TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Gurluşyk pudagy : ýolbaşçylar wezipä bellendi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan ýurdumyzyň ministrlerini we pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryny wezipelere bellemek barada maslahat geçirdi.
Gurluşyk-senagat pudagy:
Guwanç Orunow  –  Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministri
Baýmyrat Annamämedow  – Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministri
Hajymuhammet Rejepmyradow –  Türkmenistanyň energetika ministri
Serdargeldi Ýolamanow – Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak barada döwlet agentliginň başlygy
Nyýazly Nyýazlyýew –  “Türkmenhimiýa” döwlet konserniň başlygy.
https://www.atavatan-turkmenistan.com/nebitgaz-pudagy-boyunca-yolbascylar-wezipe-bellendi/

Ýene-de okaň

Türkmen-wenger gepleşikleri: ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi

Türkiýäniň Merkezi bankynyň ilkinji zenan ýolbaşçysy

Türkmenistan bilen Wengriýa bilelikde derman serişdelerini öndürmek isleýär

Ata Watan Eserleri

Teswirle