TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Fransiýada 12 dalaşgärli prezident saýlawlary

Fransiýada 10-njy aprelde prezident saýlawlary geçiriler. Saýlawlara 12 dalaşgär gatnaşýar. Şol dalaşgärleriň hatarynda soňky bolup, ýurduň häzirki Prezidenti Emmanuel Makron goşuldy.

– Biz 65 dalaşgärden teklipler aldyk. Biz olaryň haýsysynda merleriň 500-siniň hem-de azyndan 30 departmentiň munisipial geňeşçileriň gollary alyp-almandygyny seljerdik. Şeýlelikde, olaryň 12-si dalaşgär hökmünde bellige alyndy – diýip, Fransiýanyň Konstitusion geňeşiniň ýolbaşçysy Loran Fabius habar berdi.

Dalaşgärlerden Žan-Lýuk Melanşon üçünji gezek gatnaşýar. Ol 2018-nji ýyldaky saýlawda 4-nji orny eýeledi.

Waleri Pekress “Respublikan” partiýasynyň ilkinji zenan dalaşgärdir. Ol ozalky Prezident Nikolýa Sarkozi döwründe bilim ministri wezipesini ýerine ýetiripdi.

Ozalky žurnalist we yazyjy Erik Zemmur bu saýlawlaryň garaşylmadyk sýurprizi boldy.

1965-nji ýyldan bäri Fransiýda döwlet baştutany saýlawlaryň ikinji tapgyrynda saýlanýar. Bu ýagdaý, ýurduň häzirki Prezidenti Emmanuel Makronda hem bolup geçipdi.

 

Türkmenistan Prezident saýlawlaryna taýýar

Ýene-de okaň

Adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk babatda hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Gruziýa Türkmenistana täze ilçi belledi

“Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi” Bilelikdäki komitetiniň mejlisi geçiriler

Teswirle