TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

“Gözi ýaşartmaýan” ilkinji sogan

Sogan diýlende, ilkinji bolup aňyndan “gözýaş” emele gelýär. Belki, sogan dogramak tagam taýýalamagyň iň pikirlendirýän taraplarynyň biri bolup durýar. Sogan dogranyňda, gözüň ýaşarmazlygy üçin dürli emeller hem edilýär.

Ýöne mundan beýläk, sogan dogranyňyzda gözüňiz ýaşarmaýar. ABŞ-da bu ugurda uzak ýyllaryň dowamynda geçirilen ylmy-barlaglar öz netijesini berdi. Amerikali seleksioner ilkinji süýji soganyň görnüşini oýlap tapdy. Munuň üçin köp sanly ylmy-barlaglary geçirmek gerek boldy. “Gözüňi ýaşartmaýan” sogan hasaplanýan “Sunions” döretmek üçin seresaplylyk bilen saýlanan az sanly ajy görnüşli soganlary çaknyşdyrmak işleri geçirildi.

Ol adaty soganlardan 3 esse gymmat bolar. Ýöne sarp edijileriň şeýle sogany satyn alyp-almajakdygy entek belli däl.

Şeýle soganlar eýýäm Beýik Britaniýanyň söwda merkezleriniň tekjelerinde öz ornuny aldy. Şeýle ak soganlaryň 3 sanysy gaplanan görnüşde 1,50 funt-sterlinge satylýar.

 

Içeri işler ministrine täze orunbasar bellendi

Ýene-de okaň

Türkiýe Türkmenistanyň daşary syýasatynda möhüm orun eýeleýär

Türkmenistan Täjigistanda mekdep gurar

Türkmenistanyň Özbegistandaky ilçihanasynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaýyny gurar

Teswirle