BIZNES

“Hugo Boss” markasynyň taryhy

Hugo Ferdinand Boss 1885-nji ýylda dünýä inýär.  Egin-eşik tikmegi  eje-kakasyndan täsirlenip, 1924-nji ýylda egin-eşik kompaniýasyny gurýar.Soňra bu kompaniýa ýapylyp, 6 sany tikin maşyny satyn alyp,  tekstil işlerine täzeden girişdi. Egin-eşikler tikip, satyp başlady. Hugo Boss 1948-nji ýylda aradan çykdy. Soňra kompaniýanyň başyna öweý ogly Eugen Holy geçdi, ol şol günden başlap, taýýar egin-eşikleri öndürip başlady.

1969-njy ýylda Holynyň ogullary Jochen we Uwe kompaniýanyň başyna geçdi. Bular kompaniýanyň başyna geçenden soňra, marka dünýä ýüzüne meşhurlyk gazanyp başlady. Marka meşhur golf we tennis organizasýonlaryna sponsor bolup, öňe saýlanmagy başardy. 1954-nji ýylda “Boss” atyrlary öndürilip başlady. Kompaniýany 1991-nji ýylda Mazotta  tekstil topary  satyn aldy. Soňra olar     ABŞ-a, Hytaýa ýollaryny giňeldip başladylar.

“Hugo Boss” markasy häzirki wagtda öndüren önümleri bilen dünýäde iň iri markalaryň birine öwrüldi..

Dünýäde ilkinji gazet  haçan döräpdir?

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan-BAE: gaz pudagynda hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy

“Zangilan” tankeri Türkmenistandan nebitiň ilkinji tapgyryny Azerbaýjana ýetirdi

Özbegistan 10 milliard dollarlyk “akylly” şäher gurar

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri