TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Ginnese giren iň uly orkestr

Wenesuela 12 müň sazandanyň bilelikde ýerine ýetiren dünýädäki iň uly orkestri hökmünde Ginnesiň Rekordlar kitabyna girdi. Ýurduň çagalar we ýaşlar orkestrleri ulgamy diýlip atlandyrylýan bu topar 2019-njy ýylda bilelikde 8 müň sazandanyň gatnaşmagynda Russiýada goýlan rekordy täzeledi.

Wenesuelanyň aragatnaşyk we maglumat ministri Freddi Sannes: “Biz dünýäniň iň uly orkestri. Sag boluň” -diýdi. Bu şatlygy umumy uly orkestriň bir bölegi bolan kollektiwler ähli sebitler  bilen bilelikde paýlaşdy.

Wenesuelanyň ýaşlar orkestriniň sebit direktory Urialis Arroý: “Men munuň milli üstünligimizdigine ynanýaryn. Bu birleşigiň edýän zady, hakyky orkestr maşgalasyny emele getirýär. Ýurduň daşyndaky wenesuelalylary bu ýerde ýaşaýanlar bilen birleşdiriň. Men munuň Wenesuela üçin uly üstünlikdigine ynanýaryn “- diýip çykyş etdi.

Wenesuelanyň çagalar we ýaşlar orkestrleri 13-nji noýabrda Karakasdaky Harby akademiýanyň howlusynda Çaýkowskiniň slawýan gimnini ýerine ýetirdiler. Ýerine ýetirilen saz takmynan 12 minut dowam etdi.Bu çykyş Ginnesiň kitabyna girizilen täze rekord boldy.

Wenesuelanyň 12 müňe golaý sazandasy, şol sanda 12 ýaşly çagalar we “Simóon Boliwar” orkestriniň uly ýaşly agzalary, maestro Andres Askanionyň ýolbaşçylygynda çykyş etdiler.

Wenesuelanyň orkestr ulgamy 1975-nji ýylda merhum maestro Hose Antonio Abreu tarapyndan döredilen hökümet programmasy bolup, dürli gatlaklardan müňlerçe çagalara aýdym-saz bilimine deň mümkinçilik berýär.

 

2021-nji ýylyň iň gowy futbolçysy kim bolar?

Ýene-de okaň

Hoja Nasreddin Ependiniň şorta sözlerini ÝUNESKO-nyň sanawynda

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

«Gyzyl kürte» filmi Gazagystanda görkeziler

Teswirle