TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Hepdelik täleýnama (24-30 ýanwar)

2022-nji ýylyň 24-30-njy ýanwar aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda doglanlara nämeler garaşýar?!

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Geljek hepdäniň birinji ýarymynda hamallaryň ýakynlary bilen, hatda söýgüli ýarlary bilenem zatlary meýilnamalaşdyrmazlyklary, durmuşy meseleleri pikirlenmezlikleri has gowudyr. Duşenbe güni gapma-garşylykly ýagdaýlardan gaça durmak kyn bolar, şonuň üçin göwnüňize ýaraýan zatlar bilen ünsüňizi sowmak has gowudyr. Alýan maglumatlaryňyza üns beriň, özüňiz üçin ep-esli peýda gazanyp bilersiňiz.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Sowurlar indiki hepde köne zatlardan we gatnaşyklardan dynmak üçin işlemeli bolar. Ösmegiňize päsgel berýän zady özüňiz bilýärsiňiz bu bolsa, duýgy taýdan kyn ädim ätmek üçin zerurdyr. Dawa-jenjellerden gaça durmak üçin ony inçe we seresaplylyk bilen ýerine ýetiriň. Täze gatnaşyklaryň ösmegi bilen garaşmak has gowudyr.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Geljek hepde jöwzalara wada berlen maddy ýeňillikler ýa-da aýlyk hakynyň ýokarlanmagy diňe wada bolup galar. Ähli zady filosofiki taýdan kabul ediň. Siz adamlaryň beren sözlerini ýerine ýetirmezliklerine öwrenişmediňiz. Hepdäniň ortasynda, durmuşyňyzyň asuda ýoluna täsir edip biljek adam bilen duşuşmagyňyz mümkin. Munuň üçin kelläňizi ýitirmäň.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Geljek hepde seretanlar döredijilik meýilnamalary we ideýalary bilen başagaý bolarlar. Munuň netijesinde çarşenbe güni garaşylmadyk ýagdaýlary aňsatlyk bilen ýeňip bilersiňiz. Başgalaryň meselelerini çözmek üçin alada etmäň – isleseňiz-de kömek edip bilmersiňiz. Öz islegleriňize we meýilnamalaryňyza ähmiýet bermek has gowudyr.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Esetleriň indiki hepde döredijilikli işleri köplenç başa barmaz. Sişenbe güni wakalaryň gidişine täsir edip bilmersiňiz, şonuň üçin synçynyň ornuny tutup, hemme zady filosofiki taýdan kabul edersiňiz. Diňe öz güýjüňize bil baglamaň, tejribeli hünärmeniň maslahatyny diňlemek has gowudyr. Emma dynç günleri dürli-dürli bolar.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Sünbüleler indiki hepde işewürlik meselesinde aýratyn seresap bolmaly, möhüm kararlary kabul etmeli däl we şertnamalary yza süýşürmeli. Mugt peýniriň diňe gapanda bolýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň we namyssyz adamlar tarapyndan duzaga düşer derejede sada bolmaň. Juma güni, duýgyňyz sizi peseldip biler – töweregiňizdäki adamlaryň pikirlerini diňlemek has gowudyr.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Mizanlar öňümizdäki hepde maddy taýdan kynçylyk çeker, belki karz almaly bolarsyňyz. Ýöne bu siziň keýpiňizi we işiňizi ösdürmek islegiňizi bozmaly däldir. Daşky gurşawyň möhüm gepleşiklerini has amatly wagta çenli yza süýşüriň, ýogsam, hyzmatdaşlar tarapyndan düşünişmezliklere we hatda dawa-jenjellere doly laýyk gelmezlik howpuny başdan geçirersiňiz.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Geljek hepde akraplar täze meýilnamalary we ajaýyp pikirleri bilen köpçüligi özüne çeker. Işi haçandan bäri küýseýän ýaly duýgyny başdan geçirersiňiz. Esasy zat ugry ýitirmezlik üçin beýleki nyşanlara pürkmezlige çalşyň. Penşenbe güni meýilnamaňyzy durmuşa geçirmek üçin ýeterlik güýjüňiziň bolmagy gaty ähtimal. Güýç toplamak üçin dynç günlerini ýekelikde geçirmek maslahat berilýär.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Geljek hepdäniň başynda kowuslaryň ynamdar wekilleri kezzaplaryň aldawyna düşmek howpy astyndadyr. Alnan maglumatlary iki gezek barlamaga ýaltanmaň, şonda üstünlik gazanarsyňyz. Hepdäniň ortasyndan durmuşyň köp ugurlarynda size täze bir basgançak garaşýar. Garşy durmagyň peýdasy ýok. Işiň görnüşini üýtgetmekden gorkmaň – bu size girdeji getirer.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Jediler indiki hepde aldaw ýa-da galplyk sebäpli köplenç büdrärler. Ýöne inçe instinktleri ýakymsyz ýagdaýlardan ýitgisiz çykmaklaryna kömek eder. Mundan başga-da, ýakynlaryňyzyň ýalňyşlyklary barada duýduryş berip bilersiňiz. Penşenbe gününden ýakyn geljegi meýilleşdirip başlaň. Dynç günlerini söwda etmäge çalşyň, täze eşikler size peýda getirer.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02 )

Geljek hepde daluwlar üçin köp wadalar we gülgüne galalar hakykata laýyk däl we ýalan ýaly görner. Sişenbe güni, islendik ýagdaýda duýgularyňyzy saklaň. Sebäbi olary görkezmeklik bilenem kynçylykdan başga zat almarsyňyz. Ýöne penşenbe güni şowlulyk siziň eliňizde bolar. Ýuwaş-ýuwaşdan hereket etmek has gowudyr. Ýöne hereket etmek hökman. Dynç günleri dynç almaga wagtyňyz bolmaz.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Öňümizdäki hepde, balyklar ummasyz köp işleri birden kabul etmäge we ähli meseleleri birbada çözmäge synanyşar. Hawa, hemme zat üçin ýeterlik eliňiz bar bolsa gerek. Emma siz henizem özüňizi hemmetaraplaýyn peýdalanmaýarsyňyz. Hepdäniň ahyrynda, siziň peýdaňyza boljak çynlakaý garşylyk garaşýar. Juma güni saglygyňyza wagt we üns beriň.

24-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

05-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

04-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

03-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle