TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Hytaý türkmen ýaşlaryna bilim bermäge taýýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ozaldan gelýän we ygtybarly hyzmatdaşy bolan Hytaý Halk Respublikasynyň birnäçe teleýaýlymlarynyň we abraýly metbugat serişdeleriniň wekilleriniň sowallaryna jogap berdi. Milli Liderimiz bilen guralan sowal-jogap söhbetdeşligine Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň metbugat attaşesi, hanym Ýuý Sýaoşuan gatnaşdy.

Hormatly Prezidentimiz bu söhbetdeşligiň barşynda Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky syýasy we söwda-ykdysady gatnaşyklar bilen bir hatarda ynsanperwer ugurlardaky gatnaşyklaryň ösdürilmegine hem uly üns berilýändigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz ynsanperwer ugurly türkmen-hytaý hyzmatdaşlygy barada beren beýanatynda bilim ulgamynyň Türkmenistanyň we Hytaýyň ynsanperwer hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugry bolmagynda galýandygyny belledi.

Hytaýly hyzmatdaşlarymyzyň biziň ýaşlarymyza bilim bermäge taýýardyklaryna ýokary baha berýäris, türkmen ýigitleri we gyzlary Hytaý Halk Respublikasynyň iň abraýly okuw mekdeplerinde tehniki we ynsanperwer bilimleri üstünlikli özleşdirýärler, diýip döwlet Baştutanymyz belledi.

 

 

Hormatly Prezidentimiz Hytaýyň abraýly metbugat serişdelerine interwýu berdi

Ýene-de okaň

Maglumat tehnologiýalaryň elektron sözlügi işe girizildi

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin wajyp maglumat: ÝÖS synagy haçan?

Baş Redaktor

Talyplyga dalaşgärler harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürip bilýär

Teswirle