TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Halk Maslahatynyň Başlygy Gazagystanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy

Şu gün Hazar sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy.

Gazagystanyň Prezidentiniň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, Gazagystanyň Prezidenti Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlap, onuň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ugurlarda uly üstünlikleriň gazanylandygyny belledi.

Duşuşykda iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň strategik hyzmatdaşlyk derejesine çykandygy bellenildi. Taraplar söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlaryndaky gatnaşyklaryň yzygiderli pugtalanýandygyny bellediler.

Duşuşygyň barşynda Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa Gazagystan Respublikasynyň ýokary döwlet sylagy – “Altyn Kyran” ordeni bilen sylaglady.

 

Ilham Aliýew Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy

 

Ýene-de okaň

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Teswirle