TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

“Gua Sha”-ny saç we saç derisine nähili ulanmaly?

Soňky döwürde dillerden düşmedik “Gua sha” daşyny ulanýarsyňyzmy? Esasan hem derä gudratly täsirleri bilen henizem meşhur bolan “Gua sha”, ýörite tebigy daşlardan alnan tekiz we gyralary bolan daş. Nefrit, gül kwars we ametist bilen ýasalan bu daş deridäki kollageniň mukdaryny deňleşdirmek, gan aýlanyşyny kadalaşdyrmak, sarkmagyň öňüni almak, owadan eňegiň emele gelmegi we inçe çyzyklaryň görünmegini azaltmak ýaly köp peýdalary üpjün edýär. Kelläňize “gua sha” daşyny hem ulanyp bilersiňiz diýsek?” Gua sha” näme?

Hytaýda alternatiw lukmançylyk usuly hökmünde ulanylýan “gua sha” daşy soňky ýyllarda iň meşhur gözellik programmalarynyň birine öwrüldi. Deriniň dokumalaryny gyjyndyrmak, derini janlandyrmak we hatda ýüzüň daş keşbini emele getirmek üçin ulanylýan “gua sha”, tebigy daşlardan emele gelen tekiz, şekilli gyralary bolan daşdyr. Gan aýlanyşyny kadalaşdyrýan, aýlanyşygy çaltlaşdyrýan, yzygiderli ulanylanda deriniň garramagynyň täsirini haýalladýan we derini janlandyrýan bu daş bilen ýasalan dürli maşklar bar. Umuman, ýüzüň we boýnuň derisini ideg etmekde ulanylýan “gua sha” daşy, kellä köp peýdalary berip biler.

“Gua sha” daşynyň saç üçin peýdalary näme?

“Gua sha” daşynyň saça iň uly peýdalaryndan biri, gan aýlanyşyny çaltlaşdyrmagydyr. Munuň peýdasy barada sorasaňyz, kelläňizdäki gan aýlanyşynyň tizlenmegi gözenekleriň açylmagyna, saçlaryň sagdyn we çalt ösmegine, saçlaryň ýalpyldawuk we janlanmagyna kömek edýär. Aslynda, şampun we saç ideg önümleriňizi ulananyňyzda gözellikçilerden ýa-da dellekhanaňyzdan kelläňize ýuwaş-ýuwaşdan maşk etmelidigiňizi eşiden bolsaňyz gerek. “Gua sha” daşy bilen kelläňize massaž edilmegi netijesinde deriniň aşagyndaky dokumalar janlanýar. Kislorod kellä geçýär we PH derejesi deňagramly bolýar. Şeýlelik bilen, bolup biljek çişmelere we dykylan gözeneklere garşy göreşip bolýar. “Gua sha” daş bilen edilen maşk saçyň ösmegine edýän täsiri ylmy gözlegler bilen subut edilmedik hem bolsa, ulanyjylarda geçirilen synaglaryň netijesinde saçyň düşmeginiň azalýandygy we saçyň köpelmegi hem kesgitlenildi.

Türkmenistanyň Prezidenti: geljekde her bir maşgalanyň aýratyn öýi ýa-da jaýy bolar

 

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle