TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Gury ýerde we suwda hereket edýän kaşaň sport ulagy

Dünýädäki ilkinji kaşaň sport awtoulaglary Angliýada işlenip düzüldi. Gury ýerde we suwda hereket edip bilýän ulag elektrik energiýasy bilen işleýär. Ýokary tizlikli ulagyň bahasynyň 100 müň dollar bolmagyna garaşylýar.

1950-nji ýyllardan bäri gury ýerde, gumda we suwda hereket edip bilýän ulaglar bolan “hovercraft” düşünjesi soňky gezek üýtgedilenden soň elektrik taýdan işlenip düzüldi.

“Arosa” diýlip atlandyrylýan bu ulag, iňlis inženeri we esaslandyryjysy Maýkl Merseriň adyny göterýän “Von Mercier” kompaniýasy tarapyndan taslamalaşdyryldy.

Üsti açyk sport ulagy ýerden 18 santimetr beýiklikde bolan taslamasy bilen suwa girende emele gelýän howa ýassygy bilen suwda rahat hereket edip bilýär.

“Von Mercier” kompaniýasy bu ulagdan 50 model öndürjekdigini aýtdy we ulagyň tomus aýlaryna satuwa çykaryljakdygyny aýtdy.

Takmynan 180 müşderi täze ulagy satyn almak üçin isleg bildirendigi mälim edildi.

 

19-njy fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Dünýäde iň köp isleg bildirilýän awtoulaglar

Google Translate Offline :Türkmen dilinde hem hyzmat

Baş Redaktor

“Huawei” kompaniýasy Türkmenistanda sanly telefon ulgamyny giňletmek işine gatnaşar

Teswirle