25/09/2020 6:19
Home Blog

Baýrakly Teswirler: Saýlanan teswirler belli boldy

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty “Saýlanan Teswirler” ady bilen täze  baýrakly taslamany amala aşyrdy. Täze taslama indi däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginden tapawutly bolup, ol belli bir mowzukda has içgin hem-de täsirli makalalar toplumyny beýan eden döredijilik işgärleriniň, hünärmenleriň, bilermenleriň gatnaşmagynda geçirildi.

Şanly Garaşsyzlyk Baýramçylygyna bagyşlanyp geçirilen Täze taslamamyzyň  ilkinji tapgyrynda  hormatly Prezidentimiziň täze kitaby – “Türkmeniň Döwletlilik Ýörelgesi” eseri esasy mowzuk bolup çykyş etdi. Bu taslama gelen eserler döredijilik toparymyz tarapyndan seredildi we olaryň hatarynda 12 eser saýlandy. Saýlanan 12 awtoryň eserleri 25-nji sentýabrdan başlap, günde 1 sanyny saýtymyza ýerleşdiriler.

Taslama “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň täze applikasiýasy “Atavatan Türkmenistan” applikasiýasynyň hemaýatkärliginde geçirildi. Ata Watanymyz baradaky gündelik habarlary we global habarlary  Türkmen dilinde, şeýle hem ýurdumyz baradaky täzelikleri Iňlis, Türk we Rus dilinde gyzgyny bilen okamaga mümkinçilik berýän täze Android ulgamynda işleýän applikasiýany gök ýazylan ýere  ýa-da aşakdaky surata basyp el telefonyňa ýükläp biljekdigiňizi ýatladýarys. Bu applikasiýa saýtymyzyň ilkinji we synag görnüşindäki applikasiýasy bolup ýakyn gelejekde has kämilleşen we tiz açylýan applikasymyzy yglan ederis.  Gelejekde IOS ulgamy üçin hem applikasymyz taýýar bolar we giň okyjylar köpçüligine ýetiriler.

Bellemeli zat, häzirki döwürde döredijilik toparymyz tarapyndan yglan edilen “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi hem dowam edýär. Sizi  “Söýgi-durmuşyň özeni” mowzugy bilen yglan edilen “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigine hem gatnaşmaga çagyrýarys. Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri şu ýere basyp okap bilersiňiz!

SAÝLANAN TESWIRLER:

 1. Ýaran Akmämmedow – “Türkmeniň milli ýörelgeleri hakynda dürler hazynasy”: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň çagyryş boýunça harby gullukçysy.
 2. Şamyrat Muhammetgurbanow – «Myhman, seniň üçin jaý salyp goýdum»: «Türkmenistan» gazetiniň habarçysy.
 3. Toýly Jänädow – «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» – milli paýhas göreldesi:           Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.
 4. Bagtygül Ernazarowa – “Döwletliligi kemala getirýän gymmatlyklaryň kämil beýany”: Türkmenistanyň Inžener–tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň talyby.
 5. Ahmet Geldiýew – “Buýsançdan asmana ýeter başlary”: Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.
 6. Gunça Orazowa – “Göwün guşumyzy ganatlandyran täze kitap”: Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sport žurnalistikasy hünäriniň talyby.
 7. Şaperi Otuzowa – “Aslymyzdan nusgalykdyr döwrüme”: žurnalist.
 8. Gülşat Ahunowa – “Agzyňyz bir bolsun, ýaşyňyz uzak”: Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň žurnalistika hünäriniň talyby.
 9. Ogultäç Oraztaganowa – “Gymmatyny müň tyllaga bermenem!”: “Galkynyş” gazetiniň žurnalisti.
 10. Altyngözel Amanmämmedowa -“Aslyň kimlerden?”: Türkmen döwlet medeniýet institutynyň Syýahatçylyk fakultetiniň 3-nji ýyl talyby.
 11. Aýjemal Gaýlyýewa – “Döwletli dünýäniň diwany”: Magtymguly adyndaky TDU-nyň talyby.
 12. Bahar Mämmedowa – “Ýiti zehiniň miwesi”: Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň uly ylmy işgäri.

Saýlanan 12 eseriň her bir awtoryna 250 manat möçberinde pul baýragy berler. Döredijilik toparymyz şeýle taslama gelejekde hem dowam etmek isleýär we indiki taslamalarda emeli aň (AI) we startup ýaly ugurlar esasy mowzuk bolup çykyş edip biler!

Söýgi – durmuşyň özeni : “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

Meşhur sungat işgärleri Ata Watan Türkmenistanda myhmançylykda

Iň kiçi kubik

Ýaponiýada alty burçly tapmaçanyň satuwa çykarylmagynyň 40 ýyllygy mynasybetli dünýädäki iň kiçi Rubigiň kubigi jemgyýetçilik köpçüligine hödürlendi. Her tarapynda 9,9 millimetr ölçegli alýumin kubigi, serginiň öňüsyrasynda görkezilendigi habar berilýär.

Şeýle hem sergide wengriýaly heýkeltaraş we binagär Erno Rubigiň hormatyna 1600 mozaikaly Rubigiň kubigi görkezildi. Dünýäniň iň kiçi Rubigiň kubigi oýunjak çykarýan “Bandai Namco Holdings Inc” kompaniýasynyň “Mega House” korporasiýasyna degişli bolup durýar. Bu Rubigiň kubigi metal öndürmek pudagynda meşhur “Iriso Seimitsu Co.” kompaniýasy bilen bilelikde öndürildi.

Şeýle hem Ýaponiýada Rubigiň kubiginiň birinji ýylynda ýurtda 4 milliondan gowrak satylandygyny habar berilýär. Bu sergi Ýaponiýanyň Minato-ku Tokio şäherçesinde Wengriýanyň ilçihanasynyň gatnaşmagynda gurnaldy. Sergi 9-njy noýabra çenli dowam eder.

 

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

TNGIZT-den A-98 marka benzin üçin halkara bäsleşik

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy A-98 marka benziniň satyn alynmagyna degişli halkara bäsleşiginiň möhletini uzaldýar.

 

Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabryndan 20 günüň dowamynda kabul edilýär.

 

Habarlaşmak üçin:

Türkmenbaşy ş,  TNGZIT binasy

Telefon: +993 243  9 60 48/2 03 89

tngizt@online.tm

 

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

 

Russiýa mugt sanjym bermäge taýýar

Mälim bolşy ýaly, Russiýa Federasiýasynyň “Sputnik V” atly koronawirusa garşy sanjymy giň gerimde önümçilik işi alnyp barlyp, zerur bolan hassalara ýetirilýär. Şeýlelikde Russiýa BMG-nшň dünýäniň ähli künjeginde zähmet çekýän işgärlerine zerur bolan lukmançylyk kömeklerini bermäge taýýardygyny, hususan-da  “Sputnik V” koronawirus sanjymyny mugt berjekdigini BMG-niň 75 Baş Assambleýasyndaky wideoýazgy ýüzlenmesinde Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin belläp geçdi. Prezident Putin Russiýada öndürilen koronawirus sanjymyny Sputnik-V “ygtybarly we täsirli” diýip häsiýetlendirdi. Bu edilen oňyn teklip hemmeler tarapyndan gollanyp, halkara guramanyň wekilleri tarapyndan Russiýanyň halkyna we Prezidentine uly hoşallyk bildirdiler.

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

Benzin bilen işleýän awtoulag satuwy gadagan ediler

Häzirki wagtda ekologiýany arassa saklamak ugrynda dünýäde birnäçe işler alnyp barylýar. ABŞ-nyň Kaliforniýa ştaty 2035-nji ýyldan başlap, benzin bilen işleýän awtoulag satuwyny gadagan etmäge taýynlanýar.

Global ýylylyga sebäp bolýan gaz zyňyndylaryny azaltmak isleýän ştat häkimi Gawin Newsom düýn beren beýanatynda 2035-nji ýylda ýangyç awtoulaglarynyň satuwyny duruzmak üçin “anyk maksat” goýandyklaryny aýtdy. Bu düzgün bilen Kaliforniýa ABŞ-da ýangyç awtoulaglarynyň satuwyny togtatmak üçin aýgytly ädim ädýän ştata öwrüldi. Döwletiň zyňyndylara gözegçilik gullugy “CARB” ýakyn wagtda täze kanun yglan eder. Şoňa laýyklykda 2035-nji ýyldan başlap ştatda diňe wodorod ýangyjy we elektrik bilen işleýän täze ýolagçy awtoulaglary, ýeňil we söwda ulaglary satylyp bilner.

ABŞ-nyň iň köp ilatly ştaty bolan Kaliforniýa parnik gazlarynyň zyňyndylaryny hem 1990-njy ýyldaka garanyňdan 2050-nji ýyla çenli 80 göterime çenli azaltmak isleýär.

 

Täleýnama Sahypamyz

“Ýyldyzlar näme diýýär” –eger bu soragyň jogaby Sizi gyzyklandyrýan bolsa onda bu sahypamyzy yzygiderli yzarlaň!

ÝDÖB Türkmenistanda ýene bäş taslama ýardam bermäge taýýar

Özi hem şu ýylyň ahyryna çenli. Ýurdumyzda şu ýyl  maýa goýan Ýewropanyň Dikeldiş we Ösüş banky ýylyň ahyryna çenli bu sany sekize ýetirmäge taýýar. Şeýlelikde, diňe şu ýyldan goýlan 19,3 million dollarlyk maýa serişdeleriniň mukdary has köpelip biler.

«Trend» habarlar agentliginiň bankyň wekili Anton Usowyň aýdanlaryna salgylanyp berýän habaryna görä, ÝDÖB bu taslamalary COVID-19 bilen bagly ýagdaýlaryň durnuksyzdygyna garamazdan, durmuşa geçirmegiň tarapdary.

Umuman, ÝDÖB banky Türkmenistanda henize çenli 70 taslama üçin 272 million ýewro maýa goýdy. Bu serişdeler bilen 200-den gowrak ýerli kompaniýa ýardam berildi. Bank hususy pudagyň işini ösdürmek boýunça Türkmenistan bilen geljekki hyzmatdaşlyga hem taýýar.    

 

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

Ýagty durmuşa bolan ýagşy umyt

Bilimleriň we söýgüniň birleşmegi bu hadysalaryň tebigatyna has gowy düşünmäge mümkinçilik berýär. Söýgi arkaly bilimiň aýratynlyklaryna, bilim arkaly söýginiň aýratynlyklaryna düşünmäge mümkinçilik berýär. Tejribe bilimiň toplanmagy bolsa, söýginiň tejribesi bilimdir. Bilim esasynda söýgi, öwrenýän adamyň ruhuna meňzeş gymmatlyklary saýlaýar. Indi bolsa bilimiň ynsan durmuşyndaky orny barada aýtmak isleýärin.

Bilim garaňkylykda ýagtylygyň şöhlesidir. Ýagty durmuşa bolan ýagşy umyt. Bilim bu planetadaky her bir adamyň esasy hukugydyr. Bu hukugy inkär etmek ýerliksiz zat. Ähli zadyň söýgiden başlanyşy ýaly bilime barýan ak ýollaram kalbymyzdaky söýgi uçgunjyklaryndan başlanýar. Bilimsiz ýaşlyk adamzat üçin iň erbet zat. Bilim adamyň durmuşynda möhüm orna eýe bolansoň, onuň söýgi bilen sazlaşan önümi bizi arzuwlarymyzyň iň ýokary derejesine çykaryp bilýär. Bizi dogry ýola alyp gidýän, ajaýyp durmuşda ýaşamaga mümkinçilik berýän bilim adamlaryň ýaşaýyş şertlerini we ýaşaýyş derejesini gowulandyrmagyň esasy ýoly. Ýagşy umyt, höwes bilim ýolunda täze başdan geçirmelere üçin uzak ýol geçmek üçin elimize berlen petekdir bilseňiz. Ýagty geljegimiziň binýady bolany üçin häzirkizaman jemgyýetinde gowy bilim almaklygyň hökmanydygyny hemişe ýadymyzdan çykarmaly däldiris. “Höwessiz okuw okamaklygy pulsuz bazara aýlanmak bilen deň hasaplaýaryn” diýmänmidir şahyr?! Bilime bolan söýgi, hakykatdanam, durmuşymyzda maýa bolup hyzmat edýär. Eger-de muňa çyn ýürekden ynansak, köp işlesek islendik zada ýetip bileris.

Bilim adamyň durmuşyny gowulandyrmak üçin serişdedir. Biriniň durmuşyny üýtgetmek üçin iň möhüm gural bolsa gerek ol. Çaga üçin bilim öýde başlaýar. Ol, elbetde, adamyň durmuşynyň hilini kesgitleýär, adamyň başarnygyny ýokarlandyrýar, şahsyýeti we onuň garaýşyny ösdürýär. Iň bellemeli zat bolsa, bilim adamlaryň geljekki iş mümkinçiligine hem täsir edýär. Ýokary bilimli şahsyýetiň gowy iş tapmak ähtimallygy ýokary. Islendik zady güýç bilen däl-de, mähir bilen gazanyp bolşy ýaly, bilime-de söýgi bilen çemeleşmek zerurdyr. Indi bolsa durmuşda we jemgyýetde bilimiň gymmaty barada durup geçeliň. Ilki bilen bilim okamak we ýazmak ukybyny öwredýär. Okamak we ýazmak bilimdäki ilkinji ädimdir. Maglumatlaryň köpüsi ýazmak arkaly amala aşyrylýar. Şonuň üçin ýazmak ussatlygynyň azlygy köp maglumatlaryň ýitmegine sebäp bolýar. “Söýgi – durmuş manysy, sabyr – ömür hazynasy” diýlişi ýaly, bu babatda sabyrly ene-atanyň, mugallymyň roly juda uly. Sebäbi olar şonuň üsti bilen adamlary sowatly edýär. Bilime bolan söýgem şondan başlanýan bolsa gerek. Bilimsiz adamlar iş meselesinde gaty uly zyýan çekýärler. Bilimsiz çaga – azaşan çaga diýleni. Has gowy aragatnaşyk bilimde ýene bir rol oýnaýar, adamyň gürleýşini gowulandyrmaga, ony kämilleşdirmäge kömek edýär. Mundan başga-da, bilim bilen beýleki aragatnaşyk serişdeleri hem ösdürilýär. Ol adama tehnologiýany has gowy ulanmagy öwredýär, tehnologiýany ulanmak üçin zerur tehniki başarnyklary üpjün edýär. Şonuň üçin bilim bolmasa, häzirki zaman maşynlaryny dolandyrmak kyn. Adamlar onuň kömegi bilen kämillik derejesine çykarýarlar, tertip-düzgüniň ähmiýetini öwrenýärler. Bilimli adamlar wagtyň gadyryny has köp düşünýärler. Olar üçin wagt pul bilen deňdir. Adamlara öz pikirlerini netijeli beýan etmäge mümkinçilik berýän bilim özünden ýetdik paýyny alan adamlaryň pikirlerini aýyl-saýyl etmäge hem ýardam berýär. Ilki bilen, bilim jemgyýetde bilimleriň ýaýramagyna kömek edýär. Bu bilimiň iň ünsli tarapydyr. Bilimli jemgyýetde bilimleriň çalt ýaýramagy bar, bilimleriň nesilden-nesle geçmegi bar. Bu bolsa nämeden başlanýar? Elbetde, ýaşlykda yşk-muhabbet bilen gursaga guýlan bilimden başlanýar. Söýgi owadanlyga çagyranok, ol bizi owadanlygy görmäge mejbur edýär.

Bilim möhüm zatlary we endikleri edinmegiň möhüm serişdesidir. Bu diňe kitaplardan öwrenmek däl. Bu ýaşuly nesilleriň durmuş paýhasyny nesillerine geçirmek üçin edýän tagallasydyr. Şonuň üçinem ösmegini togtatmaýan dünýämizde häzirki zaman jemgyýetiniň meselelerine düşünip we olary dogry çözüp bilýän akylly adamlary okatmak we terbiýelemek gaty möhümdir. Bilim durmuşa taýynlyk däl diýilýär; bilim durmuşyň özi. Üstünlikli adamlary kemala getirmekde bilim möhüm rol oýnaýar. Kynçylyklary nädip ýeňip geçmelidigini we päsgelçilikleri ýeňip geçmegi öwrenýäris şeýtmek bilen. Medeniýetimiziň dowamlylygyny nädip saklamalydygyny öwrenýäris. Adamlar jemgyýetiň esasy kadalaryny, düzgünlerini we gymmatlyklaryny bilim arkaly öwrenýärler. Ýeri gelende bellesek, söýgi bilen çemeleşilen bilim üstünlikli durmuşda ýaşamaga mümkinçilik berýär, akyl-paýhasymyzy, başarnygymyzy, bilimimizi ýokarlandyrýar we durmuşymyzda oňyn üýtgeşmeler getirýär. Bilim geljegimiziň düýbüni tutýar. Sowatsyz adama durmuşyň käbir taraplaryny ýeňip geçmek gaty kyn bolup biler. Düzgünli durmuşy ösdürmegiň ýakyn kömekçisi bolup durýar. Söýgi bilen seredenimizde bize daş-töweregimizden daşgary dünýäni tanamaga mümkinçilik berýär bilim. Ol islendik ýurduň gülläp ösmeginiň we döwrebaplaşdyrylmagynyň, her maşgalanyň, her jemgyýetiň şertidir. Bilime bolan yşk uçgunjyklary biziň edebimiziň gymmatlyklarymyzyň, hatda iň bir ileri tutýan belent  maksatlarymyzyň aýnasydyr. Biz her bir adamyň kanagatly durmuşyny üpjün edýän zähmet ýoluny üstünlikli dowam etdirmegi üçin bilimiň, özü-de islendik zatda bolşy ýaly, söýgi bilen çemeleşilen bilimiň ullakan güýçdigini ýadymyzdan çykarmaly däldiris.

 

Eziz TATAROW,

Balkanabat şäheriniň daşary ýurt dillerine

ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiniň okuwçysy.

             

 

 

 

 

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz!

Bu eser şeýle hem biziň resmi Instagram hasabymyza ýerleşdirildi. Gök ýazylan ýerden Instagram hasabymyza girip,  şol ýerden  “like(halanan)” goýup we “teswir” ýazyp, bu eseriň has köp okalmagyna goşant goşup bilersiňiz!

Siz eger bu eseri halan bolsaňyz, onda, bu eseri (we linkini) özüňiziň IMO, Facebook, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz!

Bu tagallaňyz Siziň halan eseriňiziň ýeňiji bolmagyna öz täsirini ýetirer.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri okamak üçin gök ýazylan ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Siziň Söýgüli Setirleriňiz: Ähli Söýgi Eserleri

 

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

Futzal boýunça milli ýygyndy topara täze baş tälimçi bellenildi

Futzal boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy topary Kuweýtda geçiriljek Aziýanyň futzal çempionatyna taýýarlyk işlerini ýokary guramaçylykly alyp barýar. Şonuň bilen bagly, futzal boýunça milli ýygyndymyzyň baş tälimçisi wezipesine türkmenistanly hünärmen Guwanç Kanaýew bellenildi diýip, Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň resmi saýty habar berýär.

G.Kanaýewiň ýurdumyzyň futzal toparlary, ýagny 2012-nji ýylda milli ýygyndymyzy, 2018-nji ýylda  ýaşlar ýygyndymyzy türgenleşdirendigini şol habarda aýdylýar.

Häzirki wagtda Kuweýtde geçiriljek Aziýanyň futzal çempionatyna türgenleriň giň gerimde taýýarlyk görmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Indi ýygyndy topar Guwanç Kanaýewiň tälim bermeginde ýaryşa taýýarlyk görerler.

G.Kanaýew 2019-2020-nji ýyllarda futzal boýunça milli ýygyndy toparynyň baş tälimçisi horwatiýaly hünärmen Robert Grdowiçiň kömekçisi wezipesini ýerine ýetirdi. Indi G.Kanaýew futzal boýunça milli ýygyndy toparymyza baş tälimçi bolup, oňa bu wezipede topary has-da ýokary derejede türgenleşdirmekde ýerli hünärmen Mekan Muhammetmyradow ýardam eder. Biz hem öz döredijilik toparymyzyň adyndan milli ýygyndy toparymyza uly üstünlikleri arzuw edýäris.

 

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

Durmuşa bolan söýgüniň gözbaşy

Belki-de siz “Durmuşy söýüň, durmuş sizi söýer” diýen jümläni eşiden bolsaňyz gerek. Siziň pikiriňizçe bu näderejede dogruka? Bu soraga jogap: durmuşy söýmek bilen nämäni aňladýandygymyza we durmuşyň bize bolan söýgüsi bilen nämäni aňladýandygymyza. Käbir adamlar bu sözlemi eşidip, oňa ähmiýet berýärler diýen äheňde “Häzirki wagtda durmuşymda köp kynçylyklar, meseleler, çözülmedik meseleler bar. Ähtimal, durmuş meni ýeterlik söýenok, sebäbi men ony ýeterlik söýemok. Şeýdip kynçylyklarymdan dynmak üçin durmuşy has gowy görmäge synanyşaryn” diýen netijä gelýärler.  Durmuşa bolan söýgimiz kynçylyklarymyzy özi çözer, durmuşymyzy aňsat eder diýip garaşmak uly ýalňyşlyk bolar. Şeýle-de bolsa, düşünjeli ýaşaýan we üstünlik we bagt üçin ymtylýan adam üçin durmuş söýgüsiniň ýeke-täk ýagdaýdygyna ynanmak bolar. Durmuşy söýmezlik, yzygiderli azap we ejir çekmegi, hemişe nägileligi başdan geçirmegi aňladýar. Şeýle durmuşy mynasyp durmuş diýip atlandyrmak kyn elbetde. Durmuş söýgüsini saýlasak, durmuşy söýmegi öwrenip bileris. Söýgi diňe bir duýgy däl, ol özümiziň saýlap biljek we durmuşymyzy has ýokary derejä çykarýan saýlawymyzdyr. Durmuşa bolan söýgi, ähli kynçylyklara we şowsuzlyklara gözümizi ýumup bilmekdir,  ol dem alýan, ýaşaýan her günüň lezzetidir. Durmuş ajaýyp zat. Ondaky esasy zat bolsa, onda göwnüňiziň aram tapjak bir zadyny tapmakdyr we töweregeňiziň diňe gowy adamlar bilen gurşalmagyny gazanmakdyr. Şuňa synanyşsak durmuş hakykatdanam gyzykly bolar. Söýgi ýokarydan adama berlen ýerdäki iň owadan duýgydyr. Söýgi adamlaryň duýgy durmuşynda iň düşnüksiz we syrly hadysadyr. Bagtly söýgi adamy ruhlandyrýar, başyny göge ýetirip bilýär.  Biri şahyrana duýga eýe bolsa, beýlekisi galamdyr boýagyny ele alanyny bilmän galýar. Aşyklar duýgulary hakda bütin dünýä gygyrmak isleýärler. Söýgi diňe bir gowy sözler däl. Birek-birege hormat goýmazdan, birek-birege sabyr etmezden, iň hyjuwly söýgi uzak ýyllara çekip bilmez. Akyldarlaryň aýdyşy ýaly “Söýgini gazanmak aňsat, ýöne saklamak kyn” diýýänleri ýöne ýerden  däl. 40-50 ýyl bäri bile ýaşaýan jübütleriň bagtynyň esasy düzgünleri bar. Olaryň muny sabyr, üns we hormat diýip atlandyrmagy gyzykly zat. Her kimiň kyn günlerde bil baglamak üçin ygtybarly egnini duýmagy gaty möhümdir. Köpler ýokardakylaryň hemmesi bolmasa söýginiň mümkin däldigi bilen ylalaşarlar diýip pikir edýärin.  Söýgi – ajaýyp duýgy. Ol ýönekeý we kyn, ajy we gözýaş, düýşler we aýralyk diýen zatlary öz içine alýar. Söýgini düşündirip bolmaýar, ýöne oňa düşünmek üçin diňe söýmeli. Lew Tolstoý şeýle belläp geçýär: “Söýgi – durmuşyň güýji. Söýgi ähli düzgünleriň ýerine ýetirilmegi üçin düzgün”. Ilkinji söýgi her bir adamyň durmuşynda möhüm ähmiýete eýedir. Ilkinji söýgi hakda aýdanymyzda, adamlar, elbetde, çagalyk ýyllaryny, çagalar bagyny, ilkinji tanyşlyklaryny, ilkinji bakyşlaryny  ýada salýarlar. Hawa. Muny ýada salanymyzda ýüzlerimizde diňe ýylgyryş peýda bolýar. Ilkinji söýgi adamyň ömürboýy ýadynda galýar. Durmuşa bolan söýgi bolsa ilkinji nobatda ýakynlarymyzyň biz hakyndaky aladasy bilen döreýär. Olaryň idegi, bize okuwa bolan söýgini döredişi, durmuşda öz ornumyza tapmak üçin elinden gelen şertleri döredişleri näçe jan etsegem yzyna gaýtaryp bolmajak derejededir. Öýüň ýaraşygy bolsa, eje. Ejeler durmuşa bolan söýginiň gözbaşydyr. Bu gün men durmuşymy söýýän, sebäbi oňa bolan söýgini mende ejem oýardy. Şu ýerde şahyr Gurbandurdy Gurbansähedowyň “Dünýäniň bar görki enedir ene” diýen setiri serime dolýar.

Eje. Bu umumy söz ýaly bolup görünýär, ýöne içinde näçe mähir, ýylylyk we näziklik bar. Enäniň ýüregi söýgiden püre-pür! Dünýäde ejeden has ýakyn we eziz adam ýok. Ol göriplik etmeýär, erbet zatlar islemeýär. Onuň gözünde diňe çagasy üçin buýsanç bar. Eje elmydama sen hakda alada edýär we kyn günlerde kömek edýär. Onuň söýgüsi bütin ömrümizde ýoldaşlyk edýär. Ulalanymyzda ejemiz bize maslahat berýär. Ene söýgüsiniň güýji hemme zady ýeňýär. Uzakdan hem bu mährem ynsanyň goldawyny duýýarys. Enäniň söýgüsi iň wepaly, sebäbi eneler hemme zady bagyşlap bilýärler. Ejelerimize mähri we aladasy üçin näçe minnetdarlyk etsegem azdyr. Ol bize hoşniýetliligi, adamkärçiligi we duýgurlygy öwredýär. Ejelerimizden görelde alyp, biz hem görelde bolýarys. Tükeniksiz söýgüleri üçin biz olara minnetdar bolmaly. Olar biziň üçin bütin dünýä. Ejäniň gözleri. Ol gündizlerine ýagty şöhle, agşamlaryna nurly şöhle bolup ykballarymyza nur çaýýar. Mähri bilenem çoýýar. Biz olaryň gulagymyza huwwalan aýdan hüwdileri, üwrän sallançaklarynyň bady bilen şu derejä geldik. Neneň onsoň bu durmuşy söýmejek!

 

Ahmet ATANYÝAZOW,

Balkanabat şäherindäki daşary ýurt dillerine

ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň okuwçysy.

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz!

Bu eser şeýle hem biziň resmi Instagram hasabymyza ýerleşdirildi. Gök ýazylan ýerden Instagram hasabymyza girip,  şol ýerden  “like(halanan)” goýup we “teswir” ýazyp, bu eseriň has köp okalmagyna goşant goşup bilersiňiz!

Siz eger bu eseri halan bolsaňyz, onda, bu eseri (we linkini) özüňiziň IMO, Facebook, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz!

Bu tagallaňyz Siziň halan eseriňiziň ýeňiji bolmagyna öz täsirini ýetirer.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri okamak üçin gök ýazylan ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Siziň Söýgüli Setirleriňiz: Ähli Söýgi Eserleri

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

“Barselona” topary: transfer habarlary

Ýakynda “Barselona” iki sany oýunçysynyň transferini amala aşyrdy. Olaryň biri dünýä belli futbolçy, toparyň hüjümçisi Luis Suarez bolup, beýlekisi toparyň goragçysy Nelson Semedudyr.

Türkmenistan, Türkmenistan habar, global habar, Aşgabat,  Syýasy habarlar, iň täze habarlar, Aşgabat şäheri, iň gyzykly habarlar, Türkmenistan baradaky ähli habarlar, Türkmenistan suratlar, Türkmenistan foto, iň gyzgyn habarlar,

“Barselona” toparynyň meşhur hüjümçisi Luis Suarez 6 million ýewro bilen “Atletiko Madride” transfer edilendigini habar berildi. Täze tälimçi Ronald Kuman wezipä bellenenden soň transfer edilmegi meýilleşdirilen urugwaýly ýyldyzyň täze salgysy “Atletiko Madrid” boldy. Ispaniýanyň meşhur toparlarynyň biri bolan “Atletiko Madrid” 33 ýaşly hüjümçi üçin Barselona 6 million ýewro tölär. Urugwaýly futbolçy, “Barselona” karýerasyndaky 283 oýunda 198 pökgi geçirip, 109 kömekçi gol pasyny geçirdi. Luis Suarez “Barselona” toparynda 4 gezek “La Ligada”, 1 gezek “Çempionlar Ligasynda”, 4 gezek “Korol kubogynda” ýeňiş gazandy.

Nelsonyň “Barselona” karýerasy tamamlandy

”Barselonanyň” goragçysy Nelson Semedu indi futbol karýerasyny Angliýanyň “Wulwerhempton” toparynda dowam etdirer. 26 ýaşly oýunçy 2023-nji ýyla çenli täze kluby bilen şertnama baglaşdy. Emma muňa garamazdan, toparyň ylalaşygy 2025-nji ýylyň iýunyna çenli uzaltmak mümkinçiligi bar. Semedu üç möwsümi Kataloniýa toparynda oýnap, 122 oýunda iki pökgi geçirdi.

 

Foto Habarlar Sahypamyz

Ýurdumyzyň gözel künjegine degişli fotosuratlary bu sahypadan tapyp bilersiňiz!

 

19,118FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow