TEHNOLOGIÝA

“Facebook” müşderilerini ýitirýär

Dünýäniň iň meşhur jemgyýetçilik torlary bolan “Instagram” we “Facebook”, şeýle hem habarlaşmak platformy bolan “WhatsApp” hyzmatlarynda emele gelen näsazlyk onuň müşderileriniň azalmagyna getirdi.

“Telegram” -yň esaslandyryjysy Pawel Durow “Facebook” hyzmatlarynyň köpçülikleýin kesilmegi barada beýanat berdi.

bütin dünýäde 7 sagat töweregi “Facebook”, “WhatsApp” we “Instagram” -a girmek bilen baglanyşykly kynçylyklar ýüze çykdy. Meseläniň deslapky synlara görä programma üpjünçiliginiň täzelenmegindäki ýalňyşlyklar sebäpli ýüze çykandygy düşündirildi.

Durow bu barada “Telegram” hasabyndan beýanat berdi. “Düýn “Telegramda” ulanyjylaryň hasaba alynmagy we ulanyjy işjeňligi rekord derejede ýokarlandy. “Bir günde beýleki platformalardan 70 milliondan gowrak ulanyjyny mähirli garşy aldyk.” – diýip belledi.

 

6-njy oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

Hytaýyň awtomobil kompaniýasy Türkiýede elektrikli awtomobil öndürer

BMG Baş Assambleýasy Hytaýyň emeli intellekt teklibini kabul etdi

«Sanly çözgüt – 2024» atly innowasion taslamalar bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar

“Sanly çözgüt — 2024”: emeli aň ugry hem girizildi

“Meta” bilen “Apple” emeli intellekt boýunça hyzmatdaşlyk eder