TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Geografiki maglumat ulgamlary güni (GIS güni)

Birnäçe iri Amerikan kompaniýalarynyň we guramalarynyň (National Geographic Society, USGS, Sun Microsystems, Hewlett-Packard, ESRI) başlangyjy bilen geografiki maglumat ulgamlary gününi (GIS gününi) bellemek kararyna geldi.

Häzirki wagtda informatizasiýa jemgyýetiň durmuşynyň ähli ugurlaryna – gündelik durmuşdan başlap ýokary tehnologiýalara we ylma täsir etdi we alymlar maglumatlar bazalaryny we kompýuterleri maglumat bermezden öz işlerini göz öňüne getirip bilmeýärler. Geologiýa ylymlarynda maglumat tehnologiýasy geoinformatika we geografiki maglumat ulgamlaryny (GIS) döretdi we bu ýagdaýda “geografiki” diňe bir “giňişlik” we “territoriallyk” däl, eýsem geografiki çemeleşmäniň çylşyrymlylygyny hem aňladýar.

Ýagny, geografiki maglumat ulgamy (geografiki maglumat ulgamy, GIS) giňişlik (geografiki) maglumatlary we zerur ýer obýektleri bilen baglanyşykly maglumatlary ýygnamak, saklamak, derňemek we şekillendirmek üçin ulgamdyr. GIS maglumatlary kartografiýa, geologiýa, meteorologiýa, ýer dolandyryşy, ekologiýa, şäher häkimligi, ulag, ykdysadyýet, goranmak we beýleki köp ugurlarda ulanylýar.

GIS güni, noýabr aýynyň üçünji hepdesi – GIS hepdesinde bellenilýär, onda GIS tehnologiýalaryny döredijiler we ulanyjylar tarapyndan dürli köpçülikleýin çäreler – sergiler, seminarlar, çykyşlar, açyk günler  geçirilýär Çärelere gatnaşýan adamlar – mekdep okuwçylaryndan başlap dürli ýaşdakylar geoinformatika ugrundaky soňky üstünlikler bilen tanşyp biler.

Şeýle wakalaryň esasy maksady häzirki zaman geografiki bilimlerini ýaýratmak we hünärmen dälleriň arasynda GIS tehnologiýalaryna düşünmekligi ýokarlandyrmak.

GIS güni has meşhur bolup, eýýäm ABŞ serhedinden geçdi: häzirki wagtda 80-den gowrak ýurtdan 1000 töweregi gurama GIS gününe bagyşlanan çärelere gatnaşýar.

 

Meýlis Sadykow

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň

Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby.

 

 

17-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Bilim – röwşen geljegimiziň gözbaşy

Täsin geografiýaly toprak

Üstünligi ýola goýmak derejesi

Teswirle