TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Ilon Mask bir günde 32 milliard dollar gazandy

“Tesla” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Ilon Mask bir günde 32 milliard dollar gazandy. 2022-nji ýylyň 3-nji ýanwaryna çenli baýlygy ýene 300 milliard dollardan geçdi. Mask ilkinji gezek 2021-nji ýylyň noýabr aýynda iň köp girdejisi bolanlaryň sanawyna geçdi. Indi telekeçi dünýädäki iň baý adam sanawynda galýar. Häzirki wagtda fransuz “LVMH” kompaniýalar toparynyň baş müdiri Bernard Arnaultdan takmynan 103,6 milliard dollar öňde barýar.

Bir gün öň kompaniýa, geçen ýylda 936 müňden gowrak ulagyň getirilendigini habar berdi (bu 2020-nji ýyldakydan 87% köp). Bu görkeziji ähli analitikleriň çaklamalaryndan ýokarydy.

Mask mundan ozal 2022-nji ýylda ösýän gumanid robotyny döretmegi meýilleşdirýändigini aýdypdy we bu barada beýanat beripdi. Ilki bilen “Tesla Bot” adam üçin ýönekeý iş eder, ýagny kärhanalarda, fermalarda gök önüm ýa-da miweleri ýygnar. 47 ýaşly Mask awgust aýynda zawotda “howply we ýadaw” ​​meseleleri çözmek üçin ýörite işlenip düzüljek “Tesla” robotyny yglan etdi.

Şeýle-de bolsa, milliarder indi “Tesla Bot” -uň möhüm ýoldaş bolup biljekdigini hem aýtdy. “Lex Fridman” tarapyndan hödürlenen podkast üçin beýanat beren Mask, “Optimus Subprime” diýlip atlandyrylýan “Tesla Bot”-uň ulanyjylar üçin “ajaýyp dost” boljakdygyny aýtdy. Robotyň, adamlaryň halamaýan işlerini öz üstüne alýan peýdaly enjam boljakdygyny aýdyp, Mask: “Wagtyň geçmegi bilen özboluşly şahsyýeti ösdürip biler. Robotlaryň hemmesi birmeňzeş däl. Bu robot eýesiniň diýen zadyny ýerine ýetirip biler. “Star Wars” robotlary özüne çekiji boldy, ýöne ilkinji maksadymyz ony peýdaly etmekdi “-diýdi.

Mask, “Optimus Subprime” -iň ýakyn wagtda gutarjakdygyny, ýöne anyk sene görkezmedi. Şeýle hem, “Tesla”-nyň 2022-nji ýylyň ahyryna çenli gowy prototipine eýe boljakdygyny aýtdy.Şeýle-de bolsa, “Tesla” boty, gumanid robotlara hakyky dünýädäki zatlary tanamaga mümkinçilik berýän kompaniýanyň elektrik awtoulaglarynda ulanylýan awtopilot kompýuterini öz içine alýar. Mundan başga-da, robotyň özleşdirilen datçikleri we hereketlendirijileri bolar.Mundan başga-da, robotyň boýy takmynan 175 sm, agramy 57 kilograma barabar bolar. “Tesla” -nyň awtopilot kameralary robotyň kellesiniň öňünde gurlar.

Mask bu taslama barada şeýle diýdi: “Meniň pikirimçe, mümkinçilikler tükeniksiz. Bu “Tesla”-nyň täzelenip bilýän energiýanyň ýaýramagyny çaltlaşdyrmak baradaky esasy görkezmesinde doly däl, emma daşky gurşaw bilen täsirleşip bilýän we dürli usullar bilen kömek edip biljek gumanoid robot dünýä üçin diýseň möhümdir “-diýdi.

 

Milli Liderimiz Mary welaýatynyň öri meýdanlary bilen tanyşdy

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan suwuklandyrylan gaz eksport etdi

Gyrgyzystan Türkmenistan bilen elektrik energiýasy boýunça ylalaşyk baglaşar

Türkmenistan manat serişdelerine Russiýadan gurluşyk armaturasyny satyn aldy

Teswirle