Amerikanyň “General Motors” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyny alyp barýan Hytaýyň “SAIC” kompaniýasy özüniň öndüren “Hong Guang Mini” elektroulagyny satuwa çykardy. Onuň satuwy ýanwar aýynda “Tesla” kompaniýasyndan satuwyndan iki esse köp boldy.2020-nji ýylyň ikinji ýarymynda Hytaýda “SAIC” kompaniýasy 112.000 sany “Hong Guang” elektro ulagyny satdy. Bu awtoulagyň satuwy babatda Hytaýda “Tesla Model 3” görnüşinden soňra ikinji awtoulag boldy.“BBC” habar gullugynyň habaryna...
Amerikaly ýeňil atletikaçy Grant Holloueý 60 metr aralygy päsgelçilikli ylgamakda 27 ýyllyk rekordy täzeledi. Ol bu ugurda täze rekordyň eýesi boldy.23 ýaşyndaky futbolçy ýapyk binalardaky dünýä çempionatynyň Madrid tapgyrynda bu aralygy 7,29 minutlyk derejesi bilen nobatdaky rekordy goýdy.Mundan ozalky rekord 1994-nji ýylda goýlupdy. Şol ýylda Kolin Jekson 60 metr aralygy päsgelçilikli ylgamakda 7,30 minutlyk derejesi bilen rekord goýupdy.Amerikaly ýeňil...
Ylmy işgärler üçin “ABŞ-ny öwreniş institutlary” (SUSI) maksatnamasy 12-nji marta çenli arzalary kabul edýändigini habar berýäris!  Bu maksatnama barada soraglaryňyzy AshgabatEducation@state.gov adresine iberip bilersiňiz.Ylmy işgärler üçin “ABŞ-ny öwreniş institutlary” (SUSI) maksatnamasy alymlyk derejesini bermeýän güýçli depginli maksatnamadyr. Bu maksatnama ýokary bilim gatlagynda işleýän tejribeli mugallymlara we ylmy işgärlere amerikan jemgyýetine, medeniýetine we gymmatlyklaryna, guramalaryna çuňňur göz ýetirmegi hödür edýär....
Riganyň ýokary hukuk mekdebi Ýewropa hukugy we ykdysadyýeti boýunça ýokary depginde güýçlendirilen okuw maksatnamasy boýunça okuwa kabul edişlik yglan eder. Bu barada ýokary okuw mekdebiniň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Kabul edişligiň haçan başlanjakdygy entek mälim edilmändir. Bu barada goşmaça maglumat berler.Okuw maksatnamasynyň dowamlylygy 6 hepde bolup, sapaklar iňlis dilinde alnyp barylýar. Bu okuw maksatnamasy Merkezi Aziýanyň we Günbatar...
UEFA-nyň Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynyň çäklerinde nobatdaky duşuşyklar geçirildi. Onda Italiýanyň “Atalanta” topary bilen Ispaniýanyň “Real Madrid” hem-de Germaniýanyň “Borussiýa M” bilen Angliýanyň “Mançester Siti” toparlary duşuşdy.“Real Madrid” topary myhmançylykda 86-njy minutda geçiren goly bilen garşydaşyny 1:0 hasabynda utdy. Italiýanyň “Atalanta” topary bu duşuşygy 10 futbolçy bilen tamamlady. Duşuşygyň 17-nji minutynda Remo Freuler gyzyl kart aldy.“Realyň” ýeke-täk goluny Ferland...
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň häkimliginde Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek hem-de ony mundan beýläk-de ösdürmek meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi hem-de şäheri gurmagyň degişli inženerçilik we ýol-ulag düzümini, täze desgalaryň bezeg aýratynlyklaryny, olaryň ýanaşyk çäkleriniň abadanlaşdyrylyşyny öz içine alýan täze taslamalar bilen tanyşdy.Taslamalaryň tanyşdyrylyşynyň barşynda milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklaryna laýyklykda, ak mermerli Aşgabadyň demirgazyk künjeginde peýda boljak...
Şu ýyl Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy bellenilip geçilýär. Paýtagtymyz Aşgabadyň taryhy barada “Türkmenistan” gazetinde “Türkmen paýtagtynyň taryhy - fotosuratlarda” atly makala çap edilipdir. Şol makalada paýtagtymyzyň taryhyna syn berlipdir.Aşgabat şäheri gadymdan oturymly ozalky Ashabat obasynyň ýerinde döräpdir. 1881-nji ýylyň ýanwarynda Ashabat çeşmesiniň ugrunda ýerleşýän agzalan obada 800 çemesi ak öý bar eken. 1881-nji ýylyň 6-njy...
Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň resmi saýtynda ýer alan maglumatlara görä, Aşgabat şäheri we ýurdumyzyň welaýatlary boýunça döwlete degişli dermanhanalaryň telefon belgilerini Size ýetirýärisBaş dermanhana birleşigiTel: 52-08-12,Faks: 52-08-14,E-mail: bdermanb@rambler.ru№1 Belgili dermanhanaTel: 93-05-45,  93-11-562020-07-29 21:19:11№2 Belgili dermanhanaTel: 26-70-55;  26-72-92№3 Belgili dermanhanaTel: 75-61-14, 75-81-18№6 Belgili dermanhanaTel: 36-03-69, 36-32-38№25 Belgili dermanhanaTel: 47-29-14, 47-29-82№30 Belgili dermanhanaTel: 95-01-72, 95-01-79Balkanabat şäheriTel: 800-222 6-03-58, 6-03-64Türkmenbaşy şäheriTel: 800 243 2-27-00, 2-43-95Daşoguz...
Tebigy gaz ýakyn geljekde dünýäde iň köp sarp edilýän energiýa serişdesi bolar. Bu barada Gazy eksport ediji ýurtlaryň forumynyň( GECF) her ýyl neşir edilýän “GECF Global Gas Outlook 2050” maglumatnamasynyň täze goýberlişinde aýdylýar. 2021-nji ýylyň 24-nji fewralynda Kataryň paýtagtynda “GECF Global Gas Outlook 2050” maglumatnamasynyň 5-nji goýberilişiniň online tanyşdyryş dabarasy geçirildi. Forumyň Halkara işler  we jemgyýetçilik gatnaşyklar ofisi tarapyndan...
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda talyp gyzlaryň arasynda geçirilýän “Talyp gözeli-2021” atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi. Bäsleşige uniwersitetiň talyplary, mugallymlary hem-de emin agzalary gatnaşdy.Gyzlar ýaryşyň ilkinji şertine görä, “Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylyny aýdym, goşgy, monolog, sahna...