TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

2024-nji ýylda kosmosda studiýa açar

ABŞ-nyň kino pudagynyň merkezi bolan Golliwudda işleýän “Space Entertainment Enterprise” (SEE), kosmosda telewizor, sport we güýmenje programmalaryny surata düşürjek studiýa döretmegi meýilleşdirýändigini mälim etdi.“Hollywood Reporter” -iň habaryna görä, SEE 2024-nji ýylda “Axiom Space” tarapyndan täjirçilik taýdan öndüriljek we Halkara kosmos stansiýasyna (ISS) wagtlaýyn birikdiriljek studiýada mikrograwitasiýa gurşawynda işleýän wizual güýmenje modulyny taýýarlamaga taýynlanýar.Aktýor Tom Kruzyň ýakyn wagtda çykjak kosmos filmini bilelikde surata düşürýän kompaniýanyň esaslandyryjy hyzmatdaşlary Ýelena we Dmitriý Lesnewskiniň bu taslama esasly serişdeleri toplamak üçin maýadarlar we täjirçilik hyzmatdaşlary bilen gepleşik geçirýändikleri habar berilýär.Habarlarda, taslama barada kompaniýa esaslandyryjylar şeýle beýan berdi: “Täze döredijilik dünýäsini açjak innowasiýa infrastrukturasy bilen doldurylan giňişlikde tükeniksiz güýmenje mümkinçilikleri üçin özboluşly we elýeterli jaý döreder”.

Ynkylap desgasynyň işe girizilmegi bilen SEE-1-iň diňe bir täze ýer açman, eýsem dünýä güýmenje pudagynyň 2 trillion dollarlyk býudjeti bilen pes orbitaly kosmos senagatynyň giňelmegine we hiline goşant goşjakdygy nygtaldy.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň kinosy, Amerikan kinosy ýa-da Golliwudyň köplenç ulanylyşy ýaly ABŞ-da ýerleşýän kino pudagy, 20-nji asyryň başyndan bäri bütin dünýäde kino sungatyna uly täsir etdi. Bu pudagyň taryhy dört esasy döwre bölünýär: sessiz film döwri, Golliwudyň nusgawy kinosy, Täze Golliwud we häzirki döwür. Fransuz Lumière Doganlar häzirki zaman kinosyny esaslandyryjylar hasaplansa-da, Amerikan kinosy bu çalt ösýän pudakda iň esasy güýje öwrüldi. 1920-nji ýyllardan bäri Amerikanyň kino pudagy beýleki ýurtlara garanyňda her ýyl has köp girdeji gazandy.

“Instagram” ABŞ-da tölegli abunalygy hödürleýär

Ýene-de okaň

Döwlet baýraklarynyň eýelerine söz berýäris

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Teswirle