TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ilkinji gezek ses berýän ýaş saýlawçylar

Şu ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Prezident saýlawlarynda 18 ýaşyny dolduryp, saýlaw uçastoklarynda ilkinji gezek ses berýän ýaş saýlawçylaryň ýurdumyz boýunça jemi 98.940-dan gowragy hasaba alyndy. Bu barada “saylav.gov.tm” internet neşirinde bellenilip geçilýär.

Watanymyzyň geljegi bolan gujurly ýaşlarymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe özleriniň ilkinji syýasy ädimlerini ädip, ýagny seslerini berip, döwleti dolandyrmaga gatnaşarlar.

Saýlaw uçastoklarynda olara höweslendiriji sowgatlaryň gowşurylmagy bolsa, biziň ýurdumyzda ýaş nesle aýratyn ähmiýet berilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Türkiýäniň Ýokary saýlaw geňeşiniň başlygy bilen duşuşyk

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi

Prezident Ärdogan: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyza ösdürmäge taýýardyrys

Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrýar

Teswirle