SPORT

Gyşky Olimpiýa oýunlaryna halkara janköýerleri çagyrylmaýar

Daşary ýurt janköýerleri Hytaýyň paýtagty Pekin şäherinde geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp bilmezler. Bu barada Halkara Olimpiýa komitetiniň metbugat gullugy habar berdi.

Diňe Hytaýyň ýaşaýjylary bu oýunlara gatnaşyp bilerler. Ýöne, olar hem petek satyn almazdan ozal, koronawirus ýokanjyna garşy göz öňünde tutulýan degişli talaplary berjaý etmeli bolarlar.

Tokiodaky tomusky Olimpiýa oýunlary ýaly, Pekindäki gyşky Olimpiýa oýunlaryna ýerli raýatlar gatnaşdyrylar.

Türgenler üçin hem hoş habar berildi. Koronawirus ýokanjyna garşy sanjym bolan türgenler karantin çärelerine tabyn bolmazlar. Sanjym bolmadyk türgenler 21 günlük karantin talaplaryny berjaý etmeli bolarlar. Şonuň ýaly-da, gyşky Olimpiýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe oňa gatnaşyjylaryň ählisi gündelik “Covid-19” test synagyndan geçerler.

Mälim bolşy ýaly, Pekin şäherindäki gyşky Olimpiýa oýunlary 4-20-nji fewral aralygynda geçiriler. Bu oýunlar üçin Olimpiýa alawyny ýakmak dabarasy Gresiýanyň Peloponnes sebitindäki gadymy Olimpiýa mekanynda 18-nji oktýabrda çäklendirilen adamyň gatnaşmagynda geçirmek göz öňünde tutulýar.

 

Bäsleşik: onlaýn wideo bäsleşigi

Ýene-de okaň

“Ýüpek ýoly” rallisi: 8-nji tapgyrda Maksatmyrat Daňatarow ýeňiş gazandy

Ata Watan Eserleri

Dünýä belli boksçy Muhammet Alynyň durmuşy boýunça serial düşüriler

Ata Watan Eserleri

Basketbol duşuşyklary üçin 76 milliardlyk şertnama

“Arkadag” we “Ahal” Naýbaşy kubogy üçin bäsleşer

Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky bäsleşigiň bijeleri çekildi

Türkmen küştçüleri meşhur grossmeýsteriň ýolbaşçylygynda Bütindünýä olimpiadasyna taýýarlanýarlar