TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli günä geçişlik

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy hem-de Halk Maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk işleri ara alyp maslahatlaşyldy.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, milli Liderimiz mejlisde eden çykyşynda uly baýramlaryň öňýanynda toba gelen raýatlaryň günäsiniň geçilýändigini belledi. Hormatly Prezidentimiz olary jeza çekmekden boatmak ýaly sahawatly işleriň geçirilýändigini belläp, “Iş kesilenleriň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramy mynasybetli günäsini geçmek hakyndaky” Permana gol çekdi.

Şoňa laýyklykda, hormatly Prezidentimiz iş kesilen 2058 türkmen raýatynyň hem-de 6 sany daşary ýurtly raýatyň, jemi 2064 raýatyň günäsini geçmek baradaky Permana gol çekdi.

 

Dünýäniň iň baý maşgalalarynyň sanawy belli boldy

Ýene-de okaň

BMG Türkmenistanyň başlangyjy boýunça kararnama kabul etdi

Täze prokurorlar wezipä bellendi

Kazylar wezipä bellendi

Teswirle