Gyrgyzystanda täze Ministrler Kabinetiniň agzalary tassyklandy

Gyrgyz Respublikasynda döwlet gurluşynda täze üýtgetmeler girizildi. Ýurtda Prezidentiň ygtyýarlyklary giňeldildi we Ministrler Kabinetiniň Başlygy hem-de Prezidentiň administrasiýasynyň ýolbaşçysy wezipeleri girizildi.

Gyrgyz Respublikasynyň parlamenti bolan Žogorku Keneşde täze Ministrler Kabinetiniň düzümi tassyklandy we olar kasam kabul etdiler.

 • Akylbek Žaparow – Gyrgyzystanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy – Prezident administrasiýasynyň başlygy;
 • Arzybek Kožoşew – Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birinji orunbasary;
 • Aziz Aaliýew – Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary;
 • Edil Baýsalow – Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary;
 • Kamçybek Taşiýew – Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary – Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň başlygy;
 • Daniýar Amangeldiýew – Ykdysadyýet we söwda ministri;
 • Almaz Baketaýew – Maliýe ministri;
 • Ruslan Kazakbaýew – Daşary işler, Daşary söwda we maýa goýum ministri;
 • Aýaz Baetow – Adalat ministri;
 • Erkinbek Osoýew – Ulag we aragatnaşyk ministri;
 • Askarbek Žanybekow – Oba hojalygy ministri;
 • Doskul Bekmurzaýew – Energetika ministri;
 • Dinara Kutmanowa – Tebigy baýlyklar, daşky gurşaw we tehniki gözegçilik ministri;
 • Alymkadyr Beýşenaliýew – Saglyk ministri;
 • Bolotbek Kupeşow – Bilim we ylym ministri;
 • Azamat Žamankulow – Medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar syýasaty ministri;
 • Kudaýbergen Bazarbaýew – Zähmet, durmuş üpjünçiligi we migrasiýa ministri;
 • Baktybek Bekbolotow – Goranmak ministri;
 • Ulan Niýazbekow – Içeri işler ministri;
 • Boobek Ažikeýew – Adatdan daşary ýagdaýlar ministri.

Özbegistan prezident saýlawlaryna barýar

ÝENE-DE OKAŇ

Adamlar üzümi iň datly miweleriň biri diýip hasaplaýar. Üzüm süýji we kuwwatlylygy ýokary bolan önümdir. Şonuň üçin adam bedenine oňyn täsirini ýetirýän miweleriň biri-de üzümdir. Üzüm dänesiniň adam bedenindäki dürli zyýanly maddalara garşylyk berijiligine örän baýdygy anyklanyldy. Onuň düzüminde fenol kislotasy, flawonoid ýaly köp sanly birleşmeler bardyr. Şu birleşmeleriň esasynda üzüm däneleri dürli çişmeleriň, okislenmäniň we dokumalaryň bozulmalarynyň öňüni almaga...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Doglan senäňize...
Şu gün, ýagny 24-nji oktýabrda Özbegistan Respublikasynda iri syýasy-jemgyýetçilik çäre - prezident saýlawlary geçiriler. Özbegistan prezident saýlawlaryny ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçirmek üçin taýýar - diýip, ýurduň Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Zaýniddin Nizamhojaýew habar berdi. Soňky maglumatlara görä, saýlawçylaryň ýeke-täk elektron sanawyna 19 million 859 müň 127 adam goşuldy. Saýlaw uçastoklaryň saýlawçylaryň ses bermegini guramaçylykly geçirmek üçin zerur bolan sanitar-epidemiologik we jemgyýetçilik howpsuzlyk...
Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde ýurdumyzda ýene-de bir iri energetika taslamasy ulanmaga berildi. Milli Liderimiziň gatnaşmagynda halkalaýyn energoulgamy döretmek boýunça taslamanyň birinji tapgyry bolan Ahal — Balkan ýokary woltly täze asma elektrik geçirijisi ulanylmaga tabşyryldy. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz dabarada eden çykyşynda ýurdumyzda halkalaýyn energoulgamyny döretmegiň birinji tapgyry bolan Ahal-Balkan taze elektrik geçiriji ulgamyny dabaraly ýagdaýda...
Şu günlerdäki ýaly, howanyň üýtgeýän sepgit döwründe käbir adamlarda allergiýa ýagdaýlary ýüze çykýar. Bu ýagdaý iýmit önümleri, derman we himiki serişdeler, mör-möjekler, tozan hem-de gülleriň tozanjyklary sebäpli döreýär. Bu barada "Türkmenistan" gazetinde makala çap edilipdir. Allergiýanyň dowamlylygy birnäçe minutdan birnäçe güne çenli dowam edýär. Esasy alamatlary gözüň ýaşarmagy, bedene örgüniň örmegi, asgyrma, burundan suw akmagy ýaly ýagdaýlardyr. Bedende allergiýa döränden...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
889FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar