TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Eýranyň Prezidenti Hazar sammitine çagyryldy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Hossein Amirabdollahian bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy.

Eýranyň metbugat gulluklarynyň habaryna görä, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilýän Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň sammitine resmi taýdan çagyryldy.

Hossein Amirabdollahian bilen Raşid Meredow telefon arkaly söhbetdeşlikde ylalaşylan ähli ylalaşyklaryň doly durmuşa geçirmegiň zerurlygy barada ylalaşdylar. Şeýle hem taraplar birek-biregi gyzyklandyrýan käbir sebit meselelerinde, esasanam Türkmenistanda geçiriljek Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň sammiti boýunça pikir alyşdylar.

Amirabdollahian iki ýurduň Prezidentleriniň ýaňy-ýakynda Tähranda geçirilen duşuşygyna ünsi çekip, bu ikitaraplaýyn gatnaşyklarda täze döwri gadam basylandygyny we iki goňşy ýurduň dostlukly gatnaşyklaryna ep-esli derejede täsir edendigini aýtdy.

Türkmenistanyň daşary işler ministri öz gezeginde Türkmenistanyň Prezidentiniň Eýran Yslam Respublikasyna amala aşyran sapary döwründe görkezilen myhmansöýerlik üçin minnetdarlyk bildirip, bu saparyň iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklarda täze sahypany açandygyny belledi.

Türkmen tarapy öz tarapyndan Türkmenistanyň we Eýranyň Prezidentleriniň arasynda gazanylan ylalaşyklary hökümet we hususy pudagyň wekilleri hökmünde durmuşa geçirmäge taýýardyklaryny mälim etdi.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň çäklerinde ýene bir gezek Eýranyň Prezidenti Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň sammitine gatnaşmaga resmi taýdan çagyryldy.

Gazagystan-Türkmenistan-Eýran-Türkiýe ýük gatnawy

Ýene-de okaň

Tbiliside Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenıstanda maşgalalary berkitmek boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Teswirle