TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Her ýyl dünýäde 2,2 million kitap neşir edilýär

BMG-niň ÝUNESKO edarasynyň geçen ýylky maglumatlaryna görä, her ýyl 2,2 million kitap dünýäniň okyjylaryna gowuşýar.

ÝUNESKO-nyň 2021-nji ýylyň awgust aýyndaky maglumatlaryna görä, täze kitaplar her hepde neşir edilmegini dowam etdirýän hem bolsa, dünýä kitap jennetidir. Şoňa laýyklykda her ýyl dünýäde 2,2 million kitap neşir edilýär. Adamlaryň köpelmegine we dünýäde ösýän zerurlyklara seretsek, bu görkeziji hasam ýokarlanana meňzeýär.

Tejribeli okyjylaryň köpelmegi bilen kitaba zerurlyk hem artdy. Esasan hem sanly torlaryň ösmegi bilen kitaplara we maglumatlara ýetmek has aňsatlaşdy.

Elektron kitaplaryň meşhurlygy, internetde sarp edilýän wagt, şol sanda jemgyýetçilik torlaryna garamazdan, kitap ähmiýetini ýitirmeýär.

 

Senegally futbolçylara ýer bölegi sowgat edildi

Ýene-de okaň

Edebiýat boýunça Nobel baýragynyň eýesi belli boldy

Döwlet baýraklarynyň eýelerine söz berýäris

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Teswirle