilen iş salyşýan lukmanlara lukmançylyk enjamlaryny...

Basketbolçynyň suratyny otluk meýdana çekdiler

Ýakynda dikuçar heläkçiliginde aradan çykan dünýä belli amerikaly basketbolçy Kobi Brýantyň watandaşlary we muşdaklary bolan Kelli Pirson we Pit Dewis jübütleri otluk meýdanda onuň...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?