TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Dünýädäki iň baý 10 adamyň umumy baýlygy pandemiýada iki esse artdy

“Oxfam” haýyr-sahawat guramasynyň habaryna görä, pandemiýa dünýäniň iň baý adamlaryny has baýlaşdyrdy, ýöne ýüzlerçe million adamy garyplyk çäginden çykardy. Garyplyk bilen baglanyşykly sebäpler bilen her gün 21 müň adam ölse-de, Ilon Mask, Bill Geýts, Jeff Bezos we Larri Page ýaly dünýäniň iň baý 10 adamynyň umumy baýlygy 1,5 trillion dollara ýetdi. Bu adamlar günde bir million dollar sarp etseler-de, 400 ýylda baýlyklaryny gutaryp bilmejekdigine ünsi çekip, bir gezeklik hasabatda 99 göterim salgyt talap edilýär. Bu ýagdaý aksiýalaryň we gozgalmaýan emläk bahalarynyň ýokarlanmagyndan soň ýüze çykdy we baýlar bilen garyplaryň arasyndaky tapawut giňeldi.

Şeýle-de bolsa, “Covid-19” pandemiýasy bilen garaşylmadyk baýlyk sebäpli hökümetlere bir gezeklik 99 göterim salgyt salmagy ündeýän kömek guramasy, bütindünýä bankynyň görkezijilerinde ýene 163 million adamyň garyplyk çyzgysynyň aşakda görkezilendigini mälim etdi.

Garyplyk bilen baglanyşykly sebäplerden her gün 21,000 adamyň ölýändigini mälim eden “Oksfam” guramasy, 2030-njy ýyla çenli 3,3 milliard adamyň günde 5.50 dollardan az aýlyk haky bilen ýaşajakdygyny çaklaýandygyny habar berdi. “Oxfam” dünýä ilatynyň 99 göteriminiň 2020-nji ýylyň mart aýyndan 2021-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli “Tesla” elektrik awtoulag kompaniýasyny esaslandyryjy Ilon Mask we beýleki dokuz baý milliarderiň bilelikde günde 1,3 milliard dollar baýlaşmagy bilen dünýä ilatynyň 99 göteriminiň girdejisiniň ýitirendigini aýtdy.

“Forbes” žurnalynyň milliarderler sanawyndan alnan maglumatlara görä, Mask pandemiýanyň ilkinji 20 aýynda baýlygynyň 10 esse artyp, 294 milliard dollara ýetendigini görüp, ony “Amazon”-yň esaslandyryjysy Jeff Bezosdan öňe geçip, dünýäniň iň baý adamy edipdir. “Wall Street” -de tehnologiýa paýnamalarynyň ýokarlan döwründe Bezosyň girdejisi 67 göterim ýokarlap, 203 milliard dollara, “Facebook” -yň Mark Zukerberg iki esse artyp, 118 milliard dollara, “Microsoft”-yň esaslandyryjysy Bill Geýts 31 göterim ýokarlap, 137 milliard dollara ýetdi. Beýleki tarapdan, “Oxfam” iň baý 10 adamdan bir gezeklik 99 göterim salgyt tutuş dünýäni sanjym etmek üçin ýeterlik boljakdygyny we global ýylylyga, ählumumy saglyk we jyns meselelerine garşy göreşmek üçin serişde hökmünde ulanylyp bilinjekdigini habar berdi. Şeýle hem haýyr-sahawat guramasy, 99 göterim salgytdan soň hem 10 milliarderiň pandemiýa garanyňda 8 milliard dollar gowulaşjakdygyny aýtdy.

 

18-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Çawuşogly: Türkmenistan bilen söwda gatnaşyklarymyzy ösdüreris

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen Özbegistan demirýol ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürýär

100 milliard dollar ýitiren ilkinji adam

Teswirle