“Ford” täze nesil “Ranger” modelini hödürleýär

“Ford” awtoulag kompaniýasy köpden bäri garaşylýan “Ranger” modeliniň täzelenen görnüşini hödürledi. Has giň göwrümli modeliň tigir bazasy 50 millimetr giňeldildi. Dwigatel opsiýalarynda 3.0 litrlik turbodizel V6 hereketlendirijisi 2,5 litrlik dizel hereketlendirijilerini çalyşdy. Dizeliň başga bir görnüşi, ýeke we goşa turbo görnüşli 2.0 litrlik hereketlendiriji. Ulagdaky ähli hereketlendirijiler 6 tizlikli awtomatiki geçiriş opsiýasy bilen elýeterli bolar, 10 tizlikli awtomatiki geçiriş opsiýasy bolsa teklip ediler.

“Ford Ranger” bäş adama çenli oturmak mümkinçiligi bolan we “Toyota Tacoma”, “Nissan Frontier” we “Chevrolet Colorado” bilen bäsleşýän orta ölçegli awtoulagdyr. Garşydaşlary bilen deňeşdirilende “Ranger” -iň ulanyjylygy erbet däl. “Ford” -yň işlemegi we ýöremegi beýlekileriň köpüsine garanyňda has gowy ugrukdyryjy durnuklylygy we rahatlygy aňladýar. Şeýle hem ulagyň içki böleginde üýtgeşiklik bar. Adaty görnüşde sanly gural paneli bilen gelýän “Ranger” -iň 10.1 dýuýmdan 12 dýuýma çenli multimediýa ekrany bar. “Matrix LED” faralar we 360 ​​derejeli kamera ulgamy ulagdaky adaty enjamlaryň arasynda. Täze “Ranger” 4×2 we 4×4 hereketlendiriji ulgamlary bilen satyn almak üçin elýeterli bolar. Täze “Ranger” -iň oňurgasy ýakyn wagtda “Volkswagen” -iň “Amarok” modeline hem jan berer.

Ýoldan daşarda sürmegi, ýagny daglarda, düzlerde sürmegi halaýan awtoulag janköýerleri, “Ford” sizi garaşýar. “Ranger” modeliniň adaty aýratynlyklar şulary öz içine alýar: 16 dýuým polat tigirler, kondisioner, geýim oturgyjy, “Bluetooth” birikmesi, 4G LTE Wi-Fi gyzgyn nokady, awtomatiki tormoz. Elýeterli aýratynlyklary bolsa şulardyr: 17 ýa-da 18 dýuým alýumin tigirler, iki zolakly awtomatiki kondisioner, deriden ýasalan oturgyçlar, öňdäki oturgyçlarda gyzdyryjylar, 8 dýuýmlyk duýgur ekranly multimediýa ulgamy, “Apple CarPlay” we “Android Auto” smartfon birikmesi, nawigasiýa, uýgunlaşdyrylan kruiz dolandyryşy, yzky kesiş duýduryşy bilen kör nokat duýduryşy, zolakly kömek, awtomatiki ýokary çyralar.

 

Maýa Annameredowa – “Vip Maya” öýmeleri nepislikden we reňk öwüşginlerinden dörän sungat!

 ÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar