8.9 C
Istanbul
05/04/2020 6:15
Home Blog

Aliment tölemekden boşadylyp bilinýärmi?

Aliment tölemekden boşatmak ýa-da olar boýunça berginiň azaldylmagy diňe kazyýetiň çözgüdi esasynda geçirilýär.

Eger kazyýet aliment töleýäniň näsaglygy sebäpli ýa-da esasly başga sebäplere görä aliment tölenilmändigini hem-de aliment töleýäniň maddy we maşgala ýagdaýynyň emele gelen bergini üzmäge mümkinçilik bermeýändigini anyklasa, aliment töleýäniň hak islegi boýunça, aliment babatda emele gelen bergini tölemekden ony doly ýa-da bölekleýin boşatmaga haklydyr.

Aliment tölemek hakynda şertnamany ýerine ýetirmekden bir taraplaýyn ýüz dönderilmegine ýa-da onuň şertleriniň bir taraplaýyn üýtgedilmegine ýol berilmeýär.

Taraplaryň maddy ýa-da maşgala ýagdaýy düýpli üýtgän halatynda, şeýle hem aliment tölemek hakynda şertnamany üýtgetmek ýa-da ýatyrmak hakynda jedel ýüze çykan halatynda gyzyklanýan tarap kazyýete hak islegi bilen ýüz tutmaga haklydyr.

Aliment tölemek hakynda şertnama boýunça tölenilýän alimentiň möçberi taraplar tarapyndan kesgitlenilýär.

Çeşme : minjust.gov.tm

Aliment tölemek hakynda şertnama haýsy tertipde baglaşylýar?

Aliment tölemek hakynda şertnama aliment tölemäge borçly adam bilen ony alýan adamyň arasyndaky meýletin ylalaşyk boýunça, aliment tölemäge borçly adamyň ýa-da aliment alýanyň kämillik ukyby ýok bolan mahalynda – ol adamlaryň kanuny wekilleriniň arasynda baglaşylyp bilner. Kämillik ukyby çäklendirilen adamlar aliment tölemek hakynda şertnamany öz howandarlarynyň razylygy bilen baglaşýarlar.

Aliment tölemek hakynda şertnama aliment tölemäge borçly adamyň, aliment alýanyň we ekläp-saklamak üçin aliment tutulyp alynýan çaganyň maglumatlaryny, alimentiň möçberini, ony tölemegiň şertlerini we tertibini görkezmek bilen ýazmaça görnüşde baglaşylýar we notarial tertibinde tassyklanylmaga degişlidir.

Aliment tölemek hakynda notarial tertibinde tassyklanylan şertnamanyň ýerine ýetiriş namasy ýaly güýji bardyr.

Aliment tölemek hakynda şertnama taraplaryň özara ylalaşygy boýunça islendik wagtda üýtgedilip ýa-da ýatyrylyp bilner. Aliment tölemek hakynda şertnamanyň üýtgedilmegi ýa-da ýatyrylmagy hökman aliment tölemek hakynda şertnama baglaşylandaky ýaly görnüşde we tertipde geçirilmelidir.

Çeşme : minjust.gov.tm

Döwlet kömek pullarynyň nähili görnüşleri bellenilýär?

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 55-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda, Türkmenistanda wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça, göwrelilik we çaga dogurmak boýunça, çaga doglanda berilýän, çaga seretmek boýunça, maýyplyk boýunça, Beýik Watançylyk urşuna gatnaşanyň ýanýoldaşyna bellenilýän döwlet kömek puly we döwlet durmuş kömek puly bellenilýär.

Çeşme : minjust.gov.tm

Döwlet kömek pulunyň bellenilmegi üçin haýsy edara ýüz tutmaly?

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 67-nji maddasynyň birinji we ikinji böleklerine laýyklykda, döwlet kömek pullarynyň bellenilmegi üçin (muňa wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça hem-de göwrelilik we çaga dogurmak boýunça döwlet kömek pullary degişli däldir) olara hukugy bolan adamlar hemişelik ýaşaýan ýeri boýunça Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň edarasyna ýüz tutmalydyrlar.

Wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça döwlet kömek pulunyň hem-de göwrelilik we çaga dogurmak boýunça döwlet kömek pulunyň bellenilmegi üçin, olara hukugy bolan adamlar esasy iş ýeri boýunça iş berijä ýüz tutulmaly.

Çeşme : minjust.gov.tm

Interaktiw Sahypa : Sizden gelenler — Size garaşýar

“Atavatan Türkmenistan”  halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty Ata Watanymyz baradaky habarlary diňe bir ýurdumyzyň çägindäki köp sanly okyjylara gyzgyny bilen ýetirmek bilen çäklenmän, eýsem bu habarlary Türkmen we Türk dillerinde dünýäniň dürlü künjegindäki Türkmenistan barada gyzyklanýan halk köpçüligine ygyzygiderli ýetirip gelýär. Saýtymyzyň Iňlis dilindäki sahypasy bolsa gelejekde has kämilleşer. Bellemeli zat, dünýäde täjirçilik, ykdysadyýet, teknologiýa, sport we medeniýet ulgamynda bolup geçýän täzelikler bilen baglanşykly (global habarlary) ene dilimizde saýtymyza ýerleşdirilýän habarlar okyjylarymyzyň göwnünden turýandygy baradaky bellikleri bizi begendirýär.

SIZDEN GELENLER Sahypasy

Şu ýerde bir zady bellemek isleýäris. Ýagny, saýtymyzda aýratyn bir bölümiň açylýandygyny size habar berýäris. Bu bölüm okyjylar tarapyndan ýazylan habarlary we eserleri neşir etmäge niýetlenendir. Häzirki wagtda köp sanly okyjylarymyzdan gelip gowşan habarlar we eserler Interaktiw (özara işjeňlik) sahypamyza ýerleşdirildi.  Bu sahypa okyjy –döredijilik topary-okyjy arasynda özara işjeňlik sahypasy bolmak bilen, okyjylarymyzyň ýazan eserleriniň döredijilik toparymyz tarapyndan köp sanly okyjylarymyza ýetirýän platformdyr.

Okyjylarymyz öz ýazan makalalarynyň, eserdir habarlarynyň awtoryny görkezmek şerti bilen saýtymyza ýerleşdirilmek üçin atawataneserleri@gmail.com  salgysyna «Sizden gelenler» belligi bilen iberip biljekdigini ýene bir gezek ýatlatmak isleýäris.

“Meşhur Şowsuzlar” Maksatlar birigip, myradyňa gowuşýar

Bu “meşhur şowsuzlar” edebiýat çeşmelerinden, kitaplardan hem-de internet torlaryndan ýygnalyp, Size “Maksatlar birigip, myradyňa gowuşýar” atly bäsleşige gatnaşýan makalamda görkezjekdim, emma gyssagly ýazylansoň indi aýratyn bermegi özüme müwessa bildim…

 Uinston ÇerçilÇerçil altynjy synpda okuwyndan galmaly bolýar. Ol ilkibada näçe yhlas etse-de hiç bir syýasy wezipä eýe bolup bilmeýär. Ýyllar geçýär… Ýaşuly Çerçil 62 ýaşynda beýik Britaniýanyň primýer ministri bolýar.

 Tomas Edison – Edisona mydama mugallymlary “Sen örän akmak, hiç zady öwrenip bilmeýäň” diýer ekenler. Olam öýkeläp oturar eken, kellesini gujaklap. Ahyr soňy ol elektrik lampasyny oýlap tapyp bütin dünýäni haýrana goýýar. Işleýän elektrik lampasyny oýlap tapýança 1000-den gowrak näsaz lampa döredipdir.

 Xarland Devid Sanders – KFK kompaniýasynyň ýüzi hasaplanýan Xarland Devid Sanders öz jüýjelerini hiç kime satyp bilmeýär. Müňden artyk restoranlardan “Seniň jüýjeleň gerek däl ýaşuly” diýen jogaby eşitmeli bolýar. Ahyr soňy ýekeje restoran Sandersiň jüýjelerini satyn almaga razy bolýar. Indi bolsa Sandersiň suraty KFS kompaniýasynyň adyny bezeýär.

 Stiven Spilberg – Spilberg Kaliforniýa uniwersitetine girmegi hemişe arzuw edýän eken. Ýatsada düýşine girermiş diýýärler. Üç gezek bu unwersitete synanyşmagyna garamazdan ol bu ýokary okuw jaýyna girip bilmeýär. Soňra hemme zady taşlap rejissorlyga başlaýar we dünýä belli rejissýor boldy.

Sochiro Xonda – Bu adamy Toýota kompaniýasy göwniýetmezçilikdenmi ýa-da işbaşarmaz gorkusyndanmy garaz inžinerlige işe almaýar. Ol köp wagt işsiz gezdi we ahyrsoňy motosikel ýasap başlady. Özüniň firmasyny açdy we milliadere öwrüldi.

Charli CaplinMenejerlere Charli Capliniň hereketleri ýaranokdy. Olar: “Ol hiç wagt rol oýnap bilmez, oýnaýanda-da tomaşaçylar oňa hiç düşünmez” diýýärdiler. Iň soňy: “Biz hiç zat ýitirmeris, pahyrjyk özüni bir synap görsün, göwni galmasyn” diýip oňa bir roly berýärler. Görşümiz ýaly Chaplin Amerikada meşhur kinoýyldyz bolýar we özüniň komikligi bilen tutuş dünýäni haýrana goýýar.

 Isaak Nyuton – Isaak Nyutona maşgalasy fermalaryna göz gulak bolmagy ynanýarlar. Nyutonyň emelsizliginden mallar haram ölýär, agaçlary guraýar. Ferma bankrot bolýar. Şu oglan göwnüne alarow diýip pikirlenmän: “Senden çopanam çykmaz, şähere gitde adam bol” diýdiler. Nyuton bir gün daňdan ukudan oýanan dessine yzyna-da seretmän şähere gitdi. Kembrij unwersitetine girdi we fizika bilen ýatsa bile ýatdy tursa bile turdy. Netijede dünýä belli alym bolup ýetişdi.

Dik Cheyni – Dik Cheyni Yel unwersitetinden iki gezek kowulýar. Jorj Bush oňa degişip: “Cheyni sen Yel unwersitetini tamamlan bolsaň prezidentem boljak ekeniň, unwersitetden kowulanam bolsaň häzir wise-prezident bolup otyrsyň” diýer eken.

Sindi Puate – Birinji kinosynda oňa näme diýilenini bilýäňizmi?! “Özüňem başgalaram gynamada gowusy gap-gaç ýuwujy bolup işe gir” diýer ekenler. Ol bolsa häzir Oskar baýragynyň eýesi.

Merilin Monro – Ady rowaýata öwrülen Monronyň Columbia Pictures bilen birinji şertnamasy inkär edildi. Prodýuserler oňa “Aktrisa bolmak üçin siz yeterlik dereje-de owadan we talantly däl” diýdiler. Monro öýkeläp öýlerine gaýtjak bolup durka kellesine bir pikir gelýär. “Näme-de bolsa özümi ýene-de bir gezek synap göreýin” diýýär. Netijede Monro Golivudyň parlak ýyldyzyna öwrüldi.

BAÝGELDI ÇARYÝEW,

Magtymguly adyndaky TDU-nyň meteorologiýa hünäriniň 4-nji ýyl talyby.

Otdan Diri Sypan Towugyň Namasy

ýa-da “guş gribi” döwründe bütin  towuklaryň  adyndan Birleşen Haýwanlar Guramasynyň (BHG) “Haýwanlaryň hak-hukuklaryny goramak boýunça bölüminiň başlygyna iberen arzyndan käbir parçalar

“Kim haýwan?! Aýdarmyň eý beýik Başlyk!

Diri köýdük: ne-hä kebap, ne-de bir çişlik!”

Ösen XXI-de ýokmuş guşşynas –

Olaň aňhanasy büs-bütin boşluk!

 

Hany, biriň guzlabil-dä ýumurtga?!

Çykaryň-da jüýje, ýasaň höwürtge?!

Kompýuter sizde, internet sizde –

Sylag alýan sylagsumak, eý pekge!

 

Ot ýakmasyn bilmän guýduň sen benzin,

Bizi oňa taşlap durduň günuzyn.

Hil iş bitiren dek agşamlyk gelip,

Rakydan keýp edip, tükgerdiň ýüzin!

 

Ýarymezan aýlanýan dek torbaly,

Eýelermiz ýerler depýär görgüli.

Gaçyp gördük sypalga ýok hiç ýerde,

Bary basjak ýeriň gapan gurguly.

 

Adam ýaly wagşy haýwanda-ha ýok,

Bag-bakja, miwe-de wagşy bolanok.

Dag,derýa,deňizem hemişe sapdyr –

Başga sözem şu wagt dile gelenok!

 

Size-de ýokaşýar käwagyt Grip,

Oda atdyňyzmy ony öldürip?

Bizem adyllyga başymyz egýäs,

Gezmäň ahyr üstüňizden güldürip!

 

Aslynda hemmämiz däldik “gripli”,

Gyrgyna bahana bolupdy düýpli,

Gaýgy edip ýördük “sowuk urşy” biz,

Ähdi ýalan “otparazlar” keýpli!

 

 

Haýwanhon Hudaýym, bize ber medet,

Köpräk eçilewer ynsana edep.

Ýogsa ýedi hazynaňy alta öwürjek –

Wagşylygyň kemin goýman biedep!

 

Başga ýurtda ýokdur beýle haýwanlyk,

Şoň üçin mesele çyndan “diwanlyk”,

Eziz başlyk, gyssagy-ha siz bilen,

Takyklar temasy bolsun birýanyk!

Döredijilik höwesimi artdyrdy

Bagtygül ERNAZAROWA, Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalar institutynyň talyby, 3-nji orun:

— «Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň guramagynda geçirilen «Üstünlik gazanmagyň ýollary» atly döredijilik bäsleşigine gatnaşyp, 3-nji orna mynasyp boldum. Bu bäsleşige gatnaşyp, baýrakly oruna mynasyp bolanyma buýsanjymyň çägi ýok. Şeýle döredijilik bäsleşikleriniň yzygiderli geçirilmegi, meniň edebiýata, döredijilige bolan höwesimi artdyrýar. «Üstünlik gazanmagyň ýollary» atly döredijilik bäsleşigi ýokary guramaçylykly geçirildi. Emin agzalar eserleriň awtorlaryna mynasyp baha berdiler. Öňe saýlanan eserleriň awtorlary «Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň redaksiýasyna çagyrylyp peýdaly maslahatlar berdiler.

Men ýeňiji hökmünde bäsleşigiň hemaýatkärleri «Makul Hyzmat» terjime merkezine hem-de «Aý Sözen Management Consulting» merkezine minnetdarlyk bildirýärin. Şeýle hem ýaşlara şonuň ýaly döredijilik bäsleşiklere yzygiderli gatnaşmagy maslahat berýärin!

Ýeňijii bolmak aýratyn duýgy

Aýjemal GAÝLYÝEWA,

Magtymguly adyndaky TDU-nyň türkmen dili we edebiýaty hünäriniň talyby, 2-nji orun:

— Bu bäsleşik ilkinji nobatda ýaş zehinleri ýüze çykarmakda aýratyn ähmiýete eýe boldy. Bäsleşige gatnaşan ýüzden gowrak eserleriň içinde «Üstünlige ýetmek özümize baglymy ýa-da…» atly makalamyň ikinji orna mynasyp bolmagy meni buýsandyrdy. «Üstünlik gazanmagyň ýollary» atly döredijilik bäsleşiginde gazanan üstünligim meni täze döredijilik gözleglerine ruhlandyrdy.

«Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň www.atavatan-türkmenistan.com resmi saýtynyň geçirýän döredijilik bäsleşikleri okyjylaryň arasynda uly gyzyklanma eýe bolýar. Şeýle bäsleşikleriň geçirilmeginiň özi okyjylary, aýratyn-da, ýaş zehinleri täze döredijilik üstünliklerine ruhlandyrýar. Bäsleşigiň ýeňijilerini gazanan üstünlikleri bilen tüýs ýüregimden gutlaýaryn, olaryň geljekde-de galamynyň ujy ýiti bolsun. Şeýle döredijilik bäsleşikleriň dowamly bolmagyny arzuw edýärin!

Video konferanslı Bakanlar Kurulu: enerji kaynakları için daha karlı pazarlar aranacak

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin çalışmalarının sonuçlarının özetlendiği video konferans formatında genişletilmiş bir Bakanlar Kurulu toplantısı düzenledi.

Toplantıda Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılarının, bakanlıkların ve kurum başkanlarının, Aşkabat Belediye Başkanı ve vilayet valilerin raporları dinlendi, faaliyetleri değerlendirildi ve ülkenin sosyo-ekonomik gelişmesinin önemli konuları ele alındı.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞE KARŞI ÖNLEMLER ALINACAK

Daha sonra Bakanlar Kurulu’nda petrolgazdan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Myratgeldi Meredov ve Türkmenistan Devlet Başkanı’nın petrolgazdan sorumlu danışmanı Yagşıgeldi Kakayev sektördeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Petrol ve doğalgaz sektörünün yetkililerine hitap eden Devlet Başkanı, ilk çeyrekte petrol ve gaz sektöründe ana göstergelerin elde edilmesine rağmen, geçen yılın aynı dönemine kıyasla bazılarının büyüme oranlarının azaldığını belirtti.

Devlet Başkanı, bu sektöre verilen en önemli görevleri başarıyla çözmek için acil önlemler almak ve uygun çalışmaları yapmak ve kurumların üretim faaliyetlerini dünyadaki enerji kaynakları için daha düşük fiyatlar ile ilişkili duruma uyarlamak gerektiğini vurguladı.

Türkmen Lider, Hazar’ın Türkmen kıyısında yer alan Türkmenpetrol Devlet Kurumu’nun petrol ve gaz bloklarının gelişimini hızlandırmayı, yatırım çekiciliğini artırmayı ve yabancı şirketlerle işbirliğinin tesis edilmesini istedi.

Devlet Başkanı, Türkmengaz Devlet Kurumu için de üretimin arttırılması, doğalgazın ihracat olanaklaırnın genişletilmesi, gazkimya tesislerin kurulması yönünde talimatlar verdi. Türkmen Lider, inşaat için planlanan petrokimya tesislerinin ekonomik fizibilitesinin analiz edilmesi ve uygun tekliflerin hazırlanmasının önemine değindi.

Türkmenjeoloji Kurumu’nun da arama çalışmalarını hızlandırması gerektiğinin altını çizen Devlet Başkanı, Türkmenbaşı Petrol Rafinerisi’nin, uluslararası petrol ürünleri pazarlarını dikkatle incelemek ve pazarlama araştırmalarına dayanarak en popüler olanların listesini belirlemek gerektiğini belirtti.

Devlet Başkanı, mevcut durumda, bu ürünlerin fiyatları düştüğü için daha karlı pazarların aranması gerektiğini ifade etti.

13,910FansLike
1,795FollowersFollow
519FollowersFollow