TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Dünýäde ilkinji gaýçy haçan ulanylyp başlapdyr?

Dünýäde ilkinji gaýçy miladydan öň 1000nji ýyllarda birnäçe ýerlerde ulanylandygy baradaky maglumatlar arheologlar tarapyndan  anyklanypdyr. Emma soňky maglumatlara görä miladydan öň 1500-nji ýylda Müsürde ulanylandygy barada käbir pikirler öňe sürlüpdir.

Ilkinji gaýçy oýlanyp tapylmagy bilen ilkinjiler hatarynda tikinçiler we dellekçiler tarapyndan ulanylyp başlapdyr.  Bu günki gün ulanylýan gaýçynyň patenti 1893-nji ýylda Louis Austin tarapyndan Waşingtonda alnypdyr.

Ilkinji elektrikli ýelpewaç: ABŞ-nyň Nýu Ýork şäherinde “Crocker and Curtis  Electtic Motor Co” atly kompaniýanyň işçisi Sçuylar Skats tarapyndan  Ilkinji elektrikli ýelpewaç oýlanyp tapylýar.1883-nji ýylda bu ýelpewajyň dürli görnüşleri öndürilipdir.

Dişli bölekleri bilen işleýän elektrik ýelpewaçlar 1908-nji ýylda Amerikada  “Esc Dynamo and Electric “ firmasy tarapyndan öndürilipdir.

Dünýäde Ilkinji filmiň döremegi

 

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle