TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Dollaryň ornuny eýeläp biljek 6 walýuta

Maýa goýumdaky dollary alty sany dünýä walýutasy bilen çalyşmak mümkindigi mälim edildi. Bu barada maliýe barlagçysy Anna  Zaýsewa daýanyp «Gazeta.ru» neşirine habar berdi.

Bilermeniň pikiriçe, dollaryň ornuny ýewro, Kanada dollary, Britaniýa funty, Şweýsar franky, Ýaponiýa ieni we şwed kronasy eýeläp biler.

Zaýsewa söwda bazarynda himiýa serişdesi hökmünde Şweýsariýanyň we Ýaponiýanyň milli walýutalaryndan peýdalanmak mümkindigini aýtdy. Emma ýewro Federal ätiýaçlyk ulgamy we Ýewropanyň Merkezi bankyndaky pul-kredit syýasatyndaky tapawut sebäpli ABŞ-nyň dollaryna öz ornuny berjekdigi bellendi.

Şeýle hem Hytaý ykdysadyýetiniň ösmegini dowam etdirýändigi we maýa goýujylaryň ýuana bolan gyzyklanmasynyň artýandygy, ýöne Hytaýyň korporatiw segmentinde ýokary karz ýüki bilen aýrylyp durýandygy sebäpli, ýuanyň basyş astynda galmagy mümkin. Bilermen, dünýä bazarynda ABŞ-nyň öz serişdeleri üçin Hytaýa maýa goýumlaryny çäklendirip biljekdigi barada myş-myşlaryň ýaýramagynyň Hytaýyň font bazarynyň  çökmegine sebäp bolandygyny goşmaça mälim etdi.

«Eger bu gorkular tassyklansa, ýuanyň dollara garşy ýene-de hümmetiniň peselmegini görüp bileris» diýip, Zaýsewa netije çykarýar.

2-nji awgustda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

 

 

Ýene-de okaň

Biržada nebit önümleri uly isleg bildirilýär

Türkmenistanyň Astrahandaky logistika merkezi Merkezi Aziýanyň Russiýa deňiz çykalgasy bolar

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjan Rumyniýa tebigy gaz iberer

Ata Watan Eserleri

Teswirle