TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Hormatly Prezidentimiz: geljekde-de telekeçileri hökman goldarys

Ministrler Kabinetiň sanly ulgam arkaly geçirilen giňişleýin mejlisinde çykyş eden hormatly Prezidentimiz söwda, dokma we telekeçilik ugurlary babatda degişli tabşyryklary berdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, milli Liderimiz halkyň sarp edýän harytlarynyň öndürilýän möçberini artdyrmak boýunça işleri dowam etdirmegiň zerurdygyny belläp, ykdysadyýetiň hususy pudagyny döwlet tarapyndan goldamak boýunça nobatdaky çäreleri taýýarlamagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz kiçi we orta telekeçiligi, aýratynda syýahatçylyk işi bilen meşgullanýan kärhanalara maddy-enjamlaýyn taýdan kömek bermelidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz gyş paslynyň başlanandygyny, şoňa görä-de, bazarlaryň we dükanlaryň aýratyn-da, baýramçylyk günleri dürli önümler bilen bolelin bolmagyny hemişe gözegçilikde saklamagy, esasy nyrhlaryň ýokarlanmagyna ýol berilmeli däldigini belledi.

Senagatylar we tekeleçiler birleşmesiniň işleriniň güýçlendirilmelidigini bellän döwlet Baştutanymyz telekeçileri goldaýandyklaryny we geljekde hem hökmany goldarys diýip, belledi.

Hormatly Prezidentimiz öz öndürýän önümlerimizi eksporta ibermegiň möçberini artdyrmagy, şol harytlary beýleki döwletlerde mahabatlandyrmagyň hem üstünde köp işlemelidigini nygtap geçdi.

 

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berer

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Teswirle