8.9 C
Istanbul
10/07/2020 5:58
Home Blog

Lukmançylyk agyz-burun örtüklerini (maska) ullanmak

Tomsuň ortaky aýy howanyň üýtgemegi we düzümindäki maddalaryň kadadan ýokary bolmagy bilen baglanyşykly tebigy ekzogen täsirini peseltmek maksady bilen, saglygy goraýyş, söwda nokatlarynyň, bazarlaryň, jemgyýetçilik ulaglarynyň we beýleki ilata hyzmat edýän edaralaryň işgärleri şeýle hem allergiýasy we dowamly keselleri bar bolan adamlar dem alyş ýollary üçin niýetlenen lukmançylyk şahsy goraýyş serişdelerini, ýagny lukmançylyk agyz-burun örtüklerini hökman ulanmalydyrlar diýlip Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkeziniň direktory Ogulmähri Geldiýewanyň “Türkmenistan” gazetiniň bugünki sanynda ýerleşdirilen makalasynda aýdylýar.

Bu makalada hususanda şeýle diýilýär, ýagny, ho­wa­nyň aşa gyz­ýan gün­lerin­de ýaş ça­ga­lar we gar­ta­şan adamlar ir säher bilen sagat 6 — 9 ara­ly­gyn­da, ag­şam 18 — 21 aralygynda ýanlaryna gerekli muk­dar­da agyz su­wu­ny alyp, tomus pas­ly­nyň ta­lap­la­ry­na la­ýyk geý­nip çyk­sa­lar, go­wy bo­lar. Adam yssy howadan salkyn öýe girende, hökman derlän eşigini gury eşige çalyşmaly, sowadyjynyň aşagyna kellesini, ýüzüni we petekesini tutmaly däl, sebäbi bu kelle beýniniň, ýüzüň süňk boşluklarynyň sowuklama, ýokary dem alyş ulgamynyň keselleriniň döremegine getirip biler. Şeýle hem gyzyp gelip sowuk suwuň aşagyna girmek, sowadyjydan buz ýaly sowuk suwy, dürli içgileri birbada içmek hem düýbünden gadagandyr. Bu agyz boşlugynyň, dişleriň, gyzylödegiň, ýokary dem alyş ulgamynyň sowuklama keselleri ýaly keselleri ýüze çykarýar. Üşemek, Günüň aşagynda köp bolmak — ikisem beden üçin howply ýagdaýdyr. Şol sebäpden, bu ýagdaýda mylaýym bally limonly çaý, alma gaýnatmasyny we demlemesini, itburun we zirk, çopantelpek demlemelerini içmeli. Çünki olar bedene gerek bolan mikroelementleriň öwezini dolýar we bedeniň kesele garşy durnuklylygyny ýokarlandyrýar. Düýe çalydyr agaran tomus paslynda bedene kuwwat beriji tagamlardyr. Mähriban Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltlik kitabynda ylmy taýdan gi­ňişleýin beýan edilýän narpyz, çopantelpek, ýandagyň güli, käkilik oty, boýbodron, buýan otlaryndan taýýarlanan melhem çaýlar tomus paslynda kuwwat berip, teşneligi gandyrmakda, keselleriň öňüni almakda uly ähmiýete eýedir. Soň­ky günleriň dowamynda howanyň ýagdaýyna geçirilen seljermäniň netijesinde, Aşgabat şäherinde hem-de welaýatlarda Türkmenistanyň çäklerine günorta-gündogardan, demirgazykgündogardan we demirgazykdan aralaşan howa akymynyň täsiri bilen howada tozanyň agdyklyk edýän ýagdaýy hasaba alyndy. Bu bolsa adamyň saglygy üçin, aýratyn-da, dem alyş ulgamy üçin oňaýsyzdyr. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin degişli çäreleri güýçlendirmek zerurdyr. Tomsuň ortaky aýy howanyň üýtgemegi we düzümindäki maddalaryň kadadan ýokary bolmagy bilen baglanyşykly tebigy ekzogen täsirini peseltmek maksady bilen, saglygy goraýyş, söwda nokatlarynyň, bazarlaryň, jemgyýetçilik ulaglarynyň we beýleki ilata hyzmat edýän edaralaryň işgärleri şeýle hem allergiýasy we dowamly keselleri bar bolan adamlar dem alyş ýollary üçin niýetlenen lukmançylyk şahsy goraýyş serişdelerini, ýagny lukmançylyk agyz-burun örtüklerini hökman ulanmalydyrlar. II-günümiziň saglygy hakda uly aladalar edýän mähriban Prezidentimiziň ömrüniň uzak, janynyň sag, mertebesiniň mundan-da belent bolmagyny, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň bagtyýar durmuşy ugrunda we umumadamzat bähbitli, alyp barýan beýik işleriniň rowaç bolmagyny arzuw edýäris.

Degişli habar

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Wirusa garşy derman serişdeleri satyn alynar

Пресс-Релиз :Коронавирус

Göterip bolýan serginlediji öndürdi

Ýaponiýanyň “Sony” kompaniýasy adamlaryň ýanynda götermegine mümkinçilik berýän kinniwanja serginlediji öndürdi. Ony geýýän futbolkaňyzyň jübüsinde hem göterip bolar. Bu enjam adamyň bedeniniň gyzgynlygyny 23 derejä çenli düşürmäge mümkinçilik berýär. Bu enjamy gyş aýlarynda hem ulanyp bolar. Şonuň üçin onda gyzgynlyk beriji ulgamy hem döredildi.

2 sagatda täzeden zarýad edip bolýan enjamy 90 minut doly güýjünde ulanmak bolýar. Onuň bahasy 130 dollara deňdir.

Ýapon kompaniýasy bu enjamy Tokio Olimpiýa oýunlary döwründe satuwa çykarmagy meýilleşdiripdi.

TFF-niň ýygnagy geçiriler

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy öz resmi saýtynda 13-nji iýulda federasiýanyň ýolbaşçylarynyň, eminleriň we tälimçileriň gatnaşmagynda maslahatyň geçiriljekdigini habar berdi.

Maslahatda milli çempionatymyzyň birinji we ikinji aýlawynyň jemleri jemlener. Mälim bolşy, çempionatyň birinji ýarymy «Altyn asyr» futbol toparynyň öňdeligi bilen tamamlanypdy. Geçen ýyllarda bolşy ýaly, şu ýyl esasy ýaryş «Altyn asyr» bilen «Ahalyň» arasynda geçiriler.

Şeýle hem TFF-niň maslahatynda çempionatyň üçünji we dördünji aýlawlarynyň tertibine serediler. Bu tertip örän möhümdir. Çünki Ýer ýüzünde koronowirus pandemiýasynyň öz täsirini azaltmagy bilen, ýylyň ikinji ýarymynda «Altyn asyryň» we Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň halkara duşuşyklary geçirmegine garaşylýar. Şol duşuşyklaryň geçiriljek günleri çempionatyň ikinji ýarymynyň tertibini düzmekde uly orny eýelär.

TFF-niň maslahatynda Türkmenistanyň kubogy ugrundaky ýaryşyň täze möwsümi üçin hem bijeler çekiler. Bu ýaryşyň ýeňijisiniň 2021-nji ýylda AFK-nyň kubogynda ýurdumyza wekilçilik edip biljekdigini ýatladýarys.

Diňe 19 sanysy öndüriler

Italiýanyň kaşaň sport ulaglaryny öndürýän “Lamborghini” kompaniýasy “Lamborghini Sion Roadster” görnüşini tanyşdyrdy. Bu ulagyň “Lamborghini” kysymly ulaglaryň üsti açyk görnüşiniň iň güýçli ulaglarynyň biri bolar.

Bu ulag 6,5 litrlik V12 hereketlendirijisi bilen işleýär. Onuň motoryna 48 woltlyk ýarym gibrid ulgamy ornaşdyrylypdyr. Bu goşundy bilen ulag 820 at güýjüne eýe bolar.

“Lamborghini Sion Roadster” ulagy 0-dan 100 kilometr/sagat tizlige ýetmegi üçin bary-ýogy 2,9 sekunt gerek bolar. Ulagyň iň ýokary tizligi 350 kilometr/sagat bilen çäklendirilendir.

Bu ulagdan diňe 19 sanysy öndüriler we olar hem eýýäm satylypdyr.

“Barselona” ýeňdi, “Espanýol” 2-nji liga düşdi

Ispaniýa çempionatynyň 35-nji tapgyrynda “Barselona” öz meýdançasynda “Espanýol” toparyny kabul etdi. Toparlaryň ilkinji duşuşyklary 0-0 hasaby bilen tamamlandy. Bu duşuşykda bolsa oýnuň 56-njy minutynda Luis Suarez tapawutlandy. Bu goly bilen Suarez “Barselona” toparynyň köýnekçesinde 195-nji goluny geçirmegi başardy we toparyň iň gowy hüjümçileriň arasynda üçünji orna geçdi. “Barselona” toparyň iň gowy hüjümçileriniň sanawy:

Lionel Messi (630 gol)

Sezar Rodrigez (232 gol)

Luis Suarez (195 gol)

Oýnuň dowamynda iki toparyň oýunçylary gyzyl petek alyp, meýdany terk etdiler, olar: Ansu Fati (50 min.), Pol Losano (54 min). Şeýlelikde 76 utuk toplan “Barselona” sanawda ynamly ikinji orny eýeleýär.

Bu duşuşugyň netijesi boýunça “Espanýol” topary 2-nji liga düşdi. Mundan beýläk, katalon toparlarynyň derbi duşuşygyny tomaşa etmek mümkinçiligi bolmaýar. “Espanýol” topary şu möwsümde 2-nji liga düşen ilkinji topar boldy.

Türkiýäniň ýokary bilim ulgamy onlaýn sergide tanyşdyrylar

Türkiýe Respublikasynyň ýokary okuw mekdepleri (uniwersitetleri) dünýäniň dürli ýurtlaryndan ýaşlary bilim almaga çagyrýar. Bu babatda Türkiýäniň Ýokary bilim edarasy (YÖK) degişli işleri alyp barýar. Türk edarasynyň ýakyn wagtda amala aşyrjak çäreleriniň biri hem dünýäniň dürli ýurtlaryndaky ýaşlary onlaýn giňişlikde jemälp, Türkiýäniň ýokary bilim mümkinçilikleri barada maglumat bermegi göz öňünde tutýar.

Şu ýylyň 20-22-nji iýuly aralygynda “Study in Turkey (Türkiýede okamak) – ÝÖK onlaýn sergisi” atly onlaýn sergi guralar. Onda ýurduň uniwersitetleriniň diwarlyklary ýerleşdirilip, şol ýerde uniwersitetleriň bilim beriş ulgamy barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilik dörediler.

Bu sergi Türkiýäniň uniwersitetlerini onlaýn tanyşdyrmak üçin giň mümkinçilik döreder. Bu sergi Türkiýäniň Ýokary bilim edarasy ilkinji gezek geçirilýän giň gerimli çäreleriň birine öwrüler.

Häzirki wagtda Türkiýede dünýäniň 182 ýurdundan 180 müňe golaý daşary ýurtly talyp bilim alýar.

Göwünöwreniş – Türkmeniň Gadymy Tälimi

“Şuny bäş barmagyňyz ýaly ýadyňyzda saklaň! Asla unutmaň! Aňrujy, başaryp bilseňiz, bu şerti-de gümürtik etmän, anyk we açyk aýdaýyn, başarsaňyz özüňize gowy bolar.

GÖWÜN bilen baglanyşykly bolan we barmak basyp sanaýmaly şu bäş sany işligiň ýoklugyny berjaý ediň.

“Türkmeniň GÖWNÜNE degmäň!

Türkmeniň GÖWNÜNI bozmaň!

Türkmeniň GÖWNÜNI syndyrmaň!

Türkmeniň GÖWNÜNI ynjytmaň!

Türkmeniň GÖWNÜNI ýykmaň!

(Türkmen GÖWÜNÖWRENIŞ dersiniň durnukly aňlatmalaryndan)

Hormatly okyjylar! Biziň häzirki wagtda ulanýan GÖWNÜMIZ taryhyň ilkinji çeşmelerinden başlap, KÖŇÜL diýen adalga bilen ýygjam ulanylyp, nusgawy edebiýat eserlerimizi-de öz içine alypdyr. Ondan soňra belli bir wagtyň geçmegi bilen GÖWÜN biziň dil (sözleýiş) sahypalarymyzda, KÖŇÜL bolsa biziň kitap (ýazuw) sahypalarymyzda öz ornuny ymykly eýeläpdir.

Hawa, başgaça aýdanymyzda, GÖWNÜŇ hem özboluşly taryhy bolupdyr. Şonuň üçin söhbetdeşligimize onuň taryhyndan başlamaklygy ýerlikli hasapladyk.

Siziň bilşiňiz ýaly, “Kutadgu-bilig” (Gut hakda bilim– we bu eser bilen baglanyşykly türkmençe terjimeler bize degişlidir-BS) gadymy edebi miraslarymyzyň biridir.  Şol ady agzalan eserden toplan maglumatlarymyzdan käbir nusgalary bilelikde gözden geçireliň.

Ynha, birinji nusgamyz:

Köňül berdi hem me ýorytty tilig,

Uwut berdi kylk hem kylynçy silig” [№149].

Köňül berdi hem-de ýöretdi dilin,

Uýat berdi, häsýet hem sap gylygyn.

Mysaldan hem görnüşi ýaly, göwün (köňül) adama beýik Biribar tarapyndan berlendir. Şonuň üçin, adamyň göwni dogabitdi berlen barlykdyr. Ynha munuň anyk delili:

Törütürde berse baýat ög köňül,

Tükel maýe buldy biligke ogul [№1818].

Ýaradanda berse Baýat aň, köňül,

Tükel maýa tapar bilime, ogul!

Bu beýitden hem görnüşi ýaly, birinji setirde geçen “bermek” işliginden ugur alyp, köňlüň adamzada “berlenlik” baradaky garaýşymyzy delillendirip bilýäris. Diýmek, ýaradylan wagtynda aňdan soňra berlen “köňüldir”.

Eger ýaradylanda adama KÖŇÜL berilmedik ýagdaýynda nähili bolardyka? Ynha, bu soragyň hem özboluşly jogabyna gürrüňi edilýän eserde ýörite orun berlipdir.

Ynha munuň anyk mysaly:

Törütür üdinde köňül bermese,

Tilekke tegümez bu anda basa[1821].

Ýaradan wagtynda köňül bermese,

Dilegne gowuşmaz bu wagtdan basa.

Alnan mysaldan-da belli bolşy ýaly, adama ýaradylanda KÖŇÜL berilmedik bolsady, onda ynsan ogly öz dileglerine, arzuw-isleglerine gowşup bilmezdi.

Köňül berdi hem-de ýöretdi dilin,” diýen setirdäki KÖŇÜL-den soňra diliň ýöredilmegi-de ýöne ýerden däldir. Galyberse-de, KÖŇÜL bilen DIL hemişe özara hyzmatdaşlykdadyr. Bu hakyndaky garaýyşlarymyzy we oňa degişli nusgalarymyzy geljekde has giňden derňew ederis.

Ýene bir nusga:

Bodum erdi ok teg, köňül erdi ýa,

Köňül kylgu ok teg bodum boldy ýa” [№371].

Boýum erdi ok dek, köňül erdi ýaý,

Köňül boldy ok dek, boýum boldy ýaý.

Bu nusgadaky “boý” bilen “köňül” hem-de “ok” bilen “ýaý” adamyň ýaşy bilen baglanyşyklydyr.

Onuň bu günki yzlaryny “Göwre garrasa-da, göwün garramaz.”; “Göz garrar, göwün garramaz, Är garrar, heňňam garramaz” ýaly atalar sözüniň leksik-semantik manysynda görmek mümkin.

Aşakdaky nusgada bolsa köňlüň tutumynyň göni ýol bilen baglanyşyklydygy aýdylýar.

Üdürdi törütti yaruttı köŋül,

köni yol öze tuttı köŋlüm amul [№382].

Saýlady, döretdi, ýagtyltdy köňül,

Göni ýoldan tutdy, meň köňlüm amal.

Mysalda geçen “köni ýol” (göni ýol) diýen durnukly aňlatmadaky sözler (köni, ýol) gadym türkmen sözleridir. Bu günki ulanylýan alynma sözler bolan “adalat”, “adyl” ýaly adalgalaryň ýerine gadymda “köni”, “könilik”, “köni ýol” diýen sözler ulanylypdyr. Şeýlelikde, hakyky köňlüň ýoly hem göni ýol bolupdyr.

Köŋülüg bezedi yarukluk bile,

tilimni bezedi tanukluk bile [№382].

Köňüli bezedi anyklyk bile,

Dilimni bezedi tanyklyk bile.

Bu mysalda bolsa köňül bilen bilen diliň bezegi hakynda maglumatlar berlipdir. Şol maglumatlara görä köňlüň bezegi anyklyk, aýdyňlyk, diýlip hasaplanylypdyr. Diliň bezegi hökmünde bolsa tanyklyk görkezilipdir. Bu ýerden gelip çykýan many şeyledir: “Men bardyryn, meniň bardygyma dilim tanyklyk (şaýatlyk) edýär.”

Aşakdaky mysalda bolsa adama mahsus bolan berlenlik häsiýetleri barada pikir ýöredilýär. Bu mysalda köňlüň öň hatarda getirilmeği ünsi özüne çekijidir.

Köŋül berdi köz hem ukuş ög bilig,

aça berdi sözüm yorıttı tilig [№382].

 

Köňül berdi, göz hem üşük, aň, bilim,

Açyp berdi sözüm, ýöretdi dilim.

Bu setirlerden hem görnüşi ýaly, “köňül” we ondan soňraky getirilen “göz, üşük, aň, bilim, söz, dil” adamzat nesliniň düşbülik ukybynyň derejesini görkezýän esasy we sagdyn sütünleridir.

Häzirki wagtda dilimizde ýygjam ulanýan “söz açmak” durnukly aňlatmasy ýokardaky setiriň (aça berdi sözüm…) yzlarynyň anyk nusgasydyr.

Şondan soňra gelýän “til ýöretmek” durnukly aňlatmasy-da bize nätanyş däldir. Çakym çak bolsa, gadymy durnukly aňlatmamyzdaky “til” wagtyň geçmegi bilen alynma söz bolan “pikir” bilen çalşyrylana meňzeýär.  Munuň delilini bolsa häzirki sözlüklerimizde ýer alan “pikir ýöretmek, bir predmet barada öz pikiriňi aýtmak, pähimlenmek, bir pikiri öňe sürmek” [1962],  “pikir ýöretmek, bir zat barada bir pikiri öňe sürmek” [2016] diýen durnukly anlatmalardan gözlemelidir.

dowamy bar…….

Parižde ýüzýän kinoteatr

Fransiýanyň paýtagty Parižde koronawirus epidemiýasy sebäpli belli bir aralygy goramak maksady bilen awtoulaglarda kino tomaşa etmäge mümkinçilikler döredildi. Awtoulagly kinoteatr, awtoulaglar bilen konsert we Fransiýanyň paýtagty Parižiň köçelerinde “ýüzýän kinoteatr” döwri başlaýar.

18-nji iýulda başlajak çäräniň çäginde film bilen gyzyklanýanlar elektrik gaýyklarynda otyrka, kino tomaşa etmekden lezzet alyp bilerler. Bu çärä tomusda Parižde wagtlaýyn plýažlary döretmek maksady bilen amala aşyrylan “Paris Plages” taslamasyna bagyşlanypdyr.

“Paris-Plages” – bu şäheriň meýilnamasy, ol 2007-nji ýyldan bäri her tomus şäheriň merkezinden derýanyň kenary boýunça wagtlaýyn döredilen emeli kenar meýilnamasydyr.

Ilkinji ýüzýän kino çäresinde her biri alty adama niýetlenen 38 sany elektrikli gäminiň mümkinçiliklerinden peýdalanylar. Kenardan film görmek isleýänler üçin derýanyň kenarynda oturgyçlar goýlar.

Daşary ýurtda bolýan raýatlarymyz üçin: Hasaba alynmak

Daşary  ýurt döwletlerinde hemişelik ýaşaýan we wagtlaýyn bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny we bähbitlerini üpjün etmek maksady bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň 2020-nji ýylyň 05-nji iýunynda çykaran 34-Ö belgili buýrugy bilen  Daşary ýurt döwletlerinde hemişelik ýaşaýan we wagtlaýyn bolýan Türkmenistanyň raýatlaryny Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalary we konsullyk edaralary tarapyndan hasaba almagyň Tertibi tassyklanyldy. Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi web saýtynda neşir eden ýokary ady agzalan Buýrugy dolulygyna Size ýetirýäris!

Bellemeli zat, ýakynda Daşary ýurt döwletlerinde bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň özlerine bagly bolmadyk ýagdaýlaryň ýüze çykmagy sebäpli Türkmenistana dolanyp barmak üçin şahadatnamanyň hereket edýän möhleti 1 (bir) aýdan 6 (alty) aýa çenli uzaldyldy we “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda bu baradaky habary daşary ýurtlarda bolýan raýatlarymyzyň dykgatyna ýetiripdik.

Daşary ýurt döwletlerinde hemişelik ýaşaýan we wagtlaýyn bolýan Türkmenistanyň raýatlaryny Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalary we konsullyk edaralary tarapyndan hasaba almagyň

TERTIBI

 

 1. Şu Daşary ýurt döwletlerinde hemişelik ýaşaýan we wagtlaýyn bolýan Türkmenistanyň raýatlaryny Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalary we konsullyk edaralary tarapyndan hasaba almagyň Tertibi (mundan beýläk-Tertip) «Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullyk edaralary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 29-njy maddasyna laýyklykda taýýarlanyldy.

Şu Tertip daşary ýurt döwletlerinde hemişelik ýaşaýan we wagtlaýyn bolýan Türkmenistanyň raýatlaryny Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalary we konsullyk edaralary tarapyndan hasaba almagyň tertibini düzgünleşdirýär.

 1. Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalary we konsullyk edaralary öz konsullyk çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň raýatlaryny hasaba alýarlar.
 2. Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalary we konsullyk edaralary (mundan beýläk – diplomatik wekilhana we konsullyk edarasy) daşary ýurt döwletlerinde hemişelik ýaşaýan we wagtlaýyn bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň (mundan beýläk – raýat) hukuklaryny we bähbitlerini üpjün etmek maksady bilen olaryň hasabyny ýöredýärler.
 3. Hasaba almak raýatyň özüniň ýa-da onuň kanuny wekiliniň hasaba aldyrmak boýunça ýazan arzasynyň esasynda Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasyna ýa-da konsullyk edarasyna ýüz tutmak arkaly tölegsiz esasda amala aşyrylýar.

Arzanyň ýanyna raýat tarapyndan doldurylan Daşary ýurt döwletlerinde hemişelik ýaşaýan we wagtlaýyn bolýan Türkmenistanyň raýatlaryny hasaba alyş ýazgysy (şu Tertibe goşundy) we şol raýatyň Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportynyň nusgasy goşulýar.

 1. Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty bolmadyk daşary ýurt döwletlerinde hemişelik ýaşaýan ýa-da wagtlaýyn bolýan raýatlar hasaba alnanda olaryň hasaba alyş ýazgysynyň ýanyna Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň, Türkmenistanyň diplomatik pasportynyň, Türkmenistanyň gulluk pasportynyň ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlygyny tassyklaýan resminamanyň haýsy hem bolsa biriniň nusgasy goşulyp bilner.
 2. Raýaty hasaba almak diplomatik wekilhana we konsullyk edarasyna poçta aragatnaşygy, faksimil aragatnaşygy, elektron poçta arkaly raýatyň şu Tertibiň dördünji böleginde görkezilen resminamalary ibermegi esasynda, şeýle hem Internet torundaky resmi web-saýtynda raýatyň degişli maglumatlary elektron görnüşde doldurmagy esasynda amala aşyrylyp bilner.
 3. Hasaba alyşdan soňra raýatyň hasaba alyş ýazgysynda görkezen maglumatlarynda üýtgeşmeler dörändigi barada raýatdan maglumat gelip gowşan halatynda, raýatyň hasaba alyş ýazgysyna goşmaça üýtgetmeler we bellikler girizilýär. Ozal girizilen ýazgylar ýok edilmeýär we raýaty hasaba alyş maglumatlarynda saklanylýar.
 4. Raýatyň ýa-da onuň kanuny wekiliniň ýüz tutmagy esasynda diplomatik wekilhananyň ýa-da konsullyk edarasynyň konsullyk wezipeli adamy raýatyň hasaba alnandygy ýa-da hasapdan çykarylandygy barada erkin görnüşde düzülen kepilnamany tölegsiz esasda berýär.

Raýatyň hasaba alnandygy ýa-da hasapdan çykarylandygy barada Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyna ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlygyny tassyklaýan beýleki resminamalaryň hiç birine ýazgylary ýazmak ýa-da bellikleri etmek gadagan edilýär.

 1. Diplomatik wekilhananyň ýa-da konsullyk edarasynyň konsullyk wezipeli adamy hasaba almak boýunça gelip gowşan arzalary bellige alýar we hasaba alyş ýazgysynda görkezilen maglumatlary Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasynda ýa-da konsullyk edarasynda hasapda duran raýatlaryň elektron binýadyna girizýär.

Diplomatik wekilhananyň ýa-da konsullyk edarasynyň konsullyk wezipeli adamy hasapda duran raýatlaryň elektron binýadyny hasaba alyş ýazgysynda görkezilen maglumatlara esaslanyp, raýatlary daşary ýurt döwletinde hemişelik ýaşaýan ýa-da wagtlaýyn bolýan toparlara bölüp ýöredýär.

 1. Daşary ýurt döwletinde soňky iki ýyldan az bolmadyk möhletde hemişelik ýaşaýan raýat daşary ýurt döwletinde hemişelik ýaşaýan hökmünde hasaba alynýar.

Gulluk ýa-da okuw maksatlary bilen daşary ýurda giden we olaryň tamamlanmagyna çenli şol ýerde iki ýyldan artyk bolýan raýatlar şol döwletde wagtlaýyn bolýan hökmünde hasaba alynýar.

 1. Daşary ýurt döwletinde üç aýdan iki ýyla çenli bolmagy meýilleşdirýän raýat daşary ýurt döwletinde wagtlaýyn bolýan hökmünde hasaba alynýar.
 2. Daşary ýurt döwletlerinde hemişelik ýaşaýan ýa-da wagtlaýyn bolýan raýatlary diplomatik wekilhanalaryň we konsullyk edaralarynyň hasabyndan çykarmak üçin aşakda görkezilenleriň biri esas bolup durýar:

1) raýatyň özi ýa-da onuň kanuny wekili tarapyndan hasapdan çykmak boýunça erkin görnüşde düzülen arzanyň şu Tertibiň dördünji böleginde görkezilen usullar arkaly berilmegi;

2) raýatyň Türkmenistanyň beýleki bir diplomatik wekilhanasynda ýa-da konsullyk edarasynda hasaba alnandygy barada habarnamanyň gelip gowuşmagy;

3) raýatyň hasaba almak boýunça arzasynda görkezilen daşary ýurt döwletinde hemişelik ýaşamagy meýilleşdirýän döwrüniň tamamlanmagyndan dört ýylyň geçmegi;

4) raýatyň hasaba almak boýunça arzasynda görkezilen daşary ýurt döwletinde wagtlaýyn bolmagy meýilleşdirýän döwrüniň tamamlanmagyndan iki ýylyň geçmegi;

5) raýatyň aradan çykmagy;

6) raýaty nam-nyşansyz giden diýip ykrar etmek ýa-da ölen diýip yglan etmek hakynda kazyýetiň çözgüdiniň kanuny güýje girmegi;

7) Türkmenistanyň raýatlygynyň bes edilmegi.

 1. Raýatyň hasapdan çykarylmagy bilen, diplomatik wekilhanada ýa-da konsullyk edarasynda hasapda duran raýatlaryň elektron binýadyndaky maglumatlara degişli bellik edilýär. Bellik özünde raýatyň hasapdan çykarylan senesini we onuň esaslandyrmasyny saklaýar.
 2. Raýatyň daşary ýurt döwletindäki ýaşaýan ýeriniň hasaba alyşdan soňra üýtgän halatynda, raýatyň ýüz tutmagy esasynda, ol soňky ýaşaýan ýeriniň çägine degişli Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasynda ýa-da konsullyk edarasynda hasaba alnyp bilner. Şeýle halatda, raýaty ozalky alnan hasapdan çykarmak işi soňky hasaba alnyşy amala aşyran Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasy ýa-da konsullyk edarasy tarapyndan ýerine ýetirilýär.
 3. Daşary ýurt döwletlerinde hemişelik ýaşan ýa-da wagtlaýyn bolan raýatlar Türkmenistana dolanyp geleninden soňra Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine ýüz tutmak arkaly hasapdan çykarylyp bilner.
 4. Şu Tertibiň on dördünji we on bäşinji böleklerinde görkezilen hasapdan çykarmak boýunça amallar ýerine ýetirilenden soňra, hasapdan çykaran tarap raýatyň ozal hasaba alnan Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasyna ýa-da konsullyk edarasyna ýazmaça habar berýär.
 5. Hasaba almak we hasapdan çykarmak boýunça arzalar diplomatik wekilhanalarda we konsullyk edaralarynda saklanylýar we raýat hasapdan çykarylandan soňra bir ýylyň geçmegi bilen resmileşdirilip ýok edilýär.

 

Daşary ýurt döwletlerinde hemişelik ýaşaýan

we wagtlaýyn bolýan Türkmenistanyň raýatlaryny

Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki

diplomatik wekilhanalary we konsullyk edaralar

tarapyndan hasaba almagyň Tertibine

goşundy

 

Daşary ýurt döwletlerinde hemişelik ýaşaýan we wagtlaýyn bolýan Türkmenistanyň raýatlaryny

HASABA ALYŞ ÝAZGYSY

 

 

Foto surat

üçin ýer

Familiýasy, ady, atasynyň ady
Doglan senesi we ýeri
Jynsy
Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportynyň (Türkmenistanyň raýatlygyny tassyklaýan beýleki resminamanyň) belgisi, beren edara, berlen senesi we hereket ediş möhleti
Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportynyň (Türkmenistanyň raýatlygyny tassyklaýan beýleki resminamanyň) nusgasy

 

(elektron doldurylýan arzalar babatynda ulanylýar)

 •  
 •  
 •  
 • (pasportynyň nusgasy berkidilýär)
Daşary ýurt döwletine wagtlaýyn bolmak ýa-da hemişelik ýaşamak üçin gelen senesi
Daşary ýurt döwletinde wagtlaýyn bolmagy ýa-da hemişelik ýaşamagy meýilleşdirýän döwri
Telefon belgisi
Elektron poçtasynyň salgysy

 

(eger bar bolsa)

Türkmenistandaky salgysy

 

(eger bar bolsa)

Daşary ýurt döwletindäki häzirki ýaşaýan salgysy
Zähmet çekýän ýeri, eýeleýän wezipesi we salgysy (bilim alýan okuw mekdebiniň ady we salgysy)
Raýatyň hukuklaryny we bähbitlerini üpjün etmek bilen bagly meselelerde habarlaşmak üçin Türkmenistandaky we daşary ýurt döwletindäki ýakyn adamlarynyň familiýasy, ady, öý salgysy we telefon belgisi
Türkmenistanyň beýleki bir diplomatik wekilhanasynda ýa-da konsullyk edarasynda hasapda durmy ýa-da ýok (duran halatynda diplomatik wekilhananyň ýa-da konsullyk edarasynyň ady)
Raýatyň ýerine hasaba alyş ýazgysyny dolduran kanuny wekil barada maglumatlar (kanuny wekil ýuridik şahs bolan halatynda onuň adyndan çykyş edýän fiziki şahs barada maglumatlar)Familiýasy, ady, atasynyň ady
Doglan senesi
Ýaşaýan salgysy
Telefon belgisi
Elektron poçtasynyň salgysy
Bellikler

 

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan

2020-nji ýylyň 12-nji iýunynda 1341 bellige

alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan.

 

Türkmenistanda we daşary ýurtda bilim almak we diplom ykrar etmek baradaky habarlaryň linklerini  Size ýetirýäris 

Türkmenistanyň Ýokary okuw jaýlary baradaky habarlaryň linkleri

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Jaýlary

2020 :Ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul edişlik

 

Daşary ýurtda bolýan raýatlarymyz üçin degişli habarlaryň linkleri

Daşary ýurtlarda okaýan talyplarymyz üçin

Türkmenistana dolanyp barmak üçin şahadatnama

Daşary ýurtda bolýan raýatlarymyz üçin: Hasaba alynmak

 

Türkiýäniň Ýokary Okuw jaýlary baradaky habarlaryň linkleri

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi: Tıp, Dış Hekimliği, Eczacılık ve Mühendislik

Bahçeşehir Uniwersiteti: Sanawdaky Ýokary okuw jaýy

Attestat bilen Türkiýede ýokary okuw jaýyna ýerleşmek

Sanawdaky Medipol Uniwersiteti Türkmen talyplaryna garaşýar

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Dokuz Eylül Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Ankara Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

 

Diplom ykrar etmek baradaky habarlaryň linkleri

Sanawda bolmaýan, Ykrar edilýän abraýly ýokary okuw jaýlar

Diplom Ykrar Etmek: Zerur Resminamalar

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Diplom ykrar etmek :Döwlet Synaglarynyň Guralyşy

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Ynanç haty bilen Diplom Ykrar Etmek

 

Sanawa giren ýurtlaryň ýokary okuw jaýlary baradaky habarlaryň linkleri

Türkiýäniň iň abraýly ýokary okuw jaýlarynyň sanawy

GDA agza ýurtlaryň hünär bilim edaralaryň iň abraýlylaryň sanawy

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň  halkara sanawa giren abraýly ýokary okuw jaýlary

Hytaýyň iň abraýly ýokary okuw jaýlary

Amerikanyň Birleşen ştatlarynyň ýokary okuw jaýlarynyň sanawy

Hindistan :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Koreýa Respublikasy :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Germaniýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Fransiýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Ýaponiýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Kanada :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Italiýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Ispaniýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Brazilýa: Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

 

Türkiýede bilim almak üçin

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”

Aksaray mahallesi, Koçibey sokak, Erler Apt No:34 D:7 Gat:4 Fatih/ İstanbul

E-mail : atavatanltd@gmail.com

Telefon:

+90 532 401 71 52

+90 530 251 36 73

+90 212 633 40 00

 

Resminamalaryň terjimesi üçin

Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime” Aşgabat:

+993 63 78 96 73

+ 993 12 96 48 55

+993 62 60 52 61

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail : makulhyzmat@gmail.com

 

 

Ankara Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Türkiýäniň paýtagty Ankara şäherinde ýerleşýän we bu ajaýyp şäheriň adyny göterýän Ankara uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän ýokary okuw jaýlarynyň sanawynda bolan bu Uniwersite synagsyz ýerleşmegiň senesi 12 Iýul 2020 senesinde tamamlanýar. Şol sebäpli bu uniwersitete ýerleşmek üçin resminamalary gyssagly tabşyrmak gerek.

 

Türkiýede bilim almak boýunça maslahat hyzmatlary

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”

Aksaray mahallesi, Koçibey sokak, Erler Apt No:34 D:7 Gat:4 Fatih/ İstanbul

E-mail : atavatanltd@gmail.com

Telefon: +90 532 401 71 52  /     +90 530 251 36 73    /   +90 212 633 40 00

Resminamalaryň terjimesi üçin

“Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

+993 63 78 96 73

+ 993 12 96 48 55

+993 62 60 52 61

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail : makulhyzmat@gmail.com

 

 

Türkmenistanda we daşary ýurtda bilim almak we diplom ykrar etmek baradaky habarlaryň linklerini  Size ýetirýäris 

Türkmenistanyň Ýokary okuw jaýlary baradaky habarlaryň linkleri

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Jaýlary

Daşary ýurtlarda okaýan talyplarymyz üçin

2020 :Ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul edişlik

 

Türkiýäniň Ýokary Okuw jaýlary baradaky habarlaryň linkleri

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi: Tıp, Dış Hekimliği, Eczacılık ve Mühendislik

Bahçeşehir Uniwersiteti: Sanawdaky Ýokary okuw jaýy

Attestat bilen Türkiýede ýokary okuw jaýyna ýerleşmek

Sanawdaky Medipol Uniwersiteti Türkmen talyplaryna garaşýar

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Dokuz Eylül Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

 

Diplom ykrar etmek baradaky habarlaryň linkleri

Sanawda bolmaýan, Ykrar edilýän abraýly ýokary okuw jaýlar

Diplom Ykrar Etmek: Zerur Resminamalar

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Diplom ykrar etmek :Döwlet Synaglarynyň Guralyşy

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Ynanç haty bilen Diplom Ykrar Etmek

 

Sanawa giren ýurtlaryň ýokary okuw jaýlary baradaky habarlaryň linkleri

Türkiýäniň iň abraýly ýokary okuw jaýlarynyň sanawy

GDA agza ýurtlaryň hünär bilim edaralaryň iň abraýlylaryň sanawy

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň  halkara sanawa giren abraýly ýokary okuw jaýlary

Hytaýyň iň abraýly ýokary okuw jaýlary

Amerikanyň Birleşen ştatlarynyň ýokary okuw jaýlarynyň sanawy

Hindistan :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Koreýa Respublikasy :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Germaniýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Fransiýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Ýaponiýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Kanada :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Italiýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Ispaniýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Brazilýa: Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

 

Türkiýede bilim almak üçin

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”

Aksaray mahallesi, Koçibey sokak, Erler Apt No:34 D:7 Gat:4 Fatih/ İstanbul

E-mail : atavatanltd@gmail.com

Telefon:

+90 532 401 71 52

+90 530 251 36 73

+90 212 633 40 00

 

Resminamalaryň terjimesi üçin

Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime” Aşgabat:

+993 63 78 96 73

+ 993 12 96 48 55

+993 62 60 52 61

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail : makulhyzmat@gmail.com

 

 

 

19,129FansLike
1,839FollowersFollow
588FollowersFollow