TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Dünýäniň iň uly göwheri Dubaýda görkeziler

Auksionda satylmagy meýilleşdirilýän dünýäniň iň uly ak göwheri 26-29-njy mart aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde görkeziler.

228.31 karatlyk göwher 11-nji maýda Ženewadaky meşhur auksion öýi “Christie’s” auksionynda satylar. Auksionda bu gymmatbaha daşyň bahasy azyndan 30 million dollar bilen açylmagyna garaşylýar.

Bu ak reňkdäki göwher Dubaýda, Taýpeýde, Taýwanda we ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherlerinde görkezilenden soňra satuwa çykarylar.

“Kaya” ady bilen satyljak bu göwher, 20 ýyl ozal Günorta Afrikada gazylyp alyndy.

Mundan ozal, “Christie’s” auksion öýünde 2017-nji ýylda geçirilen auksionda 163.41 karatlyk göwher rekord derejede 33,7 million dollara satylypdy.

 

26-nji mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Oktýabr aýynda geçiriljek medeni çäreler

«Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny alan raýatlarymyz

Teswirle