PEÝDALY MASLAHAT

Hak isleýişiň möhletleri

Hak isleýiş wagtynyň nähili möhletleri bar?

Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä,  1999-njy ýylyň 1-nji martyndan herekete girizilen Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 148-nji maddasyna laýyklykda, şertnama talaplary boýunça hak isleýiş wagtynyň möhleti üç ýyldyr, gozgalmaýan zatlar bilen baglanyşykly bolan şertnama talaplary boýunça bolsa alty ýyldyr.

Wagtal-wagtal ýerine ýetirilmeli borçnamalardan gelip çykýan talaplar boýunça hak isleýiş wagtynyň möhleti üç ýyldyr.

Aýry-aýry halatlarda kanunda hak isleýiş wagtynyň, başga möhletleri hem göz öňünde tutulyp bilner.

Raýat derňewiň geçirilişinden nägile bolanda, haýsy edaralara ýüz tutmaly?

2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan herekete girizilen “Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 3-nji maddasynyň ikinji böleginiň 1-nji, 3-nji bentlerine laýyklykda, prokuratura edaralary Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň üpjün edilişine gözegçiligi, dessin-agtaryş, anyklaýyş we derňew edaralary tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynyň berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrýar.

 

 

Beýleki döwletleriň çäklerinde bolan söweş hereketlerine gatnaşanlar üçin ýeňillikler

 

 

Ýene-de okaň

Şahsy pensiýalar: binýatlyk ölçegiň 20 esse möçberinde bolar

Türkmenistanda 2024-nji ýylyň önümçilik senenamasy tassyklandy

Terjime üçin “Makul Hyzmat” terjime merkezine ýüz tutuň!

Türkmenistanyň raýatynyň pasporty: Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Baş Redaktor

Daşary ýurtda okaýanlar üçin harby gulluk barada soraglara jogaplar

Baş Redaktor

TÜRK PEÝNİRLERİ