JEMGYÝET

Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli günä geçişlik

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy hem-de Halk Maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk işleri ara alyp maslahatlaşyldy.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, milli Liderimiz mejlisde eden çykyşynda uly baýramlaryň öňýanynda toba gelen raýatlaryň günäsiniň geçilýändigini belledi. Hormatly Prezidentimiz olary jeza çekmekden boatmak ýaly sahawatly işleriň geçirilýändigini belläp, “Iş kesilenleriň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramy mynasybetli günäsini geçmek hakyndaky” Permana gol çekdi.

Şoňa laýyklykda, hormatly Prezidentimiz iş kesilen 2058 türkmen raýatynyň hem-de 6 sany daşary ýurtly raýatyň, jemi 2064 raýatyň günäsini geçmek baradaky Permana gol çekdi.

 

Dünýäniň iň baý maşgalalarynyň sanawy belli boldy

Ýene-de okaň

“Galkynyş” tans topary Türkiýede 2-nji orny eýeledi

Türkmenistanyň Mejlisi täze kanunçylyk namalaryny kabul etdi

Messili Argentina – Kopa Amerikanyň çempiony

Ata Watan Eserleri

Ispaniýa – Ýewropanyň çempiony

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Donald Trampyň janyna howp salynmagyny ýazgardy

Ýewropanyň finaly: Angliýamy, Ispaniýa çempion bolar?