Dünýäniň iň çalt elektrik uçary

Beýik Britaniýanyň lýuks awtoulag öndürijisi “Rolls-Royce” dünýäniň iň çalt elektrik uçaryny öndürendigini habar berdi. “Spirit of Innovation”(innowasion ruhy) diýlip atlandyrylýan bu uçar 11 minut dowam eden 3 kilometrlik synag uçuşynda sagatda 620 km-lik iň ýokary tizlige ýetip, täze rekord goýdy.

Elektrikli uçaryň sagatda 220 km tizlik bilen öňki rekordynyň täzeländigi habar berildi.

Dünýädäki iň çalt elektrik uçary hödürlendi. “Rolls-Royce” -iň baş direktory Warren East: “Dünýä COP26 howa sammitinde global ýylylyga garşy çäre görmegiň zerurlygyndan soň, zerur tehnologiki üstünlikleri üpjün etmek baradaky maksatlarymyza ýetmek üçin işlemeli. Elektrikli ulaglar dünýäsinde tizlik rekordyny täzelemek “ACCEL” topary we “Rolls-Royce” üçin uly üstünlik. Hyzmatdaşlarymyza we esasanam “Electroflight” -a bu öňdebaryjy üstünlik gazanmakdaky hyzmatdaşlygy üçin sag bolsun aýdasym gelýär. Şeýle hem bu programma üçin işlenip düzülen ösen batareýa we hereketlendiriji tehnologiýa üçin tolgundyryjy ädim boldy” -diýdi.

“Rolls Royce” uçaryň goşmaça zarýad bilen 30 minutdan gowrak uçup biljekdigini hem habar berdi.“Spirit of Innovation” synag uçuşy 16-njy noýabrda Angliýanyň Goranmak ministrliginiň “Boscombe Down” uçar synag meýdançasynda geçirildi. Uçar “Rolls-Royce” -iň uçuş amallary müdiri Fil O’Dell tarapyndan guruldy we sagatda 620 km tizlige ýetdi. Bu “Siemens” -iň elektron uçary bilen işleýän “Extra 330 LE Aerobatic” -iň 2017-nji ýyldaky rekordyndan 220 km tizlik bilen üstün çykdy.

Maglumatlar tassyklanma üçin dünýä awiasiýa ýazgylaryny barlaýan “Aeronautique Internationale” federasiýasyna iberildi. Uçarda 400 kW kuwwatly elektrik güýji we awiasiýada ýygnanan iň güýçli batareýa toplumy ulanyldy. “Electroflight” we “ACCEL” bilen bilelikde işlemek ýakyn döwürlerde awiasiýa dünýäsinde özüni tanatjak ýaly diýip çaklanylýar. Şeýlelik-de “Rolls-Royce”, “Spirit of Innovation”-nyň 400kW elektrik energiýasy we 6480 öýjügi öz içine alýan güýçli batareýa toplumy bilen işleýändigini düşündirdi. Batareýanyň 7500 smartfona zarýad bermek üçin ýeterlik ulydygy aýdylýar.

O’Dell: ” Spirit of Innovation ajaýyp tizlikde uçmak elektrik ulaglarynda täze sepgit boldy. Ulanylýan tehnologiýamyzyň ýakyn wagtda uçýan taksilere ýol açyp biljekdigine ynanýarys.” –diýip çykyş etdi.

Dünýäniň iň beýik howzy Dubaýda açyldyÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar