JEMGYÝET

Iş bilen üpjünçiligi internet sahypasy hereket edýär

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi özüniň resmi internet saýtyndaky «Türkmenistanyň ilatynyň iş bilen üpjünçiligi» atly sahypanyň hyzmatyndan peýdalanmaklyga çagyrýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi.

Bu sahypanyň üsti bilen kärhanalar, edaralar we guramalar, şeýle hem aýry-aýry fiziki şahslar — hususy telekeçiler özlerinde bar bolan boş iş orunlary, olar üçin zerur hünärmenler, işçiler barada maglumatlaryny ýerleşdirip, gyzyklanma bildirýän we iş gözleýänleriň dykgatyna ýetirip hem-de olaryň arasynda özlerine laýyk gelýänlerini saýlap-seçip alyp bilerler. Iş gözleýän raýatlar hünärine laýyklykda, bar iş orunlary baradaky maglumatlar bilen tanyşmak mümkinçiligine eýe bolarlar.

Gyzyklanýan sowallaryňyz bilen ministrlige, onuň garamagyndaky zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralaryna ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-48-50; 39-48-20.

Internet saýtynyň salgysy: http://mlsp.gov.tm

 

Maýa goýum forumy geçiriler

 

 

 

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly forum geçirildi

Ata Watan Eserleri

«Magtymguly» atly kitap çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyraga bagyşlanan medeniýet ministrleriniň halkara maslahaty geçirildi

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylara