TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Emeli aň suratdan naharyň kaloriýasyny kesgitlär

Waterloo uniwersitetiniň alymlary tabakdaky naharyň suratyny seljerip bilýän emeli aň ulgamyny işläp düzdüler. Bu barada “TechXplore” neşiri habar berýär.

Emeli aň suratyň reňkini, çuňlugyny we beýleki görkezijileri seljerýär we şoňa görä-de tagamyň iýmit gymmatlygy barada maglumat berýär. Seljermäniň netijesinde emele gelýän görkezijileriň takyklygynyň 95 göterime deňdigi bellenilip geçilýär.

Alymlaryň aýtmagyna görä, bu tehnologiýa çagalar öýünde hem-de garrylar öýünde peýdalanmak üçin işlenip düzüldi. Munuň hasabyna adalaryň umumy saglygyny gowulandyrmak göz öňünde tutulýar.

– Ulgamymyzda garrylar öýünde ýa-da çagalar öýünde ýaşaýan her bir adamyň şahsy iýmitleniş teklipleri ýerleşdirilendir. Emeli aň ulgamy her bir organizmiň talaplaryna laýyklykda, ýeterlik belok, ýag we uglewod kabul edip-etmändigini kesgitleýär – diýip, bu ulgamy döreden alymlar toparynyň ýolbaşçysy Kaýlen Pfisterer gürrüň berdi.

 

Smartfon bilen “Covid-19” synagy

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle