TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Dünýäniň iň gaharly ýurtlary

ABŞ-nyň “Gallup” seljeriş kompaniýasy dünýäniň iň gaharjaň ýa-da gaharly ýurtlarynyň sanawyny taýýarlady. Bu babatda kompaniýanyň “Global emosiýalar” beýanatynda bellenilip geçilýär.

Bu sanawda birinji orunda Liwan durýan bolsa, ikinji orunda Türkiýe, üçünji orunda Ermenistan durýar. Şeýle hem bu sanawda ilkinji onlukda Yrak, Owganystan, Iordaniýa, Mali we Sýerra-Leon ýaly ýurtlary bar.

Liwanyň halkynyň 49 göterimi özüni gaharly hasap edýän bolsa, Türkiýäniň ilatynyň 48 göterimi gaharjaňdyr.

Pozitiw duýgular boýunça geçirilen gözlegleriň netijelerinde Salwador 82 utuk bilen birinji orny eýeledi. Ýagny Salwador pozitiw hem-de bagtly ýurtlaryň biridir.

 

30-njy iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Aşgabatda halkara aýdym-saz festiwaly açyldy

Aşgabatda Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet günleri başlandy

Orazgül Gurdowa 70 ýaşady

Ata Watan Eserleri

Teswirle