MEDENIÝET

Dünýäniň iň uly göwheri Dubaýda görkeziler

Auksionda satylmagy meýilleşdirilýän dünýäniň iň uly ak göwheri 26-29-njy mart aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde görkeziler.

228.31 karatlyk göwher 11-nji maýda Ženewadaky meşhur auksion öýi “Christie’s” auksionynda satylar. Auksionda bu gymmatbaha daşyň bahasy azyndan 30 million dollar bilen açylmagyna garaşylýar.

Bu ak reňkdäki göwher Dubaýda, Taýpeýde, Taýwanda we ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherlerinde görkezilenden soňra satuwa çykarylar.

“Kaya” ady bilen satyljak bu göwher, 20 ýyl ozal Günorta Afrikada gazylyp alyndy.

Mundan ozal, “Christie’s” auksion öýünde 2017-nji ýylda geçirilen auksionda 163.41 karatlyk göwher rekord derejede 33,7 million dollara satylypdy.

 

26-nji mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Teýlor Swift britan ykdysadyýetine 1.2 milliard dollar gazandyrar

Ata Watan Eserleri

“Daragt” filmi Çeboksar halkara kinofestiwalyň bäsleşik maksatnamasyna goşuldy

Daşoguz welaýat kitaphanasynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet sirki «Ganatly bedewler» atly sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Gerkez obasynda medeni-köpçülikleýin çäreler geçirildi

«Magtymguly – geçmişimiz, şu günümiz we geljegimizdir» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi