Döredijilik hyzmatdaşlygy: Belarus we Özbegistan bilelikde film surata düşürer

Özbegistanyň kinematografiýa edarasynyň halkara bölüminiň başlygy Saýora Hudaýberdiewa Özbegistan bilen Belarusyň bilelikdäki filmleri surata düşürmek babatda has işjeň hyzmatdaşlyk etjekdigini belledi. Bu iki ýurduň arasynda döredijilik hyzmatdaşlygy  babatda Minsk şäherinde degişli şertnama gol çekildi.

Belarusyň paýtagty Minsk şäherinde geçirilen “Listopad” atly halkara kinofestiwalda Özbegistan 2 sany kino filmi bilen wekilçilik etdi. Olayrň biri «Belarusfilm» kinostudiýasy bilen bilelikde surata düşürilipdir.

Häzirki wagtda iki ýurduň kinematografiýa gulluklary iki taslamanyň üstünde işleýär. “Kazbek” hem-de “Özbek gyzy” atly filmler Belarusda surata düşürilýär.

Soňky gezek 1970-nji ýyllarda Özbegistan bilen Belarus bilelikde kinolar surata düşüripdir. 2017-nji ýylda bu ugurdaky hyzmatdaşlyk täzeden ýola goýuldy. Şeýle hem soňky ýyllarda her ýyl Belarusyň paýtagty Minsk şäherinde Özbek kinolarynyň güni geçirilýär.

“Listopad” atly XXVII Minsk halkara kinofestiwaly 20-26-njy noýabr aralygynda  geçirilýär. “Kino-agzybirligiň simfoniýasy” şygayr bilen geçirilen kinofestiwalyň bäsleşik meýilnamasynda filmler 4 ugry boýunça hödürlendi.

 

«Ahal» birinji aýlawy öňde tamamladyÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar