TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Gyrgyz milli uniwersitetinde Magtymguly Pyraga bagyşlanyp çäreler guralar

Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky ilçisi Ş.Meredowyň Ý.Balasagyn adyndaky Gyrgyz milli uniwersitetiniň rektory T.Abdyrahmanow bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşykda Türkmenistan bilen bu uniwersitetiň arasynda ylym-bilim ugry boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, uniwersitetiň rektoryna Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreler babatda maglumat berildi.

Şunuň bilen baglylykda, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp uniwersitetde 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda tegelek stoly, 2024-nji ýylda “Magtymgulynyň döredijiliginiň dünýä edebiýatyna goşandy” atly halkara ylmy maslahatyny geçirmek babatda ylalaşyldy.

Mundan başga-da, rektor Magtymguly Pyragynyň şygyrlaryny gyrgyz diline terjime etmek boýunça Ilçihana tarapyndan alnyp barylýan işlere doly goldaw berjekdigini mälim etdi.

Ýene-de okaň

Awazada halkara tans we folklor festiwaly geçiriler

Iýun aýynyň baýramçylyklary: Gurban baýramy giňden belleniler

Magtymguly Pyragynyň golýazmalary ÝUNESKO-nyň sanawyna girizildi

Teswirle