TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝETPEÝDALY MASLAHAT

Hususy ýaşaýyş jaýy ýykylanda onuň öwezi dolmak

Hususy ýaşaýyş jaýy ýykylanda onuň öwezi nähili tertipde dolunýar?

Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň saýtynda berilýär. Saýtda bellenişine görä, 2013-nji ýylyň 1-nji iýulyndan herekete girizilen Türkmenistanyň Ýaşaýyş jaý kodeksiniň 27-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda, döwlet we jemgyýetçilik hajatlary üçin ýer böleginiň yzyna alynmagy bilen bagly ýykylan hususy ýaşaýyş jaýynyň ýerine eýesine, onuň bile ýaşaýan maşgala agzalaryna, şeýle hem ýaşaýyş jaýynyň ýykylmagyna çenli bu ýaşaýyş jaýynda hemişelik ýaşaýan beýleki adamlara olaryň razylygy bilen we ýykylan ýaşaýyş jaýynyň eýesiniň saýlamagy boýunça oňa başga deň derejeli abadanlaşdyrylan ýaşaýyş jaýy hususy eýeçilik hukugy esasynda berilýär ýa-da ýykylan ýaşaýyş jaýynyň, onuň kömekçi hojalyk binalarynyň, beýleki desgalaryň we ekinleriň bahasynyň möçberinde öwez puly tölenilýär.

 

 

Miras şahadatnamasy : Gerekli Resminamalar

 

 

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle