Ginnese giren iň uly orkestr

Wenesuela 12 müň sazandanyň bilelikde ýerine ýetiren dünýädäki iň uly orkestri hökmünde Ginnesiň Rekordlar kitabyna girdi. Ýurduň çagalar we ýaşlar orkestrleri ulgamy diýlip atlandyrylýan bu topar 2019-njy ýylda bilelikde 8 müň sazandanyň gatnaşmagynda Russiýada goýlan rekordy täzeledi.

Wenesuelanyň aragatnaşyk we maglumat ministri Freddi Sannes: “Biz dünýäniň iň uly orkestri. Sag boluň” -diýdi. Bu şatlygy umumy uly orkestriň bir bölegi bolan kollektiwler ähli sebitler  bilen bilelikde paýlaşdy.

Wenesuelanyň ýaşlar orkestriniň sebit direktory Urialis Arroý: “Men munuň milli üstünligimizdigine ynanýaryn. Bu birleşigiň edýän zady, hakyky orkestr maşgalasyny emele getirýär. Ýurduň daşyndaky wenesuelalylary bu ýerde ýaşaýanlar bilen birleşdiriň. Men munuň Wenesuela üçin uly üstünlikdigine ynanýaryn “- diýip çykyş etdi.

Wenesuelanyň çagalar we ýaşlar orkestrleri 13-nji noýabrda Karakasdaky Harby akademiýanyň howlusynda Çaýkowskiniň slawýan gimnini ýerine ýetirdiler. Ýerine ýetirilen saz takmynan 12 minut dowam etdi.Bu çykyş Ginnesiň kitabyna girizilen täze rekord boldy.

Wenesuelanyň 12 müňe golaý sazandasy, şol sanda 12 ýaşly çagalar we “Simóon Boliwar” orkestriniň uly ýaşly agzalary, maestro Andres Askanionyň ýolbaşçylygynda çykyş etdiler.

Wenesuelanyň orkestr ulgamy 1975-nji ýylda merhum maestro Hose Antonio Abreu tarapyndan döredilen hökümet programmasy bolup, dürli gatlaklardan müňlerçe çagalara aýdym-saz bilimine deň mümkinçilik berýär.

 

2021-nji ýylyň iň gowy futbolçysy kim bolar?ÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar