Ilkinji habar beriş agentligi-“Reýter”

14-nji oktýabr dünýäde iň iri habarlar agentlikleriniň biri hasaplanýan Reýter agentliginiň işe başlan güni.

Habarlar agentligi maglumatlary ýygnamak, seljermek we gaýtadan işlemek ýaly hyzmatlaryň giň köpçüligini öz içine alýar. Habarlar agentligi diňe bir maglumatlary jemlemek bilen çäklenmän eýsem-de KHBS-ni gyzgyn maglumatlar bilen üpjün edip hem durýarlar. Häzirki wagtda şeýle agentlileriň biri-de “Reýter”  habarlar agentligi bolup durýar. 1851-nji ýylyň oktýabr aýynda Londonda esaslandyrylan “Reuters” dünýäniň iň bitarap habarlar agentligi hökmünde görülýär. Ýer şarynyň 200 nokadynda ofisi bolan agentligiň häzirki wagtda ABŞ-nyň “Bloomberg News”, “Associated Press”, Fransiýanyň AFP, esasan surat we wideo paýlaýjysy bolup çykyş edýän “Getty Images” ýaly habarlar agentlikleri esasy bäsdeşleri hasaplanýar.

“Reýter”  habarlar gullugynyň esaslandyryjysy- Pol Julius Reuter 1816-njy ýylda Germaniýanyň Merkezi Kassel şäherinde dünýä inýär. 1848-nji ýylda Reýter Parižde birnäçe nemes gazetiniň habarçysy bolup işledi. 1851-nji ýylda Beýik Britanyýanyň paýtagty Londona göçüp gelen Reýter söwda maksatly telegrammalary iberýän telegraf ofisini açdy. Soňra Ýewropadaky käbir gazetler üçin syýasy habarlaryň elýeterli bolmagy bilen meşgullandy. 1858-nji ýyldan bäri “Reýter”  habarlar gullugy Londondaky esasy gazetleriň, şol sanda  “Taýms ”  gazetine esasy habar beriji boldy. “Reýter”  habarlar gullugynyň abraýynyň artmagyna we meşhurlyk gazanmaklygyna,  maglumatlaryň ygtybarlylygy we netijeliligi sebäp boldy. “Reýter”  agentligi taryhyň gidişine täsir eden köp wakalar barada habar beren ilkinji habar gullugy boldy:

  • 1865-nji ýylda “Reýter” habar gullugy ABŞ-nyň Prezidenti Linkolnyň janyna kast edilendigi baradaky habary Ýewropa ilkinji gezek geldi.
  • 1918-nji ýylda “Reýter” habar gullugy Birinji Jahan Urşunyň gutaranlygy baradaky maglumaty hat-da Beýik Britaniýanyň habarlar gullugyndan hem öň dünýäniň käbir sebitlerinde peýda boldy.
  • 1961-nji ýylda “Reýter” ilkinji bolup Berlin diwarynyň galdyrylýanlygy barada habar beren bolsa, 1989-njy ýylda bolsa şol diwaryň ýykylandygy baradaky habary halka ýetirdi.

Häzirki wagtda bu agentligiň düzüminde 2300 žurnalist, fotožurnalist we wideo-operatorlar işleýär. “Reýter”  agentligi diňe bir maglumat bilen däl-de, eýsem maliýe bazaryna gatnaşyjylar üçin maliýe maglumatlary bermek bilen meşgullanýar. 2008-nji ýylda bu agentlik “Thomsan Corparation”  tarapyndan satyn alyndy we “ Thomsan Reuters”  diýip atlandyryldy.

Orazmyrat Hemraýew

Türkmenistanyň  Daşary  işler  ministrliginiň

Halkara  gatnaşyklary  institutynyň talyby.

Iň gowy hindi filmleri

 ÝENE-DE OKAŇ

Aşgabat şäher häkimligi Gämi şäherçesiniň demirgazyk tarapynda ýerleşýän suw arassalaýjy desgadan şäheriň 11-nji kiçi etrapçasynyň günorta-gündogarynda ýerleşýän «Gündogar» ätiýaçlyk suw howuzlar toplumyna çenli suw geçiriji ulgamy gurmak üçin potratçyny saýlap-seçip almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary 2021-nji ýylyň 17-nji noýabryna çenli kabul edilýär. Töleg hasaplaşygy işler ýerine ýetirilenden soň geçiriler. Bäsleşik şu ýylyň24-nji...
Aşgabat şäher häkimligi Aşgabat şäherinde Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumyny abadanlaşdyrmak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäher häkimliginiň senagat, gurluşyk, ulag we aragatnaşyk ulgamlarynyň işini utgaşdyryjy bölüminde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar şu bildirişiň gazetde çap edilen gününden başlap, 2021-nji ýylyň 27-nji noýabryna çenli kabul edilýär. Salgysy:...
Germaniýa Federatiw Respublikasynyň ozalky diýlip boljak kansleri Angela Merkeliň 16 ýyllyk döwri tamamlandy. Ýurduň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýer kansler Angela Merkel we onuň Ministrler Kabinetiniň agzalaryna resmi rugsat şahadatnamasyny gowşurdy. Merkel we onuň hökümet agzalary Germaniýanyň täze hökümeti düzülýänçe wagtlaýynça işlerini dowam ederler. Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýer Merkeliň döwründe uly işleriň bitirilendigini, soňky 4 ýylda 600 kanunyň kabul edilendigini belledi. 1954-nji...
Haçan-da adam bagtly bolanda ol mydama gowudyr, emma hemme gowy adamlar mydama bagtly däl (O.Uaýld). Hemişe isleýän zadyňy etmeklik bagtlylyk däldir, emma ýerine ýetirip biläýjek zadyňy etmegi islemeklik bagtdyr. (L.Tolstoý). Bagtly durmuş haçan-da göwnüňde rahatlyk bolanda we hiç hili jogapkärçiligiň ýok ýerinde bardyr (Siseron). Bagt – bu berk jan saglygyň bolmagy we erbet ýadyň bolmagyndadyr (E.Feýer). Bagtsyzlykdan gülkünç...
Eýranda saparda bolýan Türkmenistanyň wekiliýeti ýurduň birnäçe ministrliklerinde gepleşikler geçirdi. Türkmen wekiliýeti Eýranyň Ýol we şähergurluşyk ministrliginde duşuşyklar geçirdi. Eýranyň "IRNA" agentliginiň habaryna görä, Eýranyň ýol we şähergurluşyk ministri Rostam Kasemi Türkmenistan bilen ulag, energetika we söwda ugurlary boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly ähmiýet berilýändigini belläp, Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda demirýol üstaşyr geçişini iki esse artdyrmak babatda ylalaşyk gazanylandygyny belledi. Eýranyň ministri...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
889FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar