Jeff Bezos kosmosa uçjakdygyny mälim etdi

«Amazonyň» esaslandyryjysy Jeff Bezos 20-nji iýulda dogany we «Blue Origin» uçarynyň satuwdaky ýeňijisi bilen kosmosa uçýar. Ol bu barada özüniň «Instagramdaky» sahypasynda habar berdi.

Has takygy, Bezos habarynda: «Bäş ýaşymdan bäri kosmosa uçmagy arzuw edýärdim. 20-nji iýulda men doganym bilen bu syýahata girişerin. Iň gowy dostum bilen ajaýyp gezelenje gidýärin» diýip ýazdy.

Milliarderiň eýeçiligindäki «Blue Origin» kompaniýasy öz «Twitter» hasabynda Bezos we dogany bilen bile  12-nji iýunda tamamlanjak satuwyň ýeňijisi hem kosmosa uçjakdygyny habar berdi.

Ýatladyp geçmeli bolsa, «Blue Origin» kompaniýasy  «New Shepard» kosmik gämisinde uçuş biletini online satuwa goýupdy. Bilet üçin tölenen pul, «Blue Origin» tarapyndan guralan «Club for the Future» gaznasyna geçiriler. Gaznanyň maksady ýaşlaryň ylym, tehnologiýa, inženerçilik we matematika ugurlarynda gyzyklanmasyny artdyrmak hem-de kosmosdaky ýaşaýyş pikirlenmesini ösdürmekden ybaratdyr.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň we Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

2018-nji ýylda «Reuters» «New Shepard» gämisinde uçuşyň bahasynyň 200 müňden 300 müň dollar aralygynda boljakdygyny we bahanyň  kompaniýanyň bäsdeşi  bolan milliarder Riçard  Brensonyň «Virgin Galactic» kompaniýasynyň meýilnamalaryna esaslanyp kesgitlenjekdigi aýdylypdy. «New Shepard» daşaýjy raketasy alty sany ýolagçyny Ýerden 100 kilometr belentlige alyp çykmaga  niýetlenendir (deňeşdirmek üçin HKS orbitasy ortaça 420 kilometr belentlikde ýerleşýär).

 

Telekeçiler 24 sany iri desgany işe girizdiler

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Bäsleşik: ýaşaýyş jaýyny gurmak
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar