SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Hepdelik täleýnama (1-7-nji maý)

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Şaý-sepler, kosmetika, geýim babatda söwda etmek, hatda sungat bilen meşgullanmak üçin gowy hepde. Dogry, puluňyzy derrew sowmaga howlukmaň. Çünki bu siziň býudjetiňize ep-esli derejede täsir edip biler. Hepdede esasanam sişenbe we çarşenbe günleri üçin has täsirli günlerdir. Anna güni üstünlikli bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Bu hepde örän uly intuziazmyňyz bolup biler. Bu siziň işe bolan çemeleşmäňize we duýgularyň ýüze çykmagyna-da degişlidir. Tutuş hepde üstünlikli bolsa-da, öz-özüňize zyýan bermeýändigiňize göz ýetiriň. Hususan-da, penşenbe güni seresaply bolmak gaty peýdaly bolar. Dynç günleri diýseň ýagty we amatly günlerdir.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Bu hepde gepleşikler we ýygnaklar, döredijilik we seljeriş işleri, romantik gatnaşyklar üçin amatly. Hawa, hepde ähli tarapdan amatly. Diňe dynç günlerine has ýakynlaşyp, ýüküňizi azaltmaly bolarsyňyz, şeýle hem günde azyndan 10-15 minut ýeke galmak üçin wagt tapmaly.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Hepde örän üstünlikli başlaýar: Duşenbe we Sişenbe günleri işleriň we ýygnaklaryň doly bolmagy mümkin. Hepdäniň netijeleri hökman sizi begendirer. Soňra işjeňlik azaldylmaly, çarşenbe we penşenbe amatsyz günler. Anna güni ýene-de şowly bolar, üstesine-de, umuman alanyňda, bu hepdäniň dowamynda iň gowy gündür.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Size ajaýyp bir hepde garaşýar we bu pursatdan doly peýdalanmazlyk utanç bolar. Indi islendik meseläni çözmek üçin ýeterlik güýç we sabyr bar, şonuň üçin wagtyňyzy ownuk-uşak zatlara sarp etmäň we özüňize ýokary maksat goýuň. Diňe ýekşenbe birneme amatsyz gün ýaly görünýär, ýöne bu ýerde-de zatlary çözmek üçin ýeterlik paýhas bolmaly.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Dynç almagy ýatdan çykarmaň. Mümkin boldugyça köp işlemek islegiňiziň bar bolmagy gaty düşnükli. Bu hatda siziň ýyldyzyňyzyň logikasy bilen hem delillendirilýär: hepde diýseň oňyn bolar. Ýöne hepdäniň ahyryna emosional we fiziki taýdan aşa ýüklemek töwekgelçiligi bar. Şonuň üçin özüňize birneme seresap boluň. Galan zatlarda hemme zat durnukly bolar.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Öňki hepde romantika üçin ajaýyp görünýän bolsa, häzir bu babatda käbir howplardan doludyr. Duýgularyňyzy gaty ýiti beýan edip bilersiňiz. Mundan başga-da, sypaýyçylyk bilen töweregiňizdäkileriň göwnünden turup bilersiňiz. Özüňizi saklamagy başaryň. Mümkin boldugyça sport bilen işjeň meşgullanyň we umuman özüňizi fiziki taýdan kämilleşdiriň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Bu hepde uly ylmy açyşlaryň edilmek ähtimallygy-da ýokarydyr. Şeýle bolsa, akrap belgisiniň wekilleri hökman uly bir zat ederler. Çuňluk we düşünje, jikme-jikliklere üns bermek we wakalara obýektiw seretmeklik ukyby, işde sabyrlylyk görkezmek we ajaýyp pikirlenmek –  siziň iň esasy tapawutlanýan häsiýetleriňizdir.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Amatsyz günler sişenbe we çarşenbe günlerini öz içine alýar. Bu wagt, gödek hereketlere we çykdajylara meýilli bolup bilersiňiz. Şeýle hem bu döwürde kimdir biriniň boýnuňyza oturmagyna we hasabyňyza ýaşamagyna töwekgelçilik bar. Has seresap boluň, zerur bolsa – berkligi görkeziň. Galan meselelerde, hepde amatly, siziň üçin iň gowy günler duşenbe we şenbe.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Iň möhüm zatlar çarşenbe we penşenbe günleri meýilleşdirilmeli – bu hepdäniň iň öndümli günleridir.  Siz gaty güýçli görünýärsiňiz. Emma aslynda, häzir beýle kynçylyklary geçmek üçin güýjüňiz ýeterlik däl bolup biler. Şol sebäpli, has uly meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirmek üçin başga bir oňaýly güne garaşyň.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Bu hepde ägirt uly energiýa, tutanýerlilik we özüňize bolan ynam duýarsyňyz. Emma howlukmaç hereket etmek meýli size zyýan ýetirip biler. Belki-de, hepdäniň başynda birneme haýallap, çarşenbe gününden juma gününe çenli işjeňleşmek has gowudyr. Şonda ähli plýuslary doly ulanyp bilersiňiz we iň bolmanda minuslary azaldyp bilersiňiz.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Siz bu hepde gaty gujurly bolarsyňyz. Ýöne energiýaňyzy paýhasly ulanmaly. Ýogsam, sişenbe-çarşenbe günleri çynlakaý gapma-garşylyklary döredip ýa-da samsyk ýagdaýda bolup bilersiňiz. Bu zatlaryň ählisini ýeňip geçmegi başarsaňyz hepde oňaýly bolar.

 

Hepdelik täleýnama (24-30-njy aprel)

 

Ýene-de okaň

21-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (15-21-nji iýul)

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama