TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Gury saç uçlaryny nähili nemlendirmeli?

Zenanlaryň umumy meselesi bolan saçlarynyň ujunyň guramagy, saçyň döwülmegine we könelmegine sebäp bolup biler. Ýylylyk bejergisine saçyň aşa köp täsir etmegi, ýygy-ýygydan boýamak we himiki önümleri aşa köp ulanmak saçlarynyň uçlarynyň gury bolmagyna iň köp ýaýran sebäpleridir. Onda, gury saçly adamlar nädip ideg edip bilerler? Gury saçlary nädip nemlendirmeli? Saçyňyzyň haýsy görnüşine garamazdan, saçyňyzyň ujunda guraklygy we döwülmegi başdan geçirýän bolsaňyz, saçyňyz umuman idegsiz we gödek görünip biler. Saçyň näzik gurluşy bar we ýuwmakdan guratmaga çenli uly üns berilmelidir. Saçyňyzyň görnüşine laýyk gelýän az mukdarda şampun bilen saçyňyzy ýuwmak we polotensanyň kömegi bilen ýuwaşlyk bilen guratmak, saçyňyzdaky idegsiz meselesini aradan aýyrmaga kömek eder. Şol bir wagtyň özünde saçyňyzy gyzgyn suw bilen ýuwmak, saçyňyzyň guramagyna, zeriksiz we jansyz görünmegine sebäp bolup biler. Şonuň üçin saçyňyzy ýyly suw bilen ýuwmak we sowuk suw bilen ýuwmak saçyňyzy ýalpyldawuk, şeýle hem sagdyn eder.

Saçy nemlendirýän ýapgylar

Saçyňyzyň gurylygyny ýok etmek üçin iň möhüm zat, saçyňyzyň ujuna çyglylyk goldawyny bermekdir. Yzygiderli etmeli saç ýapgylaryňyz, saçyňyzyň bölünen uçlaryny ýok edip kesmek zerurlygy bolmazdan saçyňyzyň sagdyn ösmegine kömek edip biler. Şeýdip, saçyň ujunyň guraklygyny nädip ýok edip bileris? Ine, saçyňyzyň ujuny nemlendirjek we ideg etjek ösümlik ýapgylary…

Maýonez ýapgysy

Her kimiň öýünde diýen ýaly tapylýan maýonez, gury we jansyz saçlar üçin ulanylýan iň oňat usullardan biridir. Belokly maýonez, saçyňyzyň ýalpyldawuk we oňat görünmegine kömek eder. Saçyňyzyň ujuna ýeňil suw çalyň, soňra saçyňyzyň ujuna maýonez çalyň we ýapyşýan torba bilen örtüň, takmynan 40-50 minut garaşyň, soňra saçyňyzy tebigy şampun bilen ýuwuň.

Zeýtun ýagy bilen ýapgy

Zeýtun ýagy gury saç uçlaryny nemlendirmek üçin iň oňat önümleriň biridir. Ýag küýzesinde zeýtun ýagyny az-azdan gyzdyryp, saçyňyzyň ujuna çalyň. Soňra 30 minut geçenden soň saçyňyzy ýuwuň.

03-nji mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle