TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Haýsy möwsümde, haýsy saç boýaglaryny ulanmaly

Möwsüm üçin iň gowy saç reňkini öwrenmeli!Işiňizi ýeňilleşdirmek we uýgunlaşdyrmak meselesinde köp goşant goşar diýip pikir edýäris. Häzirki wagtda saç reňkleri zenanlaryň arasynda iň möhüm derejä ýetdi. Üýtgeşmeleri yzarlamak bilen etjek täzelikleriňiz sizi öňe sürer. Size has köp baha berler. Mundan başga-da, häzirki döwürde zenanlaryň köpüsi saçyň nädogry reňkini ulanýarlar. Haýsy möwsümde haýsy saç reňkini ulanmaly? Baharyň saç reňkleri üçin teklipler…

Ýazda halaýan saç reňkleriňiz açyk reňkli bolmaly. Munuň sebäbini sorasaňyz, howanyň yssy we hemme ýerde gülleýän owadan atmosferasy üçin ýeňil reňkler ýerlikli bolar. Özüňizi has güýçli we ajaýyp görkezjek bu reňkler, saçyň üstünde möwsümiň aýratynlyklaryny görkezer. Baharyň saç reňklerini haýsysy size görä bolsa saýlaň. Birnäçe teklip bolar, iň idealsyny saýlap bilersiňiz.

Bahar saçlarynyň reňkleri mart, aprel we maý aýlarynda özüne çekiji görner.

-Sary we sary tonlary

-Altyn sary saçly reňk

-Bal köpükli saç reňki

-Altyn äheňli saç reňki

-Kül reňkleriň ýerine gyzgyn saç reňkleri.

Tomus möwsüminiň iň möhüm aýratynlygy deňiz, gum we gün. Şeýle bolansoň, temperatura uýgunlaşjak saç reňklerini ulanmak zerur. Saç reňkleriniň tomus möwsüminde janly we açyk bolmagy üçin, boýagdan soň elmydama saç reňkini bejermek önümlerini ulanmaly. Tomus möwsüminde saç reňklerini könelip, bilýän köp täsir barlygy sebäpli, muny ýadyňyzdan çykarmaň. Tomus saç reňkleri üçin tekliplerimiz:

-Platin reňk

– sary reňkler (açyk reňkler)

-Ombre

Güýz saç reňkleri

Tomusdan soň howa birneme sowap başlaýan möwsümde saçyň reňkini saýlamak isleseňiz, goýy saç reňkini ulanmaly. Saçlara tomusda gaty zeper ýetýändigi sebäpli, güýzde saçyňyza gowy ideg etmeli. Gün sebäpli saçlar tomus möwsüminde gataýar, ýanýar. Saç reňkiniň ähmiýeti şu ýerde ýüze çykýar. Gara saçlary saýlasak, şeýle könelen effekti gizläris. Mundan başga-da, saçyňyz has ýagty we has güýçli görner. Bu möwsümde saçyňyza ýag ulansaňyz, gowy iýmitlendirersiňiz.

Güýzde ulanjak saç reňkleriňiz:

-Gara saç reňkleri

– Goňur tonlary

– Goýy tonlar

– Goýy karamel

Gyş üçin saç reňkleri

Gyş aýlarynyň sowuklygy hemmeleri gaty doňdurýar. Gözel görünmek gyşda-da zerurdyr. Howanyň sowukdygy sebäpli saç reňklerini galplaşdyrmak mümkin däl. Bu möwsümde iň gowy teklipleri ulanmaly. Gyşyň saç reňklerini uzak wagtlap saklamak isleseňiz, saç maskalaryny ulanyň.

Sowuk möwsüm üçin saç reňkleri

– Gara reňki

-Mawy gök saç äheňleri

-Goýy saç rekleri

-Ombre gara reňkde

 

Türkmenistanyň Prezidenti Rustam Minnihanowy doglan güni bilen gutlady

Ýene-de okaň

“Petronas” täze iş orunlary hödürleýär

“Petronas” işe çagyrýar

Täze ýyl gijesi: awtobuslar 02:00, taksiler gije-gündiz hereket eder

Teswirle