TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Halk Maslahatynyň Başlygy Özbegistanyň Prezidentini doglan güni bilen gutlady

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Bu barada Özbegistanyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär.

Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we türkmen halkynyň adyndan Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewi doglan güni bilen gutlady we Özbegistanyň parahatçylygyny, abadançylygyny, durnukly ösüşini we abadançylygyny arzuw etdi.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda türkmen-özbek dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk we strategik hyzmatdaşlygyň mundna beýläk-de pugtalandyrmagyna degişli meselelerara alyp maslahatlaşyldy.

Şu ýylyň 14-15-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana amala aşyran ýokary derejedäki saparyna ýokary baha berildi. Ýol kartasy esasynda gazanylan şertnamalary, şol sanda orta möhletli senagat hyzmatdaşlygy maksatnamasyny, serhetýaka söwda zolagyny döretmek taslamasyny, ilkinji sebit forumynyň we işewürler geňeşiniň maslahatynyň jemleri boýunça gazaylan ylalaşyklaryň we şertnamalaryň iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň ähmiýeti bellenildi.

Netijeli parlamentara dialogyň netijesinde ýola goýlan işjeň gatnaşyklara uly kanagatlanma bildirildi.

Söhbetdeşler sebit gün tertibine degişli meseleler boýunça pikir alyşdylar we şu ýylyň noýabr aýynda Özbegistanyň Samarkant şäherinde geçiriljek Türki döwletleriň guramasynyň sammitini geçirmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Şeýle hem Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewi 65 ýaş güni bilen Russiýanyň, Azerbaýjanyň, Täjigistanyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Gazagystanyň Prezidentleri hem telefon arkaly söhbetdeşlikde gutladylar.

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin Özbegistanyň Prezidentini Aleksandr Newskiý ordeni bilen sylaglady. Şeýle hem Özbegistanyň Prezidenti bilen geçirilen söhbetdeşliklerde Samarkanda sentýabr aýynda geçiriljek Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň sammiti ara alnyp maslahatlaşyldy.

 

Gazagystanyň Prezidentiniň Saud Arabystanyna ilkinji sapary

Ýene-de okaň

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Teswirle